Güvenli Okul Oluşturulmasına İlişkin Yerel Yöneticilerin Görüşleri

Bu araştırmanın amacı güvenli okulla ilgili mevcut aduruma ve olması gereken duruma ilişkin yerel yöneticilerin görüşlerinin belirlenebilmesidir. Araştırma fenemonolojik nitel araştırmadır. Veriler yarıyapılandırılmış görüşme formuyla elde edilerek tematik içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Güvenli okula ilişkin mevcut durumun bir çok yerde sıkıntılı olduğu, kavga, zorbalık, okula erişimdeki kargaşa gibi durumların yaşandığı belirlenmiştir. Güvenli okulla ilgili olması gereken duruma ilişkin; okul içindeki kavga ve zorbalığın önlenebilmesi için fiziki ve sosyal açıdan etkili tedbirlerin alınması gerektiği, zararlı alışkanlıklarla mücadelede ailelerin bilinçlendirilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte, okul içinde ve çevresinde kavga ve zorbalığın önlenebilmesinde tüm paydaşlarla işbirliği içerinde önleyici uygulamalara yer verilmesi, kantin ve yemekhanelerin ciddi denetimlerinin yapılması gerektiği görüşü ön plana çıkmaktadır. Sonuç olarak okulların yeterli düzeyde güvenli okul özelliğini taşımadığı, güvenli okulun oluşturulması için okul yönetimi ve tüm paydaşların eşgüdümlü olarak işbirliğiyle önleyici tedbirlerin alınması gerektiği görüşü benimsenmektedir.

Views of Local Administrators on the Creation of Safe Schools

The aim of this research is to determine the views of local administrators about the current situation and the situation that should be about safe school. The research is a phenomenological qualitative research. The data were obtained by semi-structured interview form and analyzed with thematic content analysis technique. It has been determined that the current situation regarding the safe school is troublesome in many places, and situations such as fighting, bullying, and confusion in accessing the school are experienced. Regarding the situation that should be related to the safe school; It is emphasized that effective physical and social measures should be taken in order to prevent fighting and bullying in the school, and it is important to raise the awareness of families in the fight against harmful habits. However, the opinion that preventive practices should be included in cooperation with all stakeholders and serious inspections of canteens and cafeterias should be made in order to prevent fighting and bullying in and around the school. As a result, it is accepted that schools do not have the characteristics of a safe school at a sufficient level and that preventive measures should be taken in coordination with the school administration and all stakeholders in order to establish a safe school.

___

 • Akbaş, B. (2011). Okul servis sürücülerinin stres durumları ile trafikteki öfke ve saldırganlık seviyelerinin trafik cezası almalarıyla ilişkisi:
 • Ankara İli Örneği Uygulanması. Yayımlanmamış (Yüksek Lisans Tezi). Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akgün, S., & Başar, M. (2019). Okul güvenliğine ilişkin yönetici, öğretmen ve öğrenci görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 131-151.
 • Alp, K. (2012). İlköğretim okullarında güvenlik. (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Aydemir, N. (2013). İlkokul ve ortaokullarda yönetsel sorunlar (Uşak Örneği). Yayımlanmamış (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Baran Karataş, G. (2008). Öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine dayalı olarak okullarda şiddet ve okul güvenliğinin incelenmesi: Keçiören örneği (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Bozkurt, E.; Bayar, A., ve Üstün, A. (2018). Okul yöneticilerinin okul çevre ilişkileri ile ilgili sorunları ve çözüm önerileri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11(3), 2561-2574.
 • Boztuğ, Ö. ve Akyol, B. (2017). İlkokullarda yönetici ve öğretmen görüşlerine göre okul güvenliği (Aydın İli Efeler İlçesi Örneği). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (1), 74-95.
 • Can, M. Ş. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinde görülen'madde bağimlılıği'alışkanlığı (Sakarya ili örneği), (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aadapazarı.
 • Çalık, T., Kurt, T. ve Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 73-84.
 • Çankaya, İ., Yücel, C., Tan, Ç. & Demirkol, A. (2016). Lise müdürlerinin görüşlerine göre okul güvenliği açısından kampüs okulların önemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24 (1), 65-72.
 • Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 25(25), 63-74.
 • Dönmez, B. ve Güven, M. (2002). Ortaöğretimde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin okul güvenliğine ilişkin algı ve beklentileri. Yaşadıkça Eğitim, 75(74), 60–64.
 • Dönmez, B. ve Özer, N. (2010). Güvenlik kamera sistemlerinin yönetici ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16 (2), 215-230.
 • Durmuş, E. ve Gürgan, U. (2005). Lise öğrencilerinin şiddet ve saldırganlık eğilimleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3 (3), 253-267.
 • Geyin, Ç. (2007), Genel liselerde okul güvenliği algılarının incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gülbaz, L. (2016). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin okul güvenliğine ilişkin görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Günay, G. ve Özbilen, F. M. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin okul nöbet görevleri üzerine bir değerlendirme. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 64-78.
 • Hoşgörür, V. ve Orhan, A. (2017). Okulda zorbalık ve şiddetin nedenleri ve önlenmesinin yönetimi (Muğla Merkez İlçe Örneği). Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (24), 859-880.
 • Kadel, Watkins, Follman, Hammond, (1999), Akt. Özer, N. ve Dönmez, B. (2007). Kahraman, H., Şemin, F. K., & Uğurlu, C. T. (2019). Okul Güvenliği: Türkiye’de Basına Yansıyanlar, Journal of History Culture and Art Research, 8(1), 392-408.
 • Karabulut, Ş. (2019) Okul servisi kullanan öğrencilerin memnuniyet düzeylerini belirlemeye yönelik ölçüm aracı geliştirilmesi ve uygulanması. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karakütük, K., Özdoğan Özbal, E. ve Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (3), 1214-1232.
 • Koç, M. (2007). Şiddetin ortaya çıkardığı psikolojik travmayla baş etmede sporun işlevselliği. Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 167-179.
 • Kütük, Ö. (2008), Liselerde Okul Güvenliğine Yönelik Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Mabie, R. (2003), Akt: Çalık, T. Kurt, T. Ve Çalık, C. Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: kavramsal bir çözümleme. (2011).
 • Memduhoğlu, H.B., ve Taşdan, M. (2007). Okul ve öğrenci güvenliği: Kavramsal bir çözümleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), 69-83.
 • Mwale, H. M. (2006). Safe schools for teaching and learning developing a school-wide self-study process. Doctor of Philosophy in Cirriculum and Instruction. Faculty of Virginia Polytechnich Institute and State University, Virginia.
 • Ögülmüş, S. (2006). Okullarda Şiddet ve Alınabilecek Önlemler. Eğitime Bakış, Eğitim-Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, yıl: 2, sayı: 7, Ekim- Kasım- Aralık 2006
 • Özmen, F. ve Kubanç, Y. (2013). Liselerde Madde Bağımlılığı – Mevcut Durum ve Önerilere İlişkin Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin Bakış Açıları. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8 (3), 357-382.
 • Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2(2), 531-562.
 • Pişkin, M., & Ayas, T. (2005). Zorba ve kurban lise öğrencilerinin utangaçlık, içedönüklük, dışadönüklük ve özsaygı değişkenleri bakımından incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi’nde Sunulmuş Bildiri (21-23 Eylül). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Schneider, T., Walker, H., & Sprague, J. (2000). Safe School design: A handbook for educational leaders applying the principles of crime prevention through environmental design. ERIC Clearinghouse on Educational Management, 5207 University of Oregon, Eugene, OR 97403-5207.
 • Stephens, R. D. (1995). Safe schools: A handbook for violence prevention. National Educational Service, 1252 Loesch Road, PO Box 8, Bloomington, IN 47402-0008.
 • Şabano, S. (2017). İlkokul ve ortaokullarda okul güvenliğine ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri (Uşak İli Örneği). (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.
 • Turan, H. (2007). Çankaya ilçesinde görev yapan ilköğretim okul müdürlerinin yönetim işlevlerinde karşılaştıkları sorunlar ve sorun çözme uygulamaları. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Turhan, M. ve Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18 (1), 121-142.
 • Uysal, A. ve Temel, A.B. (2009). Şiddet karşıtı eğitim programının öğrencilerin çatışma çözüm, şiddet eğitimi ve şiddet davranışlarına yansıması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(1), 20-30.
 • Ünal, S. Öztürk, M., Gürdal, A. (1998). İlköğretim okullarının bina standartlarına uygunluğu. IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildirileri, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.
 • Ünalmış, M. ve Şahin, R. (2012). Şiddete yönelik tutum ve okul zorbalığı. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 1 (1), 63-71.

___

APA Şengönül, K. & Yıldırım, B. (2022). Güvenli Okul Oluşturulmasına İlişkin Yerel Yöneticilerin Görüşleri . İZÜ Eğitim Dergisi , 4 (7) , 21-41 . DOI: 10.46423/izujed.1122459