Romatoid artritli hastalarda romatoid faktör ve anti-ccp ilişkisi

Amaç: Romatoid artrit tanılı hastalarda romatoid faktör ile anti anti-CCP'in ilişkisinin araştırmak. Materyal Metod: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi Polikliniğinde Temmuz 2012-Temmuz 2013 tarihleri arasında izlenen RA tanılı hastalar çalışmaya alındı. Hastaların dosyalarından demografik özellikleri ve izlem süre- sindeki fizik muayene bulguları kaydedildi. Hastaların akut faz reaktanları olan eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) ve C- reaktif protein(CRP), RF, anti-nükleer antikor (ANA) ve anti-CCP düzeyleri çalışıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 49,4 ± 14,5 yıl olan 36 hastanın 2'si erkek (%5,6), 34'ü (% 94,4) kadındı. Hastaların 24(%66,7)'sinin el küçük eklemleri,7( %19,4)'sinin üst kök eklemleri tutulmuştu. ESH ve CRP ortalamaları sırasıyla 30,8 ± 18,9 ve 1 ± 0,7 olarak saptandı. Hastaların 26(%72,2)'sında RF,17( %47.2)'sinde ANA ve 31(%86,1)'inde anti-CCP pozitif bulundu. RF pozitif olan hastaların %81,5'inde anti-CCP pozitif, RF (-) olan hastaların %100 'unda anti-CCP pozitif saptan- mıştır. Sonuç: Romatoid artritin erken tanısında anti-CCP testinin değerlendirilmesi önemlidir. Eklem ağrısı ile gelen RF negatif hastalarda mutlak anti-CCP test bakısı gerekir.

The relatıonshıp between rheumatoıd factor and antı-ccp levels ın patıents wıth rheumatoıd arthrıtıs

Aim: To investigate the relationship between rheumatoid factor (RF) and anti cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) levels of the patients with rheumatoid arthritis (RA). Material and Method: The patients followed up at İzmir Tepecik Teaching Hospital, Clinic of Physical Therapy Department between July 2012-July 2013 by the diagnosis of RA were included. Demographic characteristics and physical examination find- ings obtained from the patient files were recorded. Acute-phase reactants (erythrocyte sedimentation rate and C-reactive protein), RF, anti-nuclear antibody (ANA) and anti-CCP levels were determined. Results: The mean age of the 36 patients was 49.4 ±14.5 years and 2 male and 34 (%94,4) were female. The involvement of small joints of the hands were 66.7% and upper stem joints were 19.4%. The mean sedimentation rate and C-reactive protein levels were 8.30±9.18/h and 1± 0.7, respectively. The frequency of RF positivity was 72.2%, ANA 47.2% and anti-CCP 86.1%. Anti-CCP was positive at 81.5% of RF positive patients; while positive for all RF negative cases. Conclusion: It is important to evaluate the anti-CCP test for early diagnosis of rheumatoid arthritis. Examination of anti-CClevels of RF (-) patients admitted by the symptom of joint pain should be required.

Kaynakça

Gümüşdiş G. Romatoid Artrit. In: Gümüşdiş G ve Doğanavşargil E. (edr). Klinik Romatoloji, İzmir: Deniz Matb, 1999; 269-79.

Ergin S. Romatoid Artrit ve Sjogren Sendromu. Beyazova M, Gökce-Kutsal Y (edr). Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Cilt 2. Güneş Kitabevi Ltd. Şti, Ankara, 2000; 1549-76.

Konice M, Eryavuz M. Romatoid Artrit. Tuzun F. Eryavuz M. Akarırmak U (edr). Hareket Sistemi Hastalıkları Nobel Tıp Kitabevi. İstanbul, 1997;85-98.

Mevorach D, Paget SA. Rheumatoid Arthritis. Paget SA, Gibofsky A, Beary JF III (eds) . Manual of Rheumatology and Outpatient OrthopedicDisorders. Lippincott Williams & Wilkins, Fourth Edition, 2000; 192-229.

Tampoia M, Brescia V, Fontana A, Maggiolini P, Lapadula G, Pansini N. Anti-cyclic citrullinated peptide autoantibodies measured by an automated enzyme immunoassay: Analytical performance and clinical correlations. Clin Chim Acta. 2005 May;355(1-2):137-44

Schellekens GA, de Jong BA, van den Hoogen FH, van de Putte LB, van venrooij WJ. Citrulline is an essential constituent of antigenic determinants recognized by rheumatoid arthritis-spesific autoantibodies. J Clin İnvest 1998;101:273-81.

Nakamura R.M. Progress in the Use of Biochemical and Biological Markers for Evaluation of Rheumatoid Arthritis. J.Clin.Lab.Anal. 2002;14:305-13.

Van Boekel MA, Vossenaar ER, van den Hoogen FH, van Venroo WJ. Autoantibody systems in rheumatoid arthritis: specificity, sensitivity and diagnostic value. Arthritis Res. 2002;4:87-93.

Schellekens GA,Visser H, de Jong BAW, van den Hoogen FH, Hazes JM, Breedeveld FC, van Venrooij WJ. The diagnostic properties of rheumatoid arthritis antibodies recognizing anti- cyclic citrulinated peptide. Arthritis Rheum 2000;43:155-63.

Bizzaro N, Mazzanti G,Tonutti E. Diagnostic accuracy of the anti-citrulline antibody assay for rheumatoid arthritis.Clin Chem 2001 Jun;47(6):1089-93

Van Der Heijde DM: Plain X-ray in rheumatoid arthritis:overview of scoring hods, their reliability and applicability. Clin Rheumatology 1996; 435-52.

Erre GL, Tocco A, Faedda R, et al. Diagnostic and prognostic value of antibodies to cyclic citrullinated peptide (Anti-CCP) in rheumatoid arthritis. Reumatismo 2004; 56 (2): 118-23.

Vallbracht I, Rieber J, Oppermann M, Forger F, Siebert U, Helmke K. Diagnostic and clinical value of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies compared with rheumatoid factor isotypes in rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis. 2004 Sep;63(9):1079-84.

Rantapaa-Dahlqvist S, de-Jong BA, Berglin E, Hallmans G, Wadell G,Stenlund H et al.,Antibodies against citrullinated peptide and IgArheumatoid factor predict the deve lopment of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 2003;48:2741-49

Bizzaro N, Bartolini E, Morozzi G,Manganelli S,Riccieri V. Anti-cyclic citrullinated peptide antibody titer predicts time to rheumatoid arthiritis onset in patients with undifferentiated arthritis:results from a 2-yer prospective study. Arthritis Res Ther.2013 Jan 22;15(1):R16

Ortancıl Ö, Bulmuş N, Özdolap Ş,Kıran S,Araslı M.Antisitrulinli pepdid antikorlar ve ekstraartiküler bulgularla ilişkisi. Turk J Rheumatol 2011:26:193-8

Mandıroğlu S,Uçkun AÇ, Uçan H,Çelik C,Gökkaya NKO, Türkoğlu G.Romatoid artrit hastalarında antiCCP2 antikorlarının romatoid faktör ve hastalık aktivitesiyle ilişkisi. FTR Bil Derg 2011:14:9

Baran I, Ateş A,Aksaray S,Toyran A,Güvener E.İleri dönem romatoid artritli hastalarda anti Ccp antikorun hastalık aktivitesiyle ilişkisi ve prognostik değeri. Türk Hij. Den. Biy. Derg 2009:66:35-47

Kaynak Göster