Paralitik lagoftalminin cerrahi tedavisinde altın ağırlık implantasyonu

Amaç: Yüz felci nedeniyle gelişen lagoftalminin cerrahisonuçlarının değerlendirilmesi. tedavisinde üst kapak tars bölgesine altın ağırlıkyerleştirimesine ait Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Aralık 2009 – Aralık 2012 tarihleri arasında fasial paralizi sonrası lagoftalmi gelişen onbeş olgunun üst göz kapağı tarsına altın ağırlık implante edildi. Ek olarak paralitik ektropion bulunan dört olgunun alt kapakları- na kısaltma ve sıkılaştırma operasyonları uygulandı. Olguların işlem önce ve sonrası bulguları geriye dönük incelendi. Rutin oftalmolojik bakının yanı sıra olgularda ameliyat öncesi ve sonrasında lagoftalmiye bağlı kornea komplikasyonları, Bell fe- nomeni varlığı ve kornea duyarlılığı araştırıldı. Uygulanacak olan altın implant ağırlıkları deneme setleri ile tespit edildi. Postoperatif dönemde altın implant ağırlığının neden olduğu pitozis miktarları kaydedildi. Bulgular: Olguların ortalama yaşları 56±20,2 yıl(17-84) idi. Ortalama yüz felci süresi 65±88,7 ay(2-264 ay medyan 24), ortalama izlem süresi 16±14 ay(2-37 ay medyan 8) olarak hesaplandı. Tüm olgularda ope- rasyon öncesinde ileri derecede (3-4 derece) bulunan açıkta kalma keratopatisinin postoperatif dönemde 13 olguda kayboldu- ğu, preoperatif kornea ülseri bulunan iki olguda ise birinci dereceye gerilediği görüldü. Olguların tümünde preoperatif dö- nemde var olan yoğun kemozis ve hipereminin tamamen gerilediği görüldü. Bell fenomeni tüm hastalarda vardı. Kornea du- yarlılığı, etyolojide kranial tümör operasyonu bulunan olgularda azalmışken, serebrovasküler olay ve idiyopatik yüz felci bulunan olgularda normaldi. Postoperatif ortalama pitozis miktarı 0,8±0,14 mm olarak bulundu. Sonuç: Altın ağırlık implantasyonu ve alt kapağa yönelik operasyonlar ile lagoftalmi etkili ve kozmetik olarak iyi bir şekilde tedavi edilebilir. Bu cerrahi yöntem tarsorafi operasyonlarına karşı bir seçenek olabilir.

Gold weıght ımplantatıonparalytıc lagophthalmos ın surgıcal treatment of

Aim: Evaluation of the results of gold weight implantation to upper eyelid tarsal fold for surgical treatment of lagophthalmos developing due to facial paralysis. Material and Method: In our clinic, gold weight was implanted between December 2009 - December 2012to the upper eye- lid tarsal fold of 15 patients developed lagophthalmos after facial paralysis. In addition, tightening and shortening operations were performed to lower eyelids for four patients with paralytic ectropion. The preoperative and postoperative findings of the patients were analyzed retrospectively. In addition to routine ophthalmologic examination, corneal complications of the pa- tients due to lagophthalmos before and after surgery, the existence of the phenomenon of Bell and and corneal sensitivity were investigated. Weights of the gold implants to be applied were determined by trial sets. In the postoperative period, the level of ptosis caused by the weight of the gold implants were recorded. Findings: The mean age of the patients was 56 ± 20.2 years (17-84). The mean duration of facial paralysis and the mean fol- low-up period were calculated as 65 ± 88.7 months (2-264 months, median 24) and 16 ± 14 months (range 2-37 months, me- dian 8), respectively. It has been seen that, high-grade (3-4 degrees) exposure keratopathy seen in all cases have disappeared in 13 patients in the postoperative period, regressed to first degree in 2 patients with preoperative corneal ulcer. It has been seen that, intense chemosis and hyperemia seen in preoperative period in all patients have completely regressed. Bell phe- nomenon was present in all patients. Corneal sensitivity has been decreased in patients with the etiology of cranial tumor sur- gery, was normal in patients with cerebrovascular events and idiopathic facial paralysis. The mean postoperative amount of pitosis was found to be 0.8 ± 0.14 mm. Conclusion: Lagophthalmos can be treated effective and in a good way in terms of cosmetic with gold weight implantation and operations performed for the lower eyelid. This surgical method m ay be an alternative for tarsorrhaphy operations.

Kaynakça

Tower RN, Dailey RA. Gold Weight Implantation: A Better Way. Ophtal Plast Reconstr Surg. 2004; 20:202-6

N.Baheerathan, M. Ethunandan,V. Ilankovan. Gold weight implants in the management of paralytic lagophtalmos Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2009; 38: 632–6

Yalaz M, Özcan AA, Demircan N, Yagmur M. Fasiyal paralizi- li olgularda lagoftalminin düzeltilmesi. Türk Oftalmoloji Ga- zetesi 2001;31:534-40

Akçay L,Kartal B., Özgür Ö, Doğan K. Fasiyal paraliziye bağlı lagoftalmi varlığında üst kapağa altın ağırlık uygulaması ve göz içi basıncına etkisi .Türk Oftalmoloji Gazetesi 2008; 38:417- 26

Snyder MC, Johnson PJ, Moore GF, Ogren FP. Early versus late gold weight implantation for rehabilitation of the paralyzed eyelid. Laryngoscope 2001 Dec; 111:2109-13

Smellie GD. Restoration of the blinking reflex in facial palsy by a simple lidload operation. Br J Plast Surg 1966;19:279-84

Pickfort MA, Scamp T, Harrison DH. Morbiditiy after gold weight insertion into the upper eyelid in facial palsy. Br J Plast Surg 1992;45:460-3

Foda HM. Surgical management of lagophthalmus in patients with facial palsy.Am J Otolaryngol 1999 Nov-Dec;20(6):391- 5

Lessa S, Nanci M, Sebastia R, Flores E. Treatmnet of paralytic lagophtalmos with gold implant covered by levator aponeurozis. Ophthal Plast Reconstr Surg. 2009;25:189–93

Choo PH, Carter SR, Seiff SR. Upper eyelid gold weight implantation in the Asian patient with facial paralysis. Plast Reconstr Surg 2000;105:855-9

Schrom T, Habermann A, Wernecke K, Scherer H, Duncker G. Lidload and intraocular pressure. Klin Monbl Augenheilkd. 2005 Jan; 222(1):46-9.

Kaynak Göster