Meme kanserli hasta overindeki matür kistik teratom kötücül dönüşümü: Skuamöz hücreli karsinomi

Overin matür kistik teratomunun malin transformasyonu oldukça nadir olup %1-2 sıklıkta görülmektedir. Yaklaşık 1 yıl önce meme kanseri nedeni ile tedavi gören 30 yaşındaki kadın hastanın sağ overinde skuamöz karsinom odağı içeren 9 cm lik bir matür kistik teratom saptadık.

Malıgn transformatıon ın mature cystıc teratoma of ovary of a breast cancer patıent: Squamous cell carcinoma

Malign transformation of mature cystic teratoma of ovary is extremely seldom(1-2%).A 9-cm mature cystic teratoma of ovary was diagnosed in a 30 years old woman who was treated for breast cancer about one year ago.Histopathologic examination revealed that teratoma has a small focus of squamous cell carcinoma .

Kaynakça

Koulos JP, Hoffman JS, Steinhoff MM. Immature teratoma of the ovary. Gynecol Oncol 1989;34:46-49.

Gurrera A, Brancato F, Puzzo L, Magro G, Greco P. Squamous cell carcinoma in situ arising in ovarian mature cystic teratoma]. Pathologica. 2008 ;100(1):9-12.

Amidzić J, Dolai M, Kaćanski MM, Gluhović A, Ilić J, Bozanić S. Squamous cell carcinoma in mature cystic teratoma of the ovary. Med Pregl. 2012;65(9-10):429-431.

Benjapibal M;Boriboonhirunsarn D,Suphanit I,et al:Benign cystic teratoma of the ovary:a rewiev of 608 patients.J Med Assoc Thai 2000;83:1016.

Outwater EK, Siegelman ES, Hunt JL. Ovarian teratomas: tumor types and imaging characteristics . Radiographics 2001; 21:475- 490.

Ueda G,Fujita M,Ogawa H,Sawada M,Inoue M,Tanizawa O.Adenoarcinoma in a benign cystic teratoma of the ovary :Report of a case with along survival period.Gynecol Oncol 1993;48:259-263.

Günçe S.,Doğan H,Albayrak L. Malign Transformasyon Göste- ren Matür Kistik Teratoma (3Olgu Sunumu ) Ankara Patoloji Bülteni 1997;14(2):72-74.

Etit D, Turgut H, Beyhan R,Bayol Ü,Hanhan M.Malign Trans- formasyon Gösteren Matür Kistik Teratom.The Turkish Journal of Pathology 1995,11-2:260-262.

Güzin K,ve ark. Ovaryan Matür Kistik Teratom (Dermoid Kist) Olgularında Preoperatif Tümör Belirteçleri ve Bu Belirteçlerin Ovaryan Matür Kistik Teratomun Boyutu ile Korelasyonu Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2012;22(4):216-9

Kahraman K ve ark.overyan matür kistik teratomlar: 83 olgunun analizi Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi 2010;13(4):97-102

Taşkın EA, Taşkın S,Yarcı A, ve ark. Squamous Cell Carcinoma Arising from Mature Cystic Teratoma of the Ovary in a 28-year- old Woman, JTurkish-German Gynecol Assoc, Vol. 7(4); 2006:353-5

Kaynak Göster