ACİL SERVİSTEN YAPILAN KAN ETİL ALKOL DÜZEYİ İSTEMLERİNİN DEMOGRAFİK VE KLİNİK ÖZELLİKLERİ, KONSANTRASYONLA OLAN İLİŞKİSİ: İZMİR ÖRNEĞİ

Amaç: Alkol alımı beraberinde trafik kazaları, travmalar, zehirlenmeler, metabolik ve nöro-psikiyatrik sorunlar doğurur. Bu şikayetlerle gelen ve alkol aldığından şüphelenilen hastalarda kesin kanıt için laboratuvar tetkiki gereklidir. Çalışmayla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Biyokimya Laboratuvarına acil servisten gelen kan etil alkol düzeyi istemlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Geriye dönük, kesitsel ve tanımlayıcı nitelikteki çalışmada hastaların yaş-cinsiyet gibi demografik özellikleri, istemin hangi birimden yapıldığı, ön tanısı, adli niteliği, istem zamanı ve sonuçları gibi veriler hastane bilgi yönetim sisteminden (HBYS) alınmıştır. Bulgular: 14370 istemin %89.3’ü erkek, %10.7’si kadındır. Ortalama yaş 35.9±14.1 olurken, istemlerin %37’si 18- 29 yaş arası genç erkekler ve %3.7’si 18 yaş altı istemlerdir. Yasal sınırın üzerindeki 5235 hastanın yaş ortalaması 39.2±13.6’dır. En fazla istem ekim ayında, pazar günü ve saat 01:00-02:00 arasında olmuştur. Trafik kazası %48.8’le en sık ön tanı iken, onu %23.6’yla travma hastaları takip eder. Sonuçların %63.6’sı yasal sınırın altında, %36.4’ü ise üzerindedir. Yasal sınırın üzerindeki hastaların kan etil alkol düzeyi ortalaması 204.2±89.7 mg/dL’dir ve çoğunluğu travma hastalarıdır. Adli olgular ise tüm istemlerin %61.8’ini oluşturmaktadır. Sonuç: Büyük kısmını trafik kazalı ve travmalı istemlerin oluşturduğu çalışmada genç erişkin ve erkekler çoğunluktadır. Travmalı istemlerde alkollü olma oranı daha yüksekken, adli olguların ve 18 yaş altı istemlerin fazlalığı dikkat çekmektedir.

DEMOGRAPHIC AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE BLOOD ETHYL ALCOHOL REQUESTS FROM THE EMERGENCY DEPARTMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH CONCENTRATION: THE IZMIR EXAMPLE

Introduction: The blood ethanol (ethyl alcohol) levels of patients who come to the hospital that are suspected of drinking alcohol should be determined. The aim of this study was to evaluate the blood ethanol level requests of the Emergency Department. Material and Methods: Demographic characteristics of the patients, diagnosis, forensic nature, request time and results were recruited from hospital information system. İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) 24 (1): 21-28, 2020 22 İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi (Medical Journal of İzmir Hospital) Results: There were 14370 requests, 89.3% were male and 10.7% were female. The mean age was 35.9±14.1 years, 37% of the patients were young men aged between 18-29 years and 3.7% was under 18 years old of the all requests. Traffic accident is the most common diagnosis with 48.8%, followed by trauma patients with 23.6%. While 63.6% of the results are below the legal limit for driver, 36.4% are above it. The ethanol level of the patients above the legal limit was 204.2±89.7 mg/dL and the majority of them were trauma patients. The forensic cases were 61.8% of the all requests. Conclusion: Most of the request were from young adults and males who took part in a traffic accident or had trauma. While ethanol levels were high in trauma patients, it is noteworthy that the forensic cases and patients under 18 were in excess.

Kaynakça

1. Baduroğlu E, Durak D. Alkol ile ilgili adli tıp sorunları. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010; 36(2): 65-71.

2. Sayal A, Aydın A, Demirkan K, Işımer A. Alkol kullanımı ve suç oranı. Gülhane Tıp Dergisi 2005; 47(1): 14-7.

3. Bertram G. Katzung, Anthony J. Trevor. Basic & Clinical Pharmacology. In: Masters SB, Trevor AJ. The alcohols. 13th ed. New York: McGraw-Hill Education; 2015: p. 386.

4. Göksu E, Çete Y, Kanalıcı H, Kılıçaslan İ.Trafik kazası nedeniyle başvuran hastaların demografik, klinik özellikleri ve kan etil alkol düzeyi ile ilişkisi. Turk J Emerg Med 2008; 8(1): 26-31.

5. Akay N, Kurtoğlu Çelik G, Karakayalı O, Memiş M, Tanrıverdi F, Vural S, İçme F. Motorlu taşıt kazalarında kan alkol seviyelerinin yaralanma ciddiyeti ve maliyet üzerine etkileri. Ankara Med J 2014; 14(1): 5-10.

6. Aşırdizer M, Yılmaz M, Aker RG, Küçükibrahimoğlu EE, Ateş İ, İnce CH. Trafik kazalarına karışmış sürücülerin kan etil alkol düzeylerinin değerlendirilmesi. Nobel Med 2016; 12(1): 5-13.

7. Cherpitel CJ. Alcohol and injuries: a review of international emergency room studies. Addiction 1993; 88(7): 923-37.

8. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu. Mevzuat Bilgi Sistemi, e-Mevzuat. https://www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx? MevzuatKod=1.5.2918&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=Trafik&Tur=1&Tertip=5&No=2918. Erişim tarihi 08.02.2019.

9. Özşeker PE, Dağlıoğlu N, Gören İE, Efeoğlu F, Ketre O.Frequency of alcohol and drug of abuse observed in drivers in traffic crash in Adana, Turkey.2nd Regional TIAFT Meeting in Turkey 2016, P22.

10. Doğan S. Acil servise araç içi trafik kazası nedeni ile başvuran hastalarda kan alkol düzeyi ile yaralanma ciddiyetinin ilişkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Tıpta Uzmanlık Tezi 2015.

11. İdiz N, Karakuş A, Dalgıç M, Meseri R, Akgür SA. The alcohol levels in fatal & nonfatal traffic accidents in Izmir. Turkiye Klinikleri J Foren Med 2011; 8(1): 6-11.

12. Fujita Y, Shibata A. Relationship between traffic fatalities and drunk driving in Japan. Traffic Inj Prev 2006; 7: 325-7.

13. Yaşar ZF, Büken E. Başkent Üniversitesi hastanesine trafik kazası nedeniyle başvuran adli olguların incelenmesi. Adli Tıp Bülteni 2015; 20(3): 132-7.

14. Fell JC, Voas RB. The effectiveness of reducing illegal blood alcohol concentration (BAC) limits for driving: evidence for lowering the limit to .05 BAC. J Safety Res. 2006; 37(3): 233-43.

15. Kelly E, Darke S, Ross J. A review of drug use and driving: epidemiology, impairment, risk factors and risk perceptions. Drug Alcohol Rev 2004; 23(3): 319-44.

16. Madan AK, Yu K, Beech DJ. Alcohol and drug use in victims of life-threatening trauma. J Trauma 1999; 47(3): 568-71.

Kaynak Göster

İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi
  • ISSN: 1305-5151
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1995

5.4b2.6b