Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan sayımı değerleri ile ilişkisi

AMAÇ: Çalışmamızda polikliniğe başvuran 1-5 arası çocuklarda B12 vitamini düzeyini belirlemek ve tam kan sayımı parametreleri ile ilişkisini belirlemeyi amaçladık. YÖNTEMLER: İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine 2008-2012 yılları arasında başvuran, bilinen bir kronik hastalığı olmayan 1 -5 yaş arasındaki çocuklardan hekimin kararına göre B12 eksikliği düşünülen olgular çalışmaya dahil edildi. Tüm olguların serum B12 vitamini, folik asit düzeyleri ve tam kan sayımı ölçümleri yapıldı. BULGULAR: Çalışmaya 404 çocuk (ortalama yaş: 3,2±1,1 yıl; ortanca yaş: 4 yıl; yaş aralığı: 1-5; 183 kız / 221 erkek) dahil edildi. Toplam 94 (%23,3) çocukta B12 vitamin eksikliği saptandı. B12 vitamin eksikliği saptanan ve saptanmayan olgular karşılaştırıldığında yaş, cinsiyet, folik asit asit eksikliği varlığı, anemi varlığı ve tam kan sayımı parametreleri açısından anlamlı bir fark saptanmadı (p>0,05). Olguların serum B12 vitamin düzeyleri ile tam kan sayımı parametreleri arasında anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p>0,05). SONUÇ: Vitamin B12 eksikliği çocuklarda sık görülen bir durumdur. Tam kan sayımı ölçümü, çocuklarda B12 vitamin eksikliğini öngörmede yetersiz kalmaktadır

B12 vitamin level in children and its relationship with complete blood count parameters

OBJECTIVE: In our study, we aimed to determine the level of vitamin B12, and the relationship between complete blood count parameters and vitamin B12 level in children aged 1-5 years admitted to our outpatient clinic. METHODS: Children aged 1-5 years who were consulted to Izmir Tepecik Training and Research Hospital between 2008-2012 without chronic disease, but thought to have B12 vitamin deficiency were included in the study. Serum vitamin B12, folic acid levels and complete blood counts were measured in all cases. RESULTS: A total of 404 children (mean age: 3.2±1.1 years, median age: 4 years, age range: 1-5; 183 females/221 males) were included. Ninty-four (23.3%) children had vitamin B12 deficiency. Patient’s age, gender, the frequency of folic acid acid deficiency, and anemia and the levels of complete blood count parameters were not significantly different in cases with and without B12 deficiency (p>0.05). Serum vitamin B12 levels were not significantly correlated with the complete blood count parameters (p>0.05). CONCLUSION: Vitamin B12 deficiency is a common condition in children. Measurement of comp- lete blood count is insufficient to predict vitamin B12 deficiency in children.

Kaynakça

1. Coşkun T. B12 vitamini. Katkı Pediatri Dergisi 2003;25:419- 33.

2. Rosenblatt DS,Whitehead VM. Cobalamin and folate deficiency. acquired and hereditery disorder in children. Semin Hematol 1999;36:19-34.

3. Hall CA. Function of vitamin B12 in the central nervous system as revealed by congenital defects. Am J Hematol 1990;34:121-7. http://dx.doi.org/10.1002/ajh.2830340208 PMid:1692663

4. Black MM. Effects of vitamin B12 and folate deficiency on 79 A. Aydogdu Çolak ve ark., Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan sayımı degerleri ile iliskisi brain development in children. Food Nutr Bull 2008;29(Supp l):S126-31. PMid:18709887 PMCid:3137939

5. Allen LH. Vitamin B12 metabolism and status during pregnansy, lactation and infancy. Adv Exp Med Biol 1994;352: 173-86. PMid:7832046

6. Cooper BA, Fehedy V, Blanshay P. Recognition of deficiency of vitamin B-12 using measurement of serum concentration. J Lab Clin Med 1986;107:447-52. PMid:3701192

7. Hall CA. Vitamin B-12 deficiency an early rise in mean corpuscular volume. JAMA 1981;425:1144-6. http://dx.doi.org/10.1001/jama.1981.03310360036019

8. Hanger HC, Sainsburg R, Gilchrist NL, Beard MEJ, Duncan JM. A community study of vitamin B-12 and folate levels in the elderly. J Am Geriatr Soc 1991;89:1155-9.

9. Koç A, Koçyiğit A, Ulukanlıgil M, Demir N. Şanlıurfa yöresinde 9-12 yaş grubu çocuklarda B12 vitamini ve folik asit eksikliği sıklığı ile bağırsak solucanlarıyla ilişkisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005;48:308-15.

10. Garcı’a-Casal1 MN, Osorio C, Landaeta M, Leets I, Matus P, Fazzino F and Marcos E. High prevalence of folic acid and vitamin B12 deficiencies in infants, children, adolescents and pregnant women in Venezuela. European Journal of Clinical Nutrition 2005;59:1064-70. PMid:16015269

11. Lerner NB. The Anemias. In Kliegman RM, Stanton BF, St Geme III JW, Schor NF, Behrman RE. Nelson textbook of Pediatrics. 19th edition. Philadephia, Saunders Company: p.1648-50.

12. Cuevas-Nasu L, Mundo-Rosas V, Shamah-Levy T, Méndez- Gómez Humaran I, Antonio Ávila-Arcos M, Rebollar- Campos MdL, Prevalence of folate and vitamin B12 deficiency in Mexican children aged 1 to 6 years in a populationbased survey. Salud pública de México 2012;54:116-24. PMid:22535170

13. Öncel K, Özbek MN, Onur H, Söker M, Ceylan M. Diyarbakır İlindeki Çocuklarda ve Adölesanlarda B12 Vitamin ve Folik Asit Düzeyleri. Dicle Tıp Dergisi 2006;33:163-9.

14. Koc A, Kocyigit A, Soran M, Demir N, Sevinc E, Erel O. High frequency of maternal vitamin B12 deficiency as an important cause of infantile vitamin B12 deficiency in Sanliurfa province of Turkey. Eur J Nutr 2006;45:291-7. http://dx.doi.org/10.1007/s00394-006-0598-7 PMid:16601915

15. World Health Organization. Nutritional anemias. Report of a Scientific Group. World Health Organ Tech Rep Ser 1968: s.405.

16. Carmel R. Current concepts in cobalamin deficiency. Annu Rev Med 2000;51:357-75. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.med.51.1.357 PMid:10774470

17. Lindenbaum J, Healton EB, Savage DG, et al. Neuropsychiatric disorders caused by cobalamin deficiency in the absence of anemia or macrocytosis. N Engl J Med 1998;318:1720-8. http://dx.doi.org/10.1056/NEJM198806303182604 PMid:3374544

18. Koç A. Çocukluk çağında B12 vitamini eksikliği. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005;1:16-27.

19. Oosterhuis WP, Niessen RWLM, Bossuyt PMM, Sanders GTB, Sturk A. Diagnostic value of the mean corpuscular volume in the detection of vitamin B12 deficiency. Scand J Clin Lab Invest 2000;60:9-18. http://dx.doi.org/10.1080/00365510050184994 PMid:204431

20. Von Schenck U, Gotze CB, Koletzko B. Persistence of neurological damage induced by dietary vitamin B12 deficiency in infancy. Arch Dis Child 1997;77:137-9. http://dx.doi.org/10.1136/adc.77.2.137 PMid:9301352 PMCid:1717263

21. Oakly GP. Let’s increase folic acid fortification and include vitamin B12. Am J Clin Nutr 1997;65:1889-990. PMid:9174489

22. Kara İH, Kandiş H, Bahçebaşı T, Köylü OK, Sayın S, Demirin H, Memişoğulları R. Check-up polikliniğine başvuran 50 yaş üzeri bireylerin folat, B12 vitamini düzeyleri ve anemi yönünden değerlendirilmesi. Türk Biyokimya Dergisi [Turkish Journal of Biochemistry-Turk J Biochem] 2010;35(4):350-5.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2372
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

4.4b 2.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Koreoatetoik hareketler ile başvuran propiyonik asidemi olgusu

Esra Tpprak KANIK, Hasan AĞIN, Aycan ÜNALP, Rana İŞGÜDER, MEHMET KÜÇÜK, Ertan KAYSERİLİ

The evaluation of muscle biopsy findings in children with neuromuscular disorders

Gülden DİNİZ, Hülya YILDIRIM TOSUN, Aycan ÜNALP, MUSTAFA BARUTÇUOĞLU, Orkide GÜZEL, Muzaffer POLAT, HATİCE SABİHA TÜRE, Figen ÖZGÖNÜL, Gül SERDAROĞLU

Nadir bir çocukluk çağı skrotal kitle nedeni, epididim kisti: Olgu sunumu

Fahri KARACA, Erdal TÜRK, Yeşim EDİRNE, Ayça TAN

Otuz haftalık prematüre bir olguda gelişen rezistan atelektazide rhDNase kullanımı

Midhat KUŞKAYA

Tip 1 DM olan çocuklarda kemik mineral dansitesinin kantitatif ultrasonografi ile değerlendirilmesi

Hüseyin Anıl KORKMAZ, Ceyhun DİZDARER, Selda TARANCI MOHAN, Özlem MURAT, Ayşe ÇOBAN, Nurettin ÜNAL

Önemli bir tarama testi: Kırmızı Refle testi

Sinan Mahir KAYIRAN, Sumru ÖNAL

Kapalı dudaklı şizensefali: Olgu sunumu

Vefik ARICA, Ali KARAKUŞ, İbrahim ŞİLFELER, Seçil KARACA GUNHER, Murat ALTAŞ, Murat TUTANÇ, Fatmagül BAŞARSLAN, Tanju ÇELİK, Ramazan DAVRAN

Tıkayıcı uyku apnesi olmayan tonsiler hipertrofili çocuklarda kan basıncının 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı monitorizasyonu ile değerlendirilmesi

Şükran GÖZMEN KESKİN, İpek AKİL

Çocuklarda B12 vitamin düzeyi ve periferik tam kan sayımı değerleri ile ilişkisi

Ayfer ÇOLAK AYDOĞDU, Murat ANIL, Burak TOPRAK, Engi̇n KÖSE, Füsün ÜSTÜNER

Makrosefali ayırıcı tanısında Canavan hastalığı: Olgu sunumu

Erhan BAYRAM, YASEMİN TOPÇU, Pakize KARAKAYA, Uluç YİŞ, Handan ÇAKMAKÇI, Semra KURUL HIZ