Akut gastroenteritli çocuklarda Escherichia coli O157 tanısında kromojenik besiyerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve prevalansı

Amaç: Bu çalışmada Ekim 2008-Ekim 2010 tarihleri arasında 0-5 yaş arası 339 akut gastroenterit olgusundan alınan dışkı örneklerinde Escherichia coli O157 prevalansı ve etkenin saptanmasında konvansiyonel besiyeri Sorbitol-MacConkey agar (SMAC) ile kromojenik besiyeri CHROMagar O157’nin etkinliği araştırılmıştır. Yöntemler: Dışkı örnekleri SMAC, CHROMagar, Selenit F, Salmonella-Shigella (SS) ve MacConkey agara ekilmiştir. Tüm plaklar 35°C, aerobik ortamda 24-48 saat inkübe edilmiştir. SMAC besiyerinde oluşan şeffaf koloniler ve CHROMagar’da oluşan pembe-mor renkli şüpheli koloniler konvansiyonel ve yarı otomatize sistem ile ileri identifikasyon için seçilmiştir. E. coli olarak tanımlanan kolonilerde O157 antijeni Dry spot E.coli O157 Lateks Aglutinasyon testi ile araştırılmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan 339 dışkı örneğinin 14’ünde (%4.1) Salmonella spp ve 11’inde (%3,2) Shigella spp. ve 1’inde (0.3) E. coli O157 saptanmış olup, izole edilmiştir. E. coli O157 araştırılan 339 SMAC besiyerinin 14 (%3,8)’ünde, 339 CHROMagar besiyerinin 8 (%2,1)’inde şüpheli koloni saptanmıştır. Her iki besiyerinde 1 plakta E. coli O157 tanımlanmıştır. SMAC besiyerinde CHROM besiyerinin iki katına yakın (SMAC: 13 - CHROM: 7) yalancı pozitiflik saptanmıştır (p

Prevalence and evaluation of a choromogenic medium for isolation of Escherichia coli O157 from children with acute gastroenteritis

Objective: Comparative performance status of CHROMagar O157 (CHROM) sorbitol-MacConkey (SMAC) media for the detection of Escherichia coli (E.coli) O157 in stool specimens isolated from 339 children under 5 years of age who presented with acute gastroenteritis between September 2008 and September 2010 was determined. Methods: Stool specimens were inoculated onto Sorbitol-MacConkey agar (SMAC), CHROMagar O157, Selenit F, Salmonella-Shigella (SS) and MacConkey agars. All plates were incubated aerobically for 24 to 48 h at 35°C. Colorless colonies on the SMAC plate and mauve colonies on the CHROM plate were selected for further identification by conventional biochemical tests as well as by semi-automated system. Colonies confirmed to be E.coli were screened for O157 antigen by Dry spot E.coli O157 latex particle agglutination test. Results: In 339 stool samples examined, Salmonella spp was isolated in 14 (4.1%), and Shigella spp. in 11 (3.2%), while Escherichia coli O157 was detected in only 1 (0.3%) sample. Suspect E.coli O157 stains grew on 8 CHROMagar (2.1%; 8/339) and 14 SMAC (14/339; 3.8%) plates. Rate of false positivity for colony picks from SMAC (n=13; 65%) media was almost 2-fold higher than that for CHROM (n=7; 35%). Conclusion: Routine use of chromogenic media for the investigation of E.coli O157’nin in the selected cases with bloody diarrhea is deemed appropriate.

Kaynakça

1. Kosek M, Bern C and Guerrant RL. The global burden of diarrhoeal disease, as estimated from studies published between 1992 and 2000. Bull World Health Organ 2003;81:197-204. PMid:12764516 PMCid:2572419

2. Amieva MR. Important bacterial gastrointestinal pathogens in children: a pathogenesis perspective. Pediatr Clin North Am 2005;52(3):749-77. http://dx.doi.org/10.1016/j.pcl.2005.03.002 PMid:15925661

3. Armon K, Elliott E. Acute gastroenteritis. In: Moyer VA, Elliott EJ, Davis RL, Gilbert R, Klassen T, Logan S (eds). Evidence-based pediatrics and child health. 8th. BMJ Books, London 2000;(43):377-91.

4. Griffin PM, Tauxe RV. The epidemiology of infections caused by Escherichia coli O157:H7, other enterohemorrhagic E. coli, and the associated hemolytic uremic syndrome. Epidemiol Rev 1991;13(1):60-98. PMid:1765120

5. Mead PS, Griffin PM. Escherichia coli O157:H7. Lancet 1998;352(9135):1207-12. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(98)01267-7

6. Kehl SC. Role of the laboratory in the diagnosis of enterohemorrhagic Escherichia coli infections. J Clin Microbiol 2002;40(8):2711-5. http://dx.doi.org/10.1128/JCM.40.8.2711-2715.2002 PMid:12149318 PMCid:120634

7. Bopp CA. Escherichia, Shigella, and Salmonella. “Murray PR, Baron EJ, Jorgensen JH, Pfaller MA, Yolken RH’’ (eds): Manual of Clinical Microbiology, 8th. ASM Press, Washington, DC 2003; 659-71.

8. Ryan MO, Prado V, Pickering LK. A millennium update on pediatric diarrheal illness in the developing world. Semin Pediatr Infect Dis 2005;16(2):125-36. http://dx.doi.org/10.1053/j.spid.2005.12.008

9. Persson S, Olsen KE, Scheutz F, Krogfelt KA, Gerner-Smidt P. A method for fast and simple detection of major diarrhoeagenic Escherichia coli in the routine diagnostic laboratory. Clin Microbiol Infect 2007;13(5):516-24. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-0691.2007.01692.x PMid:17331124

10. Church DL, Emshey D, Semeniuk H, Lloyd T, Pitout JD. Evaluation of BBL CHROMagar O157 versus Sorbitol-MacConkey Medium for Routine Detection of Escherichia coli O157 in a Centralized Regional Clinical Microbiology Laboratory. J Clın Mıcrobiol 2007;45(9):3098-310. http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00426-07 PMid:17634298 PMCid:2045293

11. Bettelheim KA. Reliability of O157:H7 ID agar (O157 H7 ID-F) for the detection and isolation of verocytotoxigenic strains of Escherichia coli belonging to serogroup O157. J Appl Microbiol 2005;99(2):408-10. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2672.2005.02603.x PMid:16033473

12. Karch H, Bielaszewska M, Bitzan M, Schmidt H. Epidemiology and Diagnosis of Shiga Toxin-Producing Escherichia coli Infections. Diagn Microbiol Infect Dis 1999;34(3):229-43. http://dx.doi.org/10.1016/S0732-8893(99)00031-0

13. McDonald KL, O’Leary MJ, Cohen ML. Escherichia coli O157, an emerging gastrointestinal pathogen. JAMA 1998;259(24):3567-70.

14. Arslantürk A, Zarakolu P, Güvener E: Çocuk yaş grubu akut enterokolit olgularında etken olarak Escherichia coli O157: H7 serotipinin araştırılması. KLİMİK Derg 1997;10(3):122-4.

15. Kaleli İ, Şengül M, Özen N, Akşit F. Gastroenteritli olgularda Escherichia coli O157’nin araştırılması. İnfeksiyon Derg (Turkish J Infect) 1999;13(3):235-8.

16. Aydoğan S, Sünbül M, Leblebicioğlu H, Eroğlu C, Esen Ş. Akut ishalli hastalarda Escherichia coli O157 ve Aeromonas türlerinin sıklığı. Mikrobiyol Bült 2001;35(4):525-30.

17. Taş E, Ardıç N. Akut gastroenteritli olgularda termofilik Campylobacter, Escherichia coli O157:H7 ve Rotavirus sıklığı. KLİMİK Derg 2004;17:186-90.

18. Tolun V, Anğ-Küçüker M, Diren Ş, Anğ Ö. Diyareli hastalardan alınan dışkı örneklerinde verotoksijenik coli (VTEC)’lerin PCR yöntemi ile saptanması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2001;31(2):174-7.

19. Ekşi F, Karslıgil T, Bayram A. Çocukluk Yaş Grubu İshallerinde Escherichia Coli O157:H7’nin Araştırılması. Van Tıp Dergisi 2007;14(1):15-8.

20. Yazıcı V ark. Akut Gastroenteritli Olguların Dışkı Örneklerinde Bazı Bakteri ve Virüslerin Araştırılması. Ankem Derg 2009;23(2):59-65.

21. Michino H ark. Massive outbreak of Escherichia coli O157:H7 infection in schoolchildren in Sakai City, Japan, associated with consumption of white radish sprouts. Am J Epidemiol 1999;150(8):787-96. PMid:10522649

22. Wadl M ark. HUS surveillance and laboratory team. Enhanced surveillance during a large outbreak of bloody diarrhoea and haemolytic uraemic syndrome caused by Shiga toxin/verotoxin-producing Escherichia coli in Germany, May to June 2011. Euro Surveill 2011;16(24).pii:1989.

23. Faber M ark. on behalf of the HUS investigation team. Large and ongoing outbreak of haemolytic uraemic syndrome, Germany, May 2011. Euro Surveill 2011;16(21). pii:19878.

24. http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/emergencies/international-health-regulations/publications2/ a-public-health-review-of-the-enterohaemorhagic-escherichia-coli-outbreak-in-germany.

25. http://www.euro.who.int/en/what-we-do/healthtopics/emergencies/international-healthregulations/news/news/2011/06/ehec-outbreak-update-15.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-2372
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

4.1b 2.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kamptomelik displazi

SEMA TANRIVERDİ, Seyran BULUT, Rengin AYÇİÇEK, Özge Altun KÖROĞLU, MEHMET YALAZ, FERİŞTAH FERDA ÖZKINAY, NİLGÜN KÜLTÜRSAY

Yenidoğan sepsisinde trombosit parametrelerinin tanısal değeri

Nuriye TAŞYURT, Özgür OLUKMAN, Şebnem ÇALKAVUR, Füsun ATLIHAN, Fatma KILIÇ KAYA, Ferah GENEL, Canan VERGİN

Toksik epidermal Nekroliz-Stevens Johnson overlap sendromu: Bir olgu sunumu

Hülya KANGAL, Pamir GÜLEZ, Ümran HEKİMOĞLU, Murat HIZARCIOĞLU

Akut gastroenteritli çocuklarda Escherichia coli O157 tanısında kromojenik besiyerinin etkinliğinin değerlendirilmesi ve prevalansı

Kenan DEĞERLİ, SEMRA KURUTEPE, HÖRÜ GAZİ, Mete DEMİREL, Emel GÜLKAN, SÜHEYLA SÜRÜCÜOĞLU

Diaper bölgede aşırı topikal steriod kullanımına bağlı gelişen bir Cushing Sendromu olgusu

Kayı ELİAÇIK, MUHAMMET ALİ KANIK, Saadet ÇELİK, Muammer BÜYÜKİNAN, Esin ALBUDAK, Ali Rahmi BAKİLER

Beslenme güçlüğü ile başvuran vitamin B12 eksikliği: Olgu sunumu

Vefik ARICA, İbrahim ŞİLFELER, Seçil ARICA GUNHER, Murat TUTANÇ, SAİT MURAT DOĞAN, Sebahat GÜCÜK

Üst solunum yolu infeksiyonlu çocuklarda viral etkenlerin multipleks PCR ile araştırılması

TALAT ECEMİŞ, ÖZGE YILMAZ, TAMER ŞANLIDAĞ, Sinem AKÇALI, Hasan YÜKSEL

Rotavirus infeksiyonuna bağlı immün trombositopenik purpura olgusu

ÖNER ÖZDEMİR, Murat SÜRÜCÜ, Ayşe BUCUK, Ali Furkan ÇETİN

Akciğer komplikasyonlarına yol açan ağız yoluyla zehirlenmeler

Murat TUTANÇ, Murat KARCIOĞLU, Halil KOCAMAZ, ALİ GÜNEŞ, Abdülkadir ÖZEL, Mehmet BOŞNAK, Kenan HASPOLAT

Çocukluk çağında anemi sıklığı

SELÇUK YAZICI, Tanju ÇELİK, Kamil SEYREK