Ailesel Akdeniz ateşi ve uzamış febril miyalji sendromu: Olgu sunumu

Karın ağrısı, çocuklarda sık görülen bir yakınmadır, cerrahi ve cerrahi dışı nedenleri mevcuttur. Ailesel Akdeniz ateşi, cerrahi dışı nedenler arasında yer almakta ve ateş yüksekliği, inflamatuar serozit ile seyretmektedir. Uzamış febril miyalji sendromu, Ailesel Akdeniz ateşi ile birlikte görülebilmektedir ve ilk kez 1994 yılında tanımlanmıştır. Uzamış febril miyalji sendromunda yüksek ateş, miyalji, karın ağrısı, artrit/artralji ve döküntüler görülebilmektedir. Bu makalede ateş yüksekliği ve karın ağrısı ile başvuran, takibinde eklenen kas ağrıları ile ilk atağı uzamış febril miyalji ve Ailesel Akdeniz ateşi tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Uzamış febril miyalji sendromunun, Ailesel Akdeniz ateşinde atipik klinik belirtilerden biri olduğu ve ilk başvuruda görülebileceği vurgulanmak istenmiştir.

Familial Mediterranean fever and prolonged febrile myalgia syndrome: Case report

Abdominal pain is a common complain in children which is caused by surgical and non-surgical reasons. Familial meditterian fever is one of the common non-surgical reasons and the most common syptoms are fever and inflammatory serositis. But one of the rare form is protracted febrile myalgia defined first time in 1944. This form may coexist with fever, myalgia, abdominal pain, athritis and athralgia. In this article, we presented a case with fever and abdominal pain, followed by muscular pain diagnosed as a protracted febrile myalgia syndrome and Familial Mediterranean Fever. It is emphasized that the prolonged febrile myalgia syndrome is one of the atypical clinical manifestations in the Familial Mediterranean Fever and may be seenat the first admission.

Kaynakça

1. Chitkara DK, Rawat DJ, Talley NJ. The epidemiology of childhood recurrent abdominal pain in Western countries: a systematic review. Am J Gastroenterol 2005;100:1868. https://doi.org/10.1111/j.1572-0241.2005.41893.x

2. Duru NS, Civilibal M, Karakoyun M ve ark, Protacted febril myalgia in two children with familial Mediterranean fever. Pediatrics International 2010;52:137-140. https://doi.org/10.1111/j.1442-200X.2010.03058.x

3. Soylu A, Kasap B, Türkmen M ve ark. Febrile myalgia syndrome in familial mediterranean fever. J Clin Rheumatol 2008;14:222-225.

4. Öztürk C, Sütçüoğlu S, Özer E. Uzamış febril miyalji ile prezente olan ailevi Akdeniz ateşi olgusu. İzmir Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2013;3:63-66.

5. Taşar A. Çocuklarda karın ağrısı nedenlerinin değerlendirilmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2005;47:199-203.

6. Çayır Y, Artantaş AB, Çayır A. Çocukluk Çağı Karın Ağrıları: Prospektif Bir Çalışma. Çocuk Dergisi 2012;12:78-82.

7. Kasapçopur Ö, Arısoy N.Ailesel Akdeniz Ateşi ve diğer otoenflamatuar hastalıklar. Türk Pediatri Arşivi 2006;41:9-17.

8. Peru H, Karagül C, Karagöl HİE. Uzamış febril miyalji ile ortaya çıkan ailesel Akdeniz ateşi olgusu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2008;61:93-95. https://doi.org/10.1501/Tipfak_0000000659

9. Ugan Y, Ermiş F, Şahin M. Ailesel Akdeniz Ateşi. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg. 2011;18(4):139-143.

10. Yalçinkaya F. Ozen S. Ozçakar ZB ve ark. A new set of criteria for the diagnosis of familial Mediterranean fever in childhood. Rheumatology (Oxford) 2009;48(4):395-398. https://doi.org/10.1093/rheumatology/ken509

11. Langevitz P, Zemer D, Livneh A ve ark. Protacted myalgia syndrome in patients with familial mediterranean fever. J Clin Rheumatol 1994;21:1708-1709.

12. Öztürk C, Halıcıoğlu O, Coker I ve ark. Association of clinical and genetical features in FMF with focus on MEFV strip assay sensitivity in 452 children from western Anatolia, Turkey. Clin Rheumatol 2012;31:493-501. https://doi.org/10.1007/s10067-011-1876-1

13. Majeed HA, El-Khateeb M, El-Shanti, H, Rabaiha ZA ve ark, The spectrum of familial mediterranean fever gene mutations in Arabs: Report of a large series. Semin Artritis Rheum 2005;34:813-818. https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2005.01.010

Kaynak Göster

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi
  • ISSN: 2146-2372
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2011

10.1b5.2b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bir hekim ve politika adamı: Dr. Behçet Uz ve Sağlık Politikaları

HÜLYA ÖZTÜRK, ÖMÜR ŞAYLIGİL

Ergenlerde beden algısının yaşam kalitesi ve öz yeterlilik ile ilişkisi

Demet TAŞ, HANDE KONŞUK ÜNLÜ, EBRU ÖZTÜRK ÇOPUR, ZEYNEP TÜZÜN, LÜTFİYE HİLAL ÖZCEBE

Ailesel Akdeniz ateşi ve uzamış febril miyalji sendromu: Olgu sunumu

Özlem ÜZÜM, Pınar GARİPÇİN, Melis BİLEN, Can ÖZTÜRK, MİRAY KARAKOYUN

Kawasaki hastalığı: Erzurum ilinde izlenen çocuk hastaların değerlendirilmesi

SONER SERTAN KARA, Ufuk Utku GÜLLÜ, İsmail BALABAN

Çocuklarda küf mantarı duyarlılığı adenoid hipertrofisine yol açar mı?

Emel ATAŞ BERKSOY, SUNA ASİLSOY, Özlem BAĞ, GÜLCİHAN ÖZEK, DEMET CAN

Kardiyak kateterizasyon yapılan çocuklarda femoral vasküler komplikasyon sıklığı ve olası risk faktörleri

Özge PAMUKÇU, Burcu Süreyya GÖRKEM

Onikomadezis ile seyreden ve küçük çaplı salgına yol açan bir atipik el-ayak-ağız hastalığı olgusu

Bilge ALDEMIR KOCABAŞ, Adem KARBUZ, Neslihan DOĞULU, TUĞÇE TURAL KARA, Gökalp BOLKENT, Ergin ÇİFTÇİ, ERDAL İNCE

Apendiks epiploika torsiyonu: Nadir bir akut batın nedeni

MEHMET MERT, Ali SAYAN, Yılmazcan ÖRNEK, Tunç ÖZDEMİR, Gökhan KÖYLÜOĞLU

Konjenital düzeltilmiş transpozisyonlu hastaların ekokardiyografik, kardiyak kateterizasyon ve cerrahi sonuçlarının orta dönem değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi

Mustafa Orhan BULUT, İlker Kemal YÜCEL, Şevket BALLI, Emine HEKİM YILMAZ, Ayhan ÇEVİK, Ahmet ÇELEBİ

Sıçanlarda intravenöz uygulanan deli bal toksini grayanotoksin-III'ün doza bağımlı kardiyak etkileri

İsmail YILMAZ, ERTUĞRUL KAYA, Kürşat Oğuz YAYKAŞLI, Yasin TÜRKER