AİLE KONUTUNUN ÖZGÜLENMESİ DAVASININ HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATINA ETKİSİ

Özet: Sağ kalan eşe, TMK m. 240 veya TMK m. 652 hükümleri uyarınca ve belli şartlar altında, muris eşi ile birlikte yaşadıkları konut için özgüleme davası açma hakkı verilmiştir. Sağ kalan eşe, bu haklar ilk önce mehaz kanunumuz olan İsviçre Medenî Kanunu'nun m. 219 ve m. 612a hükümleri ile tanınmıştır. Çalışmada, sağ kalan eşin, özgüleme davası açmasının, mirasçıların kendisine karşı TMK m. 995 (İsviçre Medenî Kanunu m. 940) hükmü uyarınca açmış oldukları haksız işgal tazminatı davasındaki rolü irdelenecektir. Çalışmanın anlamlanabilmesi için ilk olarak temel kavramlara yer verilmiştir. Devamında, hukuk normlarının tahlilinde genel kabul görmüş yorum yöntemlerine ve çeşitlerine değinildikten sonra çalışmaya konu olmuş örnek yerel mahkeme ve Yargıtay Kararı'nın yorum yöntemleri ile analizi yapılarak hukukî sonuç belirtilmiş- tir.

The Impact of the Allocation of the Family Home Case to the Unfair Occupation Compensation (Evaluation of The Decision of the Case of Court of Appeal (Department Nr. 1) Dated 25.09.2014, Nr. 10603/14850 in the frame of Interpretation Methodology)

The surviving spouse has been given the right to suit an appeal for the allocation of the home where s/he lived with his/her spouse who is inherited, under certain circumstances in accordance with the Turkish Civil Code Art. 240 or Art. 652. These rights have been recognized for the surviving spouse initially in accordance with the Swiss Civil Code Art. 219 and Art. 612a which is our origin Code. In this study, the surviving spouse has the right to appeal against the heirs of the Turkish Civil Code Art. 995 (Swiss Civil Code, Article 940), as well as the versus case of unfair occupation compensation. In order to make sense of the work, the basic concepts were explained initially. In the following, the legal result was given by analyzing the interpretation methods of the local court and the Supreme Court of Appeals which has been the subject of this study after the methods and types of the generally accepted interpretation in the analysis of the legal norms were mentioned

Kaynakça

2467 sayılı Kanun hükümlerine göre Adalet Bakanlığınca kurulan komisyon tarafından hazırlanan Türk Medenî Kanunu Öntasarısı ve Gerekçesi, İstanbul, 1984.

ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Aile Konutu - Mal Rejimleri - Eşin Yasal Miras Payı, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara, 2016.

AKKANAT, Halil, Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin Korunması, İstanbul, 2010.

AKTAŞ, Suuri, Hukukta Yorum Çabaları, EÜHFD, C: XV, Y: 2011, S: 3-4.

ALDANMAZ, Orhan, Normlara Hayat Veren Gerçeklik Ve Realiteyi Dönüştüren Normlar, TAAD, Y: 6, S: 21 (Nisan 2015).

ALTAŞ, Hüseyin, Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri, Ankara, 2014.

AVCI, Mehmet Özgür, Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması, İstanbul, 2014.

BÖRÜ, Levent, Medenî Usûl Hukukunda İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara, 2016.

BUZ, Vedat, Medeni Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara, 2005.

CANARSLAN, Gökçe, İntifa Hakkının Sona Ermesi, Ankara, 2016. ÇAL, Sedat, Hukukta Bilimsel Yaklaşımın Önemi, TBB Dergisi, Y: 2010, S: 90.

DEMİR, Abdullah, Hukuk Metodolojisi, 1. Baskı, Ankara, 2016.

DOĞAN, Murat, Mal Rejiminin Tasfiyesinde ve Mirasın Paylaşı- mında Aile Konutu ve Ev Eşyası, EÜHFD, C: VII, Y: 2003, S: 3-4.

DURAL, Mustafa; ÖĞÜZ, Tufan; GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Türk Özel Hukuku C: III - Aile Hukuku, İstanbul, 2016. (Kısaltma: DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ)

DURAL, Mustafa; ÖZ, Turgut, Miras Hukuku, Yenilenmiş Yedinci Bası, İstanbul, 2013. (Kısaltma: DURAL/ÖZ)

DÜNDAR, Durmuş, Bilim, Araştırma ve Uygulamalı Hukukta Yöntem, İKÜHFD, C: 1, S: 1-2 (2002).

GÖZLER, Kemal, Hukukun Genel Teorisine Giriş, Ankara, 1998. GÜMÜŞ, Mustafa Alper, Teoride ve Uygulamada Evliliğin Genel Hükümleri ve Mal Rejimleri, İstanbul, 2008.

GÜNEŞ, Ahmet M., Hukuk Metodolojisi, Ankara, 2016.

HANAĞASI, Emel, Davada Menfaat, Ankara, 2009.

IŞIKTAÇ, Yasemin, Dil, Yorumlama ve Hukuk İlişkisi, ABD, S: 2001/1.

IŞIKTAÇ, Yasemin; METİN, Sevtap, Hukuk Metodolojisi, İstanbul, 2016. (Kısaltma: IŞIKTAÇ/METİN)

İMRE, Zahit; ERMAN, Hasan, Miras Hukuku, Gözden Geçirilmiş 12. Basım, İstanbul, 2016. (Kısaltma: İMRE/ERMAN)

KARAMERCAN, Fatih, Katkı - Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara, 2016.

KARAYALÇIN, Yaşar, Hukukda Öğretim - Kaynaklar - Metod - Problem Çözme, Genişletilmiş 2. Baskı, Ankara, 1981. KAYA, Asım, Amaçsal Yorum, ABD, Y: 72, S: 2014/4.

METİN, Sevtap, Ronald Dwork’in Hukuk Teorisinde Yorum Yaklaşımı, İÜHFM, C: LXI, Y: 2003, S: 1-2.

NEBİOĞLU ÖNER, Şebnem, Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi, Ankara, 2014.

OĞUZMAN, M. Kemal; BARLAS, Nami, Medenî Hukuk, 21.

Bası, İstanbul, 2015. (Kısaltma: OĞUZMAN/BARLAS) ÖZAYKUT, Salih, Mülkiyet Hakkına Dayalı Davalar, 2. Baskı, Ankara, 2015.

ÖZMUMCU, Seda, Davanın Açılmasına Bağlanan Hukuki Sonuçların Davanın Açılmamış Sayılması Halinde Değerlendirilmesi, İÜHFM, C: LXX, S: 2, Y: 2012.

ÖZTAN, Bilge, Medenî Hukuk’un Temel Kavramları, 41. Bası, Ankara, 2016.

ÖZTAŞ, İlker, MK. m. 240 Kapsamında Sağ Kalan Eşin Aile Konutu Üzerindeki Hakkı, EÜHFD, C: XIII, Y: 2009, S: 3-4.

PICHONNAZ, Pascal, İçtihat Değişikliğinin Geçmişe Etkisi: Metodolojik Çoğulculuk Açısından Bazı Düşünceler, İÜHFD, C: 7, S: 2, Y: 2016. (Çev.: KAHRAMAN, Zafer)

SAĞLAM, Fazıl, Anayasanın ve Yasaları Yorumlanmasındaki Sorunlar, Hukuk Kurultayı 2008, C: I, Ankara, 2008.

SARI, Suat, Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi Olarak Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, İstanbul, 2007.

SEROZAN, Rona, Hukukta Yöntem, İstanbul, 2015. (Kısaltma: Yöntem)

SEROZAN, Rona, Hukukta Yöntem, YÜED, Özel Sayı - 2013

(Prof. Dr. Aydın Zevkliler’e Armağan), C: I. (Kısaltma: Armağan) SÖZER, Ali Nazım, Hukukta Yöntembilim, 5. Baskı, İstanbul, 2015.

ŞEKER, Muzaffer, Eşin Ölümü Halinde Malların Miras ve Yasal Mal Rejimi Kapsamında Birbirinden Bağımsız Olarak Tasfiye Edilmesi ve Özellikle Sağ Kalan Eşin Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Miras ve Yasal Mal Rejimi Hükümlerinden Kaynaklanan Hakları (MK m. 240, 652), MÜHFD, Y: 2007, S: 1.

ŞIPKA, Şükran, Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar, İstanbul, 2011.

TANRIVER, Süha, Medenî Usûl Hukuku, C: I, Ankara, 2016.

TÜRKBAĞ, Ahmet Ulvi, Böyle Yazıldı, Böyle Uygulansın: Hâkimin Takdir Yetkisinin Teori ve Pratiği, Hukuk Kurultayı 2006, C: II, Ankara, 2006.

UZUN, Ertuğrul, Hukuk Yorumdur, İÜHFM, C: LXXII, Y: 2014, S: 1.

UZUN, Ertuğrul, Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek İçin Yeterli midir? Hukuk Doktrini, Klasik Yorum Yöntemleri ve Hukuki Argümantasyon Teorisi, HFSA, (Prof. Dr. Adnan Güriz Anısına)

Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar - V, 25. Kitap, İstanbul, 2012. UZUN, Ertuğrul, Yorumu Hukuktan Kurtarmak, ABD, Y: 74, S: 2016/2.

ÜSTÜNDAĞ, Mustafa Emir, Hukukta Yorum Metodları, İzBD, Y: 76, S: 2 (2011 - Nisan).

ÜSTÜNDAĞ, Saim, İddia ve Müdafaanın Değiştirilmesi Yasağı, İstanbul, 1967. (Kısaltma: İddia)

YAĞCIOĞLU, Ali Haydar, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı, İzmir, 2007.

ZEYTİN, Zafer, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi, 2. Baskı, Ankara, 2008.

Kaynak Göster