İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Çeşitli fonksiyonel alanlardan üyeleri kapsayan proje ekibi, ürün geliştirme ekibi veya çapraz fonksiyonel ekip olarak adlandırılmaktadır. Bu ekipler, hızlı kararlar vererek ve karşılaşılan problemlere çözüm üreterek, ürün geliştirme çalışmalarının başarısını artırmaktadır. İşletmede, üyeler arasındaki etkin iletişim, üyelerin motivasyonunun artırılması ve üst yönetimin desteği bu ekiplerin başarısını artırmaktadır. Buna bağlı olarak da ürünlerin kalitesi iyileşmekte, müşteri tatmini artmakta ve verimlilik artışı gözlenmektedir. Bu çalışma kapsamında, işletmenin örgütsel özellikleri ile ürün geliştirme ekiplerinin başarısı arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla seramik sektöründe faaliyet gösteren 52 firmayı kapsayan bir saha araştırması yapılmıştır. Saha araştırmasından elde edilen veriler SPSS 15.0 istatistik programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme kapsamında faktör analizi, güvenilirlik analizi, korelasyon ve regresyon analizi yapılmıştır. Analiz bulguları incelendiğinde, işletmenin örgütsel özellikleri (üst yönetimin desteği, iletişim ve motivasyon ) ile ürün geliştirme ekiplerinin başarısı arasında pozitif yönde bir ilişki tespit edilmiştir

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Kaynakça

Akgun, A.E., Byrne, J., Keskin, H., Lynn, GS. ve Imamoglu, S.Z., (2005), “Knowledge Networks in New Product Development Projects: A Transactive Memory Perspective”, Information & Management, 42, 1105-1120.

Ayag, Z., (2005), “An Integrated Approach to Evaluating Conceptual Design Alternatives in A New Product Development Environment”, International Journal of Production Research, 43,4, 690-698.

Barclay, I., Dann, Z. ve Holroyd, P., (2000), New Product Development, New York, USA, CRC Press.

Bonner, M.J., Ruckert, W.R. ve Walker, C.O., (2002), “Upper Management Control of New Product Development Projects and Project Performance”, The Journal of Product Innovation Management, 19, 233-245.

Brown, M., Leavit, P. ve Wright, S., (2004), New Product Development, American Productivity & Quality Center – APQC, Houston, USA.

Cadle, J. ve Yeates, D., (2004), Project Management for Information Systems, Prentice Hall, 4 th Ed., New Jersey, USA.

Carbonell, P. ve Rodriguez, A.I., (2006), “Designing Teams for Speedy Product Development: The Moderating Effect of Technological Complexity”, Journal of Business Research, 59, 2, 225-232 .

Carter, E.D. ve Baker, S.B., (1992), Concurrent Engineering the Product Development Environment for the 1990s, Addison Wesley Publishing Company Inc., USA.

Clift, T.B. ve Vandenbosch, M.B., (1999), “Project Complexity and Efforts to Reduce Product Development Cycle Time”, Journal of Business Research, 45, 187- 198.

Cooper, G.R., Edgett, J.S. ve Kleinschmidt, E.J., (2003), “Improving New Product Development Performance and Practices”, American Productivity & Quality Center –APQC, USA.

De Toni, A. ve Nassimbeni, G., (2001), “A Method For The Evaluation Of Suppliers’ Co-Design”, Int.J.Production Economics, 72, 169-171.

Donnellon, A., (1993), “Crossfunctional Teams in Product Development: Accommodating the Structure to the Process”, Journal of Product Innovation Management, 10, 377-392.

Dver, A.S., (2003), Software Product Management Essentials, Florida, USA, Anclote Press.

Fleischer, M. ve Liker, K.J., (1997), Concurrent Engineering Effectiveness, Hanser Gardner Publications, Cincinnati, USA.

Goetsch, L. D. ve Davis, B.S., (2006), Quality Management, Fifth Edition, Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA.

Gonzalez, F.J.M. ve Palacios, T.M.B., (2002), “The Effect of New Product Development Techniques on New Product Success in Spanish Firms”, Industrial Marketing Management, 31, 261-271.

Gönüllüoğlu, S., (2003), “Yeni Ürün Geliştirmede Firmaların Karşılaştıkları Sorunlar ve Bir Uygulama”, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, Türkiye, 34-38,57-64.

Gray, F.C. ve Larson, E.W., (2006), Project Management, McGraw-Hill Companies, New York, USA.

Gruenwald, G., (1985), New Product Development, NTC Business Book, USA.

Hörte, A.S., (1993), “A Manufacturing Strategy Perspective on Product Development”, The Second International Conference and Exhibition on Computer Integrated Manufacturing, Singapore, 6-10 September 1-7.

Hultink, E.J. ve Robben, H.S.J., (1995), “Measuring New Product Success: The Difference that Time Perspective Makes”, Journal of Product Innovation Management, 12, 392-405.

Hultink, E.J. ve Robben, H.S.J., (1996), “Measuring Product Development Success and Failure”, The PDMA Handbook of New Product Development, Griffin, A.; Castellion, G.A; Anschuetz, N.F., America, 31, 455-461.

Johansson, G., (2002), “Success Factors for Integration of Eco-Design in Product Development”, Environmental Management and Health, 13, 1, 104-115.

Kafalı, M.A., (2005), “Seramik Yer ve Duvar Kaplamaları”, Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Sektörel Araştırmalar Müdürlüğü, Ankara, Mayıs, 1-60.

Kahn, K.B. ve McDonough, E.F., (1997), “An Empricial Study of the Relationships among Co-location, Integration, Performance, and Satisfaction”, Journal of Product Innovation Management, 14, 161-178.

Kahn B.K., (2001), “Market Orientation, Interdepartmental Integration and Product Development Performance”, The Journal of Product Innovation Management, 18, 314-325.

Kalaycı, Ş., (2005), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara, Türkiye, Asil Yayın Dağıtım.

Kessler, E.H. ve Chakrabarti, A.K., (1999), “Speeding Up the Pace of New product Development”, Journal of Product Innovation Management, 16, 231-247.

Kotler, P., (2000), Pazarlama Yönetimi, (Çev: Nejat Muallimoğlu), Millennium Baskı, İstanbul, Beta Basım A.Ş.

Kovancı, A., (2004), Toplam Kalite Yönetimi, 3.Baskı, İstanbul, Sistem Yayıncılık. Lakemond, N. ve Berggren, C., (2006), “Co-locating NPD? The Need for Combining Project Focus and Organizational Integration”, Technovation, 26, 7, 807-819.

Manavoğlu, M. ve Ceran, M., (2003), “Ürün Geliştirme Araçları Ne Kadar Yararlı?”, MakineTek, 65.

March-Chorda, I., Gunasekaran, A. ve Lloria-Aramburo, B., (2002), “Product Development in Spanish SMEs An Empirical Research”, Technovation, 22, 301- 312.

McGrath, M.E., (2004), Next Generation Product Development, McGraw-Hill Companies, Inc., New York, USA.

Monczka, R.M., Handfield, R.B., Scannell, T.V., Lagatz, G.L. ve Frayer, D.J., (2000), “New Product Development”, American Society for Quality Press-ASQC, Wisconsin, USA.

Prasad, B., (1996), “Concurrent Engineering Fundamentals” Volume I, Prentice- Hall, Inc., New Jersy, USA.

Proehl, A.R., (1996), “Enhancing the Effectiveness of Cross-functional Teams”, Leadership & Organiztion Development Journal, 17, 5, 4-9.

Reinertsen, G.D., (1997), “Managing the Design Factory”, The Free Press, New York, USA.

Safel, R., (2000), “İnşaat Sektörü”, Türkiye Vakıflar Bankası A.O. Sektör Araştırmaları Serisi, No: 21, Ekim, 9-30.

Sanchez, A.M. ve Perez, M.P., (2003), “Flexibility in New Product Development: A Survey of Practices and Its Relationships with the Product’s Technological Complexity”, Technovation, 23, 139-150.

Sherman, J.D., Souder, W.E. ve Jenssen, S.A., (2000), “Differential Effects Of The Primary Forms of Cross Functional Integration on Product Development Cycle Time”, Journal of Production Innovation Management, 17, 257-263.

Smith, P.G., (1998), “Concurrent Engineering Teams”, Field Guide to Project Management, Cleland, D.I., Chapter, 32, 439-450.

Smith, P.G. ve Merritt, M.G., (2002), Proactive Risk Management, Productivity Pres, New York, USA.

Staudacher, A.P., Landeghem, H.V., Mappelli, M. ve Redaelli, C.E., (2003), “Implementation of Concurrent Engineering: A Survey in Italy and Belgium”, Robotics and Computer Integrated Manufacturing, 19, 226-235.

Swink, L.M., (1998), “A Tutorial on Implementing Concurrent Engineering in New Product Development Programs”, Journal of Operations Management, 16, 103-125. Swink M., (2002), “Product development-Faster, on-time”, Research and Technology Management, 45, 4, 50-59.

Swink, M., (2003), “Completing Projects on-time: How Project Acceleration Affects New Product Development”, Journal of Engineering and Technology Management, 20, 319-344.

Thomas, R.J., (1993), “New Product Development”, John Wiley & Sons, Inc., New York, USA.

Trygg, L., (1993), “Concurrent Engineering Practices in Selected Swedish Companies: A Movement or an Activity or the Few?”, Journal of Product Innovation Management, 10, 403-415.

Yayla, Y., (2003), “Eş Zamanlı Mühendislik: Ürün Geliştirme Prosesinde Ekip Yaklaşımı”, Kalder Forum, Ocak-Şubat-Mart, 14-19.

Weiss, H.D., (1993), Başarılı Ekip Nasıl Yaratılır, (Çev: Fatmagül Berktay), İstanbul, Rota yayınları.

Wheelwright, C.S. ve Clark, B.K., (1992), “Revolutionizing Product Development” The Free Press, New York, USA.

Zirger, J.B. ve Hartly, L.J., (1996), “The Effect of Acceleration Techniques on Product Development Time”, IEEE Transactions on Engineering Management, 43, 2, 143-152.

www.ihracatdunyasi.com [06.01.2007].

www.serfed.com [07.01.2007].

www.tim.org.tr [17.05.2006].

Kaynak Göster

Bibtex @ { ticaretfbd229090, journal = {İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {1305-7820}, eissn = {2587-165X}, address = {}, publisher = {İstanbul Ticaret Üniversitesi}, year = {2009}, volume = {8}, pages = {13 - 30}, doi = {}, title = {İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry}, key = {cite}, author = {Yayla, Yeşim and Yıldız, Aytaç and Akyüz, Birol} }
APA Yayla, Y , Yıldız, A , Akyüz, B . (2009). İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry . İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 8 (16) , 13-30 .
MLA Yayla, Y , Yıldız, A , Akyüz, B . "İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry" . İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2009 ): 13-30 <
Chicago Yayla, Y , Yıldız, A , Akyüz, B . "İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 (2009 ): 13-30
RIS TY - JOUR T1 - İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry AU - Yeşim Yayla , Aytaç Yıldız , Birol Akyüz Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 30 VL - 8 IS - 16 SN - 1305-7820-2587-165X M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry %A Yeşim Yayla , Aytaç Yıldız , Birol Akyüz %T İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry %D 2009 %J İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 1305-7820-2587-165X %V 8 %N 16 %R %U
ISNAD Yayla, Yeşim , Yıldız, Aytaç , Akyüz, Birol . "İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry". İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 8 / 16 (Aralık 2009): 13-30 .
AMA Yayla Y , Yıldız A , Akyüz B . İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2009; 8(16): 13-30.
Vancouver Yayla Y , Yıldız A , Akyüz B . İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2009; 8(16): 13-30.
IEEE Y. Yayla , A. Yıldız ve B. Akyüz , "İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic Industry", İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 16, ss. 13-30, Ara. 2009
  • ISSN: 1305-7820
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: İstanbul Ticaret Üniversitesi

6.1b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ, Birol AKYÜZ

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ, Birol AKYÜZ

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ, Birol AKYÜZ

Aes-Turbo ve Aes-Turbo-Ofdm Sistemlerinin Bit Hata Oranı Karşılaştırılması Bit Error Rate Comparison of Aes-Turbo and Aes-Turbo-Ofdm Systems

Volkan ÖZDURAN, Hakan ÇAM, Osman Nuri UÇAN

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ, Birol AKYÜZ

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ, Birol AKYÜZ

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ, Birol AKYÜZ

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ, Birol AKYÜZ

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ, Birol AKYÜZ

İşletmenin Örgütsel Özellikleri ile Ürün Geliştirme Ekiplerinin Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Seramik Sektöründe Bir Saha Araştırması Investigation of Relationship Between The Organizational Features of Enterprise and The Success of Product Development Teams: A Field Study in Ceramic In

Yeşim YAYLA, Aytaç YILDIZ, Birol AKYÜZ