Yöneticilerin Karanlık Kişiliklerinin İşe Adanmışlık ve Örgütsel Muhalefete Etkisi: Bir Araştırma

Amaç – Bu çalışmanın temel amacı yöneticilerin karanlık kişiliklerinin (narsist, makyevelist, psikopati) iş görenlerin işe adanmışlık düzeyine ve muhalefet durumuna etkisini belirlemektir. Yöntem – Bu amaçla ele alınan bu çalışma, örneklem olarak uluslararası bir işletmenin Türkiye pazarındaki seçilmiş dört bölge müdürlüğüne bağlı 289 satış personelini kapsamaktadır. Kolayda örneklem yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler demografik, karanlık kişilik özellikleri, işe adanmışlık ve örgütsel muhalefeti içeren soruların yer aldığı anket tekniğiyle elde edilmiştir. Veriler Kasım 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında toplanmıştır. Bulgular – Elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan anketlerin güvenilirliğini ve geçerliliğini test etmek amacı ile sırasıyla açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizinden (DFA) yararlanılmıştır. Çalışmada amaca ulaşmaya yönelik oluşturulan hipotezler, korelasyon ve yapısal eşitlik modeli ile test edilmiş, sonuçlar bu doğrultuda yorumlanmıştır. Tartışma – Analizler neticesinde elde edilen bulgularda yöneticilerin karanlık kişiliklerinin (narsist, makyevelist, psikopati) işe adanmışlık üzerinde negatif, örgütsel muhalefet üzerinde ise pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

(The Effect of Dark Personalities of Administrators on Work Commitment and Organisational Opposition: An Invastigation)

Purpose – The main purpose of this study is to determine the effect of dark personalities of administrators (narcissistic, machievallist, psychopathic) on the level of work commitment and opposition of employees. Design/methodology/approach – The sample of the study is consists of 289 sales personnel affiliated with four different district offices selected from an international establishment in the Turkish market. The convenience sampling method was used in the study. The data were collected using the questionnaire technique that included questions regarding demographics, dark personality traits, work commitment, and organisational opposition. Findings – The data were obtained between November 2018 and May 2019. The data obtained were analysed with SPSS and AMOS programs. In order to test the reliability and validity of the questionnaires used in the study, exploratory and confirmatory factor analysis (CFA) were used respectively. Hypotheses formed in order to achieve the purpose of the study were tested using correlation and the structural equation modelling, and the results were interpreted accordingly. Discussion – In findings obtained from analyses, it was confirmed that dark personalities of administrators (narcissistic, machievallist, psychopathic) had a negative effect on work commitment and a positive effect on organisational opposition.

Kaynakça

Ackerman, R. A., Witt, E. A., Donnellan, M., Trzesniewski, K. H., Robins, R. W. & Kashy, D. A. (2011). "What Does the Narcissistic Personality Inventory Really Measure?". Assessment, 18, 67–87

Aksel, S. F., (2013), Relationship Between Workplace Democracy and Organizational Dissent Behavior, İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı,

Al-Busaidi, A. S. (2014). Toward A Model Of Organizational Muted Dissent: Construct Definition, Dimensions, Measurement, And Validation, Ohio University Doctoral Dissertation,.

Avolio, B. J., & Locke, E. E. (2002). Contrasting different philosophies of leader motivation: Altruism versus egoism. The Leadership Quarterly, 13(2), 169-191

Avtgis, T. A., Thomas-Maddox, C., Taylor, E., & Patterson, B. R. (2007). The influence of employee burnout on the expression of organizational dissent. Communication Research Reports, 24, 97–102

Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P., & Taris, T. W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress, 22, 187–200

Barlow A., Qualter P., Stylianou M. (2010). Relationship between Machiavellianism, emotional intelligence and theory of mind in children, Personality and Individual Differences, 48 78-82

Baş T. (2011), İK Profesyonelleri İçin Anket Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu, İstanbul Chamorro F. A., & Premuzic T. (2010). Investigating theory of mind deficits in nonclinical psychopathy and Machiavellianism Personality and Individual Differences, 49 . 169-174

Croucher S. M., Parrott K. , Zeng C., & Gomez O. (2014) A Cross-Cultural Analysis of Organizational Dissent and Workplace Freedom in Five European Economies, Communication Studies, 65:3, 298-313,

Demirel Ö. F., Demirel A., & Duran A. (2013). Ağır ve Tehlikeli Kişilik Bozukluğu, Adli Tıp Dergisi, Cilt.28, Sayı.1, 55-59

Furnham, A., Richards, S.C., & Paulhus, D.L. (2013). The Dark Triad of personality: A 10 year review. Social and Personality Psychology Compass, 7, 199–216. doi: 10.1111/spc3.12018

Güner, H. (2006). Öğretmenlerin adanmışlık Sorunu: İstanbul İli Örneğinde Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi, İstanbul, Harms, P.D., & Spain, M.S. (2015). Beyond the bright side: Dark personality at work. Applied Psychology: An International Review, 64, 15-24. doi: 10.1111/apps.12042.

Kahn, W.A., 1990. Psychological Conditions of Personal Engagement and Disengagement at Work, Academy of Management Journal, 33, pp. 692-724.

Kansıcak İ.,(2018). Tükenmişlik İle İşe Adanmışlık Arasındaki İlişki: Beyaz Yakalı Çalışanlar Ve Öğretmenler Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Karaaziz, M. & Erdem Atak, İ. (2013). Narsisizm ve Narsisizmle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Gözden Geçirme. Nesne, 1 (2), s.44-59

Kassıng, J.W. (2002), Speaking Up: Identifying Employees’ Upward Dissent Strategies, Management Communication Quarterly, Y.16, S.2, s.187:209

Kassing, J. W., & McDowell, Z. J. (2008). Disagreeing about what's fair: Exploring the relationship between perceptions of justice and employee dissent. Communication research reports, 25(1), 34-43.

Kassing, J. W., (1998a), Development and Validation of the Organizational Dissent Scale Management Communication Quarterly, 12(2): 183–229.

Kealy, D., & Ogrodniczuk, J. S. (2011). Narcissistic Interpersonal Problems in Clinical Practice. Harvard Review of Psychiatry. 19, 290–301.

Kesen, M., & Pabuçcu, H. (2016). Örgütsel Muhalefet Ve İşe Yabancılaşmanın Duygusal Tükenmişliğe Etkisinin Anfıs Model İle İncelenmesi. Journal of International Social Research, 9(42). 1552-1563

Klimoski, R. J., & Hayes, N. J. (1980). Leader Behavıor And Subordınate Motıvatıon 1. Personnel Psychology, 33(3), 543-555.

Khoo, H. S., & Burch, G. S. J. (2008). The ‘dark side’ of leadership personality and transformational leadership: An exploratory study. Personality and Individual Differences, 44, 86-97.

Lee, K., & Ashton, M. C. (2005). Psychopathy, Machiavellianism, and narcissism in the Five-Factor Model and the HEXACO model of personality structure. Personality and Individual differences, 38(7), 1571-1582.

Leiter, M. P., & Bakker, A. B. (2010). Work engagement: introduction. Work engagement: A handbook of essential theory and research, 1-9.

Mathieu, C., Neumann, C. S., Hare, R. D., & Babiak, P. (2014). A dark side of leadership: Corporate psychopathy and its influence on employee well-being and job satisfaction. Personality and Individual Differences, 59, 83–88

Meriç, E., Öztürk Çiftci, D., & Yurtal, F. (2019). Algılanan örgütsel destek ve işe adanmışlık arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 27(1), 65-74.

Miller, M.J. (2017). The Influence of Dark Personality on Counterproductive Work Behaviors, Master of Science in Applied Psychology. Wisconsin-Stout Üniversitesi Murat G. (2017). Karanlık Kişilik Özellikleri İle Sinizm Arasındaki İlişki, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi İstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Muris, P., Merckelbach, H., Otgaar, H., & Meijer, E. (2017). The malevolent side of human nature: A meta-analysis and critical review of the literature on the dark triad (narcissism, Machiavellianism, and psychopathy). Perspectives on Psychological Science, 12(2), 183-204.

Özdemir, M. (2010). Ankara ili Kamu Genel Liselerinde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefete ilişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara

Özdevecioğlu, M., & Kanıgür, S. (2009). Çalışanların ilişki ve görev yönelimli liderlik algılamalarının performansları üzerindeki etkileri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2009(1), 53-82.

Özer, Ö., Uğurluoğlu, Ö., Kahraman, G., & Avcı, K. (2016). Hemşirelerin Karanlık Kişilik Özelliklerinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3). 206-227

Özsoy, E. & Ardıç, K. (2017). Karanlık Üçlü ‘nün (Narsisizm, Makyavelizm ve Psikopati) İş Tatminine Etkisinin İncelenmesi. Yönetim ve Ekonomi, 24(2), 391.

Özyılmaz, A. ve Süner, Z. (2015). İşe Adanmışlığın İşyeri Tutumlarına Etkisi: Hatay'daki 9 İşletmede Yapılan Ampirik Araştırmanın Sonuçları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10/3 , 143- 164

Paulhus, D. L., & Williams, K. M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Journal of research in personality, 36(6), 556-563.

Paulhus, D. L., Williams, K. & Harms, P. (2001), Shedding Light on the Dark Triad of Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy, Society for Personality and Social Psychology Convention, San Antonio.

Payne, H. J. (2007). The role of organization-based self-esteem in employee dissent expression. Communication Research Reports, 24, 235–240.

Prusik, M., & Szulawski, M. Ł. (2019). The relationship between the Dark Triad personality traits, motivation at work, and burnout among HR recruitment workers. Frontiers in psychology, 10, 1290.

Rich, B. L. & Crawford, E. R. (2010). Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance, The Academy of Management Journal (AMJ), Vol 53, No 3, 617–635

Sanecka, E. (2013). Perceived supervisor’s subclinical psychopathy, and subordinate’s organizational commitment, job satisfaction and satisfaction with executive. Journal of Education Culture and Society, 2, 172-191.

Uysal, Ş. A., Keklik, B., Erdem, R., & Çelik, R. (2012). Hastane yöneticilerinin liderlik özellikleri ile çalışanların iş üretkenlik düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 15(1), 25-57

Taşgın, A., & Korucuk, M. (2018). Development of Foreign Language Lesson Satisfaction Scale (FLSS): Validity and Reliability Study, Journal of Curriculum and Teaching, Vol. 7, No. 2, 72.

Tetik, S. (2014). Yerel yönetimler açısından dönüştürücü liderlik: Belediye çalışanlarına yönelik bir araştırma. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 267-280.

Tezcan, Y. (2006). Liderliğin çalışanların motivasyonu üzerindeki etkisi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek lisans Tezi. İzmir

Turnage A.K., & Goodboy A.K., (2016). E-Mail and Face-to-Face Organizational Dissent as a Function of Leader-Member Exchange Status, International Journal of Business Communication Vol. 53(3) 271–285

Volmer, J., Koch, I. K., & Göritz, A. S. (2016). The bright and dark sides of leaders' Dark Triadtraits: Effects on subordinates' career success and well-being. Personality and Individual Differences, 101, 413-418.

Volmer, J., Koch, I. K., & Göritz, A. S. (2017). "The bright and dark sides of leaders' Dark Triad traits: Effects on subordinates' career success and well-being": Corrigendum. Personality and Individual Differences, 108, 226.

Wai, M. & Tiliopoulos, N. (2012). "The Affective and Cognitive Empathic Nature of the Dark Triad of Personality". Personality and Individual Differences, 52 (7), 794–799.

Yavan, Ö. (2016). Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (25), 278-296.

Yılmaz, M. K., & Keçecioğlu, T. (2018). İşe Adanmışlık: Mevcut Düşüncenin Gözden Geçirilmesi. Business, Economics and Management Research Journal, 1(1), 55-71.

Yongxing, G., Hongfei, D., Baoguo, X., & Lei, M. (2017). Compromiso con el trabajo y rendimiento en el trabajo: el papel moderador del apoyo organizacional percibido. Anales de Psicología, 33(3), 708-71

Zengin, Y. (2019). Karanlık Liderliğin Örgütsel Seslilik Ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi, KAÜİİBFD, 10(19), 310-337.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

10.3b 3.4b