Yenilenebilir Enerji (Rüzgâr Enerjisi) Üreten İşletmelerin Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Değerlendirilmesi1

Amaç – Türkiye’nin gelişmekte olan bir ülke olarak sürekli artan enerji talebi karşısında klasik enerji kaynakları yetersiz kalacağı apaçık ortadadır. Klasik enerji kaynakları olan fosil kaynakların gelecek haricinde mevcut durumda da var olan yetersizliği yadsınamaz bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye mevcut durum ve geleceğe dair beklentiler karşısında kaynak arama faaliyetlerini artırırken, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynaklarının devreye alınması, verimliliğinin üst düzeylere çıkarılması ve içinde bulunulan coğrafyanın avantajlarından faydalanılarak mümkün olan potansiyellerini harekete geçirmek için yoğun bir arayış içinde olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı bu potansiyel çerçevesinde yenilenebilir enerji üreten işletmelerin muhasebe standartları açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Çalışmada, rüzgâr enerji santrali işleten işletmeler için teşvik ve destek mekanizmaları hakkında değerlendirmeler yapılmış, söz konusu teşvik ve destek mekanizmalarına ilişkin yasal mevzuatlar incelenmiş, rüzgâr enerjisi üreten işletmelerin muhasebe yapıları ulusal ve uluslararası mevzuatlar açısından değerlendirilmiştir. Bulgular – Yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan değerlendirmede, geliştirme giderlerinin dâhil edilmesi gerektiği, lisans belgesi ile yürütülecek tüm faaliyetlerin muhasebeleştirilmesinin, kurulacak santralin özellikli bir varlık olarak değerlendirilmesi gibi hususların önemli kriterler olduğu ortaya konulmuştur. Tartışma – Türkiye fosil yakıtlardaki sıkıntısını enerji sektöründe enerji koridoru yaratıp bir enerji kapısı olarak telafi etmeye çalışırken yerli ve yenilenebilir enerjiye yapacağı yatırımlarla da enerji piyasasında adından söz ettiren kilit bir oyuncu konumuna gelmek istemektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarında özellikle de rüzgâr enerjisinde değerlendirilmesi gereken imkânlar doğru ve sağlam bir teknik ve finansal analiz doğrultunda yapılacak çalışmalar ile daha da anlam kazanacaktır. Rüzgâr enerjisi ile ilgilenen yatırımcılar için en büyük problemler yasal düzenlemelerin öncesinde doğru ve güvenilir şekilde yapılacak enerji tahminleri ile yapılacak yatırım sonrası elde edilecek getirinin doğru belirlenmesi ve söz konusu getirilerin standartlar çerçevesinde kayıt altına alınmasıdır.

(Renewable Energy (Wind Energy) Evaluatıon of Producing Business for Turkish Accounting Standards)

Purpose – The lack of fossil fuel reserves which are supposed to meet the increasing energy demand of Turkey as a developing country is obviously clear. On the one hand, Turkey intensifies searches for domestic energy sources; on the other hand it seeks ways to activate other possible potentials such as consideration of renewable energy resources, increase of energy efficiency, making use of the country’s geographic location. The main purpose of this study is to examine the accounting standards of renewable energy producing enterprises within the framework of this potential. Design/methodology/approach – Study is examined assessments are made about the encouragement and support mechanisms, legal regulations are examined about that encouragement and support mechanisms, accounting structures of enterprises generating wind energy are evaluated in terms of nations and international legislation. Findings: In the evaluation resulting from the study, it was revealed that development costs should be included, accounting of all activities to be carried out with license certificate and evaluation of the power plant to be established as a special asset are important criteria. Discussion – Turkey wants to become a power door as compensation to trying to domestic and made a name in the energy market with investments in renewable energy is a key player in creating an energy corridor in the energy sector, the shortage in fossil fuels. The opportunities to be used in renewable energy sources, especially in wind energy, will gain more meaning with the studies to be carried out in accordance with accurate and sound technical and financial analysis. For investors interested in wind energy, the biggest problems are correct and reliable energy estimations before the legal regulations and the determination of the return to be obtained after the investment and the recording of these returns within the framework of standards.

Kaynakça

Altınbaş, H.. (2003). Mevcutlarda Amortisman, Vergi Dünyası.

Bakır, T. (2003). Özel Maliyet Bedeli Kavramı, Unsurları ve Uygulaması, Maliye Sigorta.

Bozkurt, K. (2010). Türkiye’deki Yenilenebilir Enerji Sektörünün Muhasebe Sorunları, Mali Çözüm Dergisi.

Canoğlu, M.A.(2003). Amortismanlar ve Mevzuat, Diyalog.

Erdoğdu, E. (2009). On the Wind Energy in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Katma Değer Vergisi Kanunu

Karapınar, A., Zaif, F., Bayırlı, R., Altay, A. ve Torun, S. (2012). KOBİ

TFRS ve Uygulamaları, Gazi Kitabevi, Ankara.

Kaval, H.(2008). Muhasebe Denetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.

Keskin, Ö. (2003). Amortisman ve Tükenme Payları, Yaklaşım.

Kurumlar Vergisi Kanunu

İlkılıç, C. ve Türkbay, İ. (2010). Determination and Utilization of Wind Energy Potential for Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews.

Örten, R., Kaval, H. ve Karapınar, A. (2010). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları-Uygulama ve Yorumları, Gazi Kitabevi, Ankara.

SPK Tebliğleri

Tuna, V., E. ve Gümüş, F. B. (2005). Özel Maliyet Bedelinin Amortismanı, E-Yaklaşım Sayı:20.

Türkiye Muhasebe Standartları

Vergi Usul Kanunu (VUK)

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

9.3b 3.3b