Türkiye’de Muhasebe Standartları Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi

Amaç – Türkiye’de yasal olarak Uluslararası Muhasebe Standartları uygulamasının Türkiye Muhasebe Standartları olarak uygulanmaya başlaması, muhasebe standartlarının eğitim programlarında ağırlığının artması ile de standartlar ile ilgili çalışmaların sayının artması beklenebilir. Ancak bir alanda yapılan çalışmalar ile ilgili gelişimi tam olarak görmek amacıyla bibliyometrik analiz yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada, muhasebe standartları konusunda lisansüstü çalışmaların geçmişten günümüze durum değerlendirmesi yapılarak bundan sonra yapılacak çalışmalara yön verecek bilgileri sunulmaya çalışılmıştır. Yöntem – Çalışmanın kapsamını; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi’nde, 1991-2018 yılları arasında muhasebe standartları konusunda yapılmış olan lisansüstü tezler oluşturmaktadır. Ayrıca içerik analizi yöntemi ile çalışma konularının eğilimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Lisansüstü düzeyde yapılan tezler; yıllara, üniversitelere, anabilim dalına, anahtar kelimelere, alt konulara ve ilgi alanlarına göre dağılımları incelenmiştir. Bulgular – Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi’nde, “muhasebe standartları”, “UMS/UFRS”, “TMS/TFRS” kelimeleri ile arama yapılmış ve 555 teze ulaşılmıştır. Tezin içeriği ile ilgili bilgiler erişimi olan tezlerden doğrudan alınmış, erişim yasağı olan veya ulaşılması mümkün olmayan tezlerin özetlerinden ulaşılmaya çalışılmıştır. Tartışma – 2018 yılına kadar yazılan 555 tezin incelenmesi sonucunda en fazla üzerinde çalışılan konuların; KOBİ UFRS/TFRS, stoklar, inşaat işletmelerinde muhasebe, maddi duran varlıklar ve konsolidasyon olduğu belirlenirken; hiç lisansüstü tez konusu olmayan 5 adet standart bulunmaktadır.

Review of Theses on Accounting Standards in Turkey

Purpose – The number of studies on standards can be expected to increase further once the legal practice of International Accounting Standards is started to be implemented in Turkey as Turkish Accounting Standards and the weight of accounting standards is increased in curricula. However, bibliometrics analysis is required to fully understand the improvement of studies in a field. This study intends to evaluate the status of postgraduate studies on accounting standards from the past to the present and to give information that will serve as a guide for future studies. Design/methodology/approach – The scope of the study; In the National Thesis Center of the Council of Higher Education, the postgraduate theses on accounting standards between 1991- 2018 are composed. In addition, the content analysis method has been tried to determine the trends of working subjects. Theses in graduate level; years, universities, departments, keywords, sub-topics and the distribution of interests according to the area has been examined. Findings – In the database of National Thesis Center of the Higher Education Council (YÖK), the keywords “accounting standards“, UMS/UFRS”, “TMS/TFRS” were used for the search and 555 thesis were displayed in the result. Information about the content of the thesis was obtained directly from the theses that could be accessed or attempted to be obtained from the abstracts of thesis that could not be accessed. Discussion – As a result of the examination of 555 thesis written until 2018, the most studied subjects are; SME IFRS/TFRS, inventories, accounting in construction companies, tangible assets and consolidation. There are currently five standards regarding which any postgraduate thesis was not conducted.

Kaynakça

Akdoğan, N. (2012). Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İşletmeler Tarafından Uygulanmasının Sağlanmasında Maliye Bakanlığı’nın Tarihi Sorumluluğu, Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 12 (38), 29-39.

Akyol, B. ve Akçay, R. C. (2015). Türkiye'deki Örgütsel Davranış Çalışmalarının Analizi, Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi, 11(1), 149-170.

Akyol, B. ve Yavuzkurt, T. (2016). Türkiye’de Lisansüstü Tezlerde Eğitim Denetimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(2), 908-926.

Alkan, G. (2014). Türkiye’de Muhasebe Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma (1984-2012), Muhasebe ve Finansman Dergisi, (61), 41-52.

Altıparmak, M , Nakiboğlu, M . (2005). Fen Bilimleri Eğitimi Lisansüstü Tez Çalışmalarında Uygulanan Nitel ve Nicel Yöntemler, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 355-358.

Ataseven, N. ve Oğuz, A. (2015), Türkiye’de Öğrenme Stilleri Konusunda Yapılan Tezlerin İncelenmesi, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 192-205.

Çil Koçyiğit, S ve Şenay, F . (2018). 1978-2018 Yılları Arasında Türkiye'de Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı/Bilim Dalında Muhasebe ve Finansman Alanında Yazılan Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21 (2), 303-312. DOI: 10.29249/selcuksbmyd.467473

Deniz, K. ve Karagöl, E. (2016). Eğitim Bilimleri Alanındaki Lisansüstü Tez Başlıklarının Kelime Sayısı ve Söz Dizimi Bakımından İncelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4(2), 248-260.

Eğmir, E., Ödemiş, İ.S. ve Kayır, G. (2014). Lisansüstü Tez Danışmanlığının İncelenmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014, 7(31), 576-589.

Erçetin, Ş ve Özkan, M . (2016). 2007-2016 Yılları Arasında Lider-Üye Etkileşim Teorisi Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Meta-Analizi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (1), 496-512.

Gündüz, M. (2018). Türkiye’de 2014-2016 Yılları Arasında Akademik Dergilerde Muhasebe Alanında Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1); 236-257.

Güney, N. (2015). İslam Hukuku Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerde Sıkça Karşılaşılan Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi , (26), 405-422.

Güngörmüş, A.H. (2016), Türkiye’de Muhasebe Standartlarına Yönelik Yazılan Yüksek Lisans ve Doktora Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (25), 347-362.

Hotamışlı, M. ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (63), 1-20.

Kartopu, S. (2016). Türkiye’de Görsel Sanatlar Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının Betimsel İncelemesi, Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 1(1), 81-98.

Merigo, J.M. ve Yang ,J.B. (2017). Accounting Research: A Bibliometric Analysis, Australian Accounting Review, 27(1), 71-100.

Özdem, D. (20159. Türkiye’de Eğitim Politikaları Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (1989- 2014), Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2015 14(3):631-646.

Şahin, Ö , Öncü, M . (2015). Volatilite Alanında Yapılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İçerik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (68), 135-156.

Tosunoğlu, B. ve Çam, A.V. (2016).Türkiye’de Maliyet Alanında Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(15), 145-155.

Türker, M. V. (2011). Türkiye’de “Yönetim Ve Organizasyon” Bilim Dalında Üretilen Lisansüstü Tez Çalışmalarında Süregelen Metodolojik Bir Hata: “Uygulama – Araştırma Ayrımının” Yapılamaması, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 31 (2), 261-272

Yıldız, Ş , ve Akyel, N . (2018). Yeni Muhasebe Uzmanlık Alanlarının Muhasebe Eğitimindeki Yeri ve Türkiye Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (79), 47-66.

Yorulmaz, B. (2016). Türkiye’de Din Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmalar Hakkında Genel Bir Değerlendirme. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi , 12(46), 41-62.

Kaynak Göster