Kamu Üniversitelerinde Çalışan Akademisyenlerin Norm Kadro Uygulamasına Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesine İlişkin Bir Araştırma

Amaç – Araştırmada Türkiye’de kamu üniversitelerinde faaliyet gösteren akademisyenlerin norm kadro uygulamasına yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun yanında akademisyenlerin norm kadro uygulamasına yönelik görüşlerinin bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi de araştırmanın alt amaçları olarak belirtilebilir. Yöntem – Araştırmada tanımlayıcı model ve nicel araştırma yöntemi kullanılarak yapılan bir saha araştırmasının bulgularına yer verilmiştir. Veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmış, verilerin analizinde ise frekans dağılımları ve tanımlayıcı istatistiki analizlerin yanı sıra norm kadro uygulamasına yönelik görüşlerin farklılık gösterip göstermediğinin belirlenmesi amacıyla T Testi ve Tek Yönlü Varyans (One-Way ANOVA) Analizi’nden yararlanılmıştır. Bulgular – Araştırma sonucunda devlet üniversitelerinde uygulanmaya başlanan norm kadro uygulamasına yönelik olarak katılımcıların zihinlerinde soru işaretleri olduğu görülmektedir. Norm kadro uygulamasının gerekçelerinin tam olarak anlaşılmaması ya da anlatılmaması, uygulamada yaşanan belirsizlikler, kadro ilanlarının gecikmesi gibi aksamaların yaşanması, üniversiteler ya da bölümler arası uygulamadaki farklılıklar, norm kadroya yönelik bu araştırma sonucunda ortaya çıkan sorunlar olarak belirtilebilir. Bunun yanında katılımcıların yarısı gerekli değişiklikler yapılarak uygulamanın sürdürülmesini, yarısı ise tamamen kaldırılmasını istemektedir. Tartışma – Araştırmadan ortaya çıkan en net sonuç norm kadro uygulamasının bu haliyle devam etmesinin istenmediğidir. Katılımcıların yarısının uygulamanın değişiklikler yapılarak devam ettirilmesini istemesi, bu değişikliklerin neler olduğunun tespit edilmesini ve ilgili düzeltmelerin yapılmasını önemli kılmaktadır. Norm kadronun ölçütlerinin değiştirilmesi, üniversitelere göre farklılaştırılarak uygulanması ve kurum içi personelin akademik terfilerinde norm kadronun kullanılmaması, araştırma kapsamında katılımcılar tarafından yapılması istenen değişiklikler olarak belirlenmiştir. Bunun yanında yapılması arzu edilen değişiklikleri daha ayrıntılı belirleyebilmek ve akademisyenler tarafından daha kabul edilebilir bir norm kadro uygulamasını hayata geçirebilmek için ilgili paydaşları kapsayacak geniş katılımlı saha araştırmalarının yapılması önemlidir.

(A Research on Determination of The Opinions of Academicians in Public Universities for Norm Staff Implementation)

Purpose – Purpose of the research is to determine the opinions of academicians working in public universities in Turkey about norm staff implementation. Also it was tried to determine whether these opinions differ or not according to some demographic characteristics. Design/methodology/approach – The findings of a field research using descriptive model and quantitative research method were included in this study. Survey method was used as a data collection tool in the research. In addition to frequency distributions and descriptive statistical analyzes, T-Test and One-Way ANOVA were used in order to determine whether the opinions about norm staff implementation differed or not. Findings – If all the findings are summarized, it is clearly seen that there are question marks in the minds of academicians towards the implementation of the norm staff. Failure to fully understand or explain the reasons for norm staff, uncertainties in practice, delays in staff announcements, differences in practice between universities or departments can be cited as the problems of norm staff implementation that arise as a result of this research. . In addition, half of the participants wanted the continuation of the implementation by making the necessary changes and the other half demanded the abolition of the implementation. Discussion – The clearest consensus is that norm staff implementation is not desired to continue in this state. The fact that half of the participants want the implementation to be continued by making changes makes it important to determine what these changes are and to make the necessary corrections. Changing the criterias of the norm staff, differentiating them according to the universities and not using the norm staff in the academic promotion of the internal staff were determined as the changes requested by the participants in this research. In addition, it is important to conduct field surveys with broad participation to involve relevant stakeholders in order to determine the desired changes in more detail and to implement a more acceptable norm staff implementation by academicians.

Kaynakça

Apaydın, Ç., Aksu, M. & Kasalak, G. (2015). Profesörlerin Cinsiyetlerine Göre Bilim İnsanı, Akademisyen, Bilim Adamı ve Bilim Kadını Kavramlarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5 (2), 148-155.

Bilgin, K. U. & Aytürk, N. (2003). Türkiye’de Kamu Kuruluşlarında Norm Kadro, Türk İdare Dergisi, 75 (438), 157-179.

Bostan, H. (2018). Üniversitelerde Norm Kadro Anayasaya Aykırıdır. https://www.egitimajansi.com/haber/universitelerde-norm-kadro-anayasaya-aykiridir-haberi-68408h.html (Erişim Tarihi: 11 Haziran 2019).

Bozkurt, Ö. & Ergun, T. (1998). Kamu Yönetimi Sözlüğü, Ankara, TODAİE Yayını.

Demirkan, M. (2003). Kamuda İnsan Kaynakları Planlaması ve Norm Kadro Çalışmalarına İlişkin Bir Değerlendirme, Siyasal Vakfı Bülteni, 9 (14), 15-18.

Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik (2018, 2 Kasım). Resmi Gazete (Sayı: 30583 (Mükerrer)). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181102-14.htm (Erişim Tarihi: 20 Mart 2019).

Eğitim Sen. (2018). Üniversitelere Getirilen Norm Kadro Uygulamasıyla Yeni Bir Tasfiye Amaçlanıyor. http://egitimsen.org.tr/universitelere-getirilen-norm-kadro-uygulamasiyla-yeni-bir-tasfiye-amaclaniyor (Erişim Tarihi: 05 Şubat 2019).

Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018, 10 Temmuz). Resmi Gazete (Sayı: 30474 (Mükerrer)). http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/19.5.2.pdf (Erişim Tarihi: 26 Mayıs 2019).

Güçlü, A. (2018). Kopyala Yapıştır Doçentlik, Formasyon ve Norm Kadro (2018, 15 Aralık). Milliyet. Erişim Tarihi:http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/abbas-guclu/kopyala-yapistir-docentlik-formasyon-ve-norm-kadro-2795425 (Erişim Tarihi: 14 Mayıs 2019)

Kalkandelen, H. (1997). Örgütlerde Yeniden Yapılanma ve Norm Kadro, Ankara, Anı Yayıncılık.

Kaplan, Y. S. (2018a). Örneklerle Üniversitelerde Norm Kadro Uygulaması. https://www.memurlar.net/haber/787381/orneklerle-universitelerde-norm-kadro-uygulamasi.html (Erişim Tarihi: 09 Nisan 2019).

Kaplan, Y. S. (2018b). Üniversitelerde 2/3 Norm Kadro Uygulaması Yeniden Değerlendirilmeli. http://akademikadro.net/gunluk-ust/universitelerde-23-norm-kadro-uygulamasi-yeniden-degerlendirilmeli (Erişim Tarihi: 28 Mart 2019).

Karataş, M. (2018). Norm Kadro Uygulaması Üniversitelerimize Neler Getirecek? http://www.bulten.gen.tr/yazar-norm-kadro-uygulamasi-universitelerimize-neler-getirecek-242.html (Erişim Tarihi: 04 Nisan 2019).

Norm Kadroda YÖK’ten Üniversitelere Yetki Devri. (2018, 30 Kasım). Anadolu Ajansı. https://www.aa.com.tr/tr/egitim/norm-kadroda-yokten-universitelere-yetki-devri-/1325818 (Erişim Tarihi: 23 Haziran 2019).

Norm Kadroda YÖK’ten Yetki Devri. (2018, 30 Kasım). Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK). https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/universitelere-norm-kadro-yetki-devri.aspx (Erişim Tarihi: 17 Mayıs 2019).

Tamer, M. (2007). Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları, Ankara, Seçkin Yayınları.

Timur, H. (2004). Norm Kadro Saptama Teknikleri ve Norm Kadro Kılavuzunu Hazırlama Yöntemi, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22 (2), 201-221.

Üniversitelerin Norm Kadro Yönetmeliği Cumhurbaşkanlığında. (2018, 31 Ekim). Hürriyet. http://www.hurriyet.com.tr/egitim/universitelerin-norm-kadro-yonetmeligi-cumhurbaskanliginda-41004533 (Erişim Tarihi: 13 Nisan 2019).

Yıldız, S. & Gizir, S. (2018). Öğretim Üyelerinin Üniversite, Akademisyenlik ve Bilimsel Araştırma Kavramlarına İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (3), 743-762.

Yılmaz, K. & Özdem, G. (2004). Norm Kadro Çalışmalarının Üniversitelerde Uygulanabilirliği: Nitel Bir Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (2), 115-136.

Kaynak Göster