Girişimcilik Finansmanında Yeni Bir Model: Kitle Fonlaması

Amaç – Girişimcilerin en önemli problemi finansal kaynaklara ulaşmalarında yaşadıkları zorluklardır. Günümüzde Kitle Fonlaması modeli girişimcilerin gereksinim duydukları sermayeye ulaşmak için kullandıkları yeni finansal yöntemlerden birisidir. Türkiye’de Kitle Fonlaması modelinin kullanımı 2010 yılında başlamıştır. Ancak yasal engeller nedeniyle, 5 Aralık 2017 tarihindeki kanun değişikliğine kadar sadece Ödül ve Bağış Temelli Kitle Fonlaması modeli uygulanmıştır. Yapılan kanun değişikliğinin Hisse Temelli Kitle Fonlaması modelini yasal mevzuata aldığı ancak Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modelini içermediği görülmüştür. Dünya genelinde en çok uygulanan ve en yüksek fon sağlanan bu modelin uygulanmasının Kitle Fonlaması modelinin kullanımını artıracağı düşünülmektedir. Türkiye’de Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması modelinin uygulanmasının sağlanması için yeni bir model önerilmesidir. Yöntem – Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması ile ilgili dünya uygulamaları incelenerek, ülkemize özgü bir model oluşturulmuştur. Bulgular – Dünya uygulamalarının incelenmesi neticesinde Borçlanma Temelli Kitle Fonlamasının en çok kullanılan kitle fonlaması türü olduğu sonucuna varılmıştır. Tartışma –Türkiye uygulaması için “Bütünleştirici Borçlanma Temelli Kitle Fonlaması” olarak adlandırılan model önerilerek tartışmaya açılmıştır. Önerilen modelin Türkiye’deki Kitle Fonlaması uygulamalarında kullanılmasıyla gerçekleştirilecek proje sayıları ile toplanan fon miktarını artıracağı ve yatırımcılar için de tercih edilecek bir yatırım yöntemi olacağı düşünülmektedir.

A New Model In Entrepreneurship Financing: Crowdfunding

Purpose – The most important problem faced by of entrepreneurs is the difficulty in accessing financial resources. Crowdfunding model is one of the new financial methods used by entrepreneurs to reach the capital they need. The use of crowdfunding model in Turkey began in 2010. However, due to legal barriers, only Reward and Donation Based Crowdfunding models were in use until the change of the law on 5 December 2017. The amendment of law includes the Equity Based Crowdfunding model in the legislation but it does not include the Debt Based Crowdfunding. In Turkey, it is considered that the Crowdfunding model will increase with the appliance of the Debt Based Crowdfunding which is the most applied and highest fund providing model. To propose a new model to ensure the implementation of the Debt Based Crowdfunding model in Turkey. Design/methodology/approach – A model of our country was created by examining the world's practices related to Debt Based Crowdfunding. Findings – As a result of the study of world applications, it was concluded that Debt Based Crowdfunding was the most widely used Crowdfunding type. Discussion –The model called "Integrated Debt Based Crowdfunding" for the Turkish application was proposed and opened for discussion. It is considered that using the proposed model in Crowdfunding applications in Turkey will lead to an increase in projects realized and funds collected, making it the preferred method of investment for investors.

Kaynakça

Agrawal, A., Catalini, C. and Goldfarb, A. (2014). Some simple economics of crowdfunding, Innovation Policy and the Economy, 14(1), 63-97.

Aksöz, E.O., Adaçay, F.R., Kozak, R., Esen, E. ve Bakır, H. (2012). Dış Ticarette Girişimcilik, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayını.

Atsan, N. ve Erdoğan, E. O. (2015). Girişimciler için alternatif bir finansman yöntemi: Kitlesel fonlama (crowdfunding), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 10(1), 297- 320.

Beaulieu, T., Sarker, S. and Sarker, S. (2015). A conceptual framework for understanding crowdfunding, CAIS, 37, 1-31.

Canbaz, M., Çankır, B. ve Çevik E. (2014). İşletme ve muhasebe eğitimi alan üniversitelerin öğrencilerinin girişimcilik özelliklerinin belirlenmesinde bölgesel farklılık etkisi, Business And Management Studies: An International Journal, 1(3), 229-248.

Çonkar, M. K. ve Canbaz, M. F. (2018). Kitle fonlaması finansman yöntemi: Türkiye'de sistemin geliştirilmesine yönelik öneriler, Optimum: Journal of Economics & Management Sciences/Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 119-132.

Çubukçu, C. (2017). Kitlesel fonlama: Türkiye’deki kitlesel fonlama platformları üzerinden bir değerlendirme, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 6(2), 155-172.

De Buysere, K., Gajda, O., Kleverlaan, R., Marom, D. and Klaes, M. (2012). A Framework For European Crowdfunding, European Crowdfunding Network (ECN) http://www.infoeuropa.eurocid.pt/files/database/000051001-000052000/000051102.pdf(Erişim tarihi: 10 Mart 2018)

Garvey, K., Zhang,B., Ralston, D., Ying, K., Maddock, R., Chen, H., Buckingham, E., Katiforis, Y., Deer. L., Ziegler, T., Shenglin, B., Li, B., Xinwei, Z., Hao, R., Jenweeranon, P., Huang, E. and Zhang, J. (2017a) Cultivating Growth: The 2nd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report, Cambridge Centre for Alternative Finance. Cambridge University. https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2017-09-cultivating-growth.pdf (Erişim tarihi: 08 Ağustos 2018)

Garvey, K., Ziegler, T., Zhang, B., Wardrop, B., Rau, R., Gray, M. and Ridler, S. (2017b). Crowdfunding in East Africa: Regulation and Policy for Market Development, Cambridge Centre for Alternative Finance. Cambridge University. https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2017-05-eastafrica-crowdfunding-report.pdf (Erişim tarihi: 05 Eylül 2018)

Gerber, E. M., Hui, J. S. and Kuo, P. Y. (2012). February. Crowdfunding: Why people are motivated to post and fund projects on crowdfunding platforms. In Proceedings of the International Workshop on Design, Influence, and Social Technologies: Techniques, Impacts and Ethics (Vol. 2, No. 11). New York, NY: ACM. https://pdfs.semanticscholar.org/c1e2/a1068f0af1c3120c62be5943340518860ecb.pdf (Erişim tarihi: 25 Şubat 2018)

Hemer, J., Schneider, U., Dornbusch, F. and Frey, S. (2011). Crowdfunding und Andere Formen Informeller Mikrofinanzierung in der Projekt-und Innovationsfinanzierung, Stuttgart, German, Fraunhofer Verlag.

İlhan, S. (2005). Bazı değişkenler açısından Elazığ’da girişimci profili, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15(1), 217-248.

İşler, T. İ. (2014). Modern finansmanda yeni bir dönem: Kitlesel fonlama – crowdfunding, TSBM Gösterge Dergisi, Güz, 50-65.

Karaarslan, M. H. ve Altuntaş, B. (2015). Sosyal Pazarlamanın Yeni Aracı: Kitle Fonlaması, 20. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, Anadolu Üniversitesi-Eskişehir, 487-497.

Mitra, D. (2012). The role of crowdfunding in entrepreneurial finance, Delhi Business Review,13(2), 67-72.

Naktiyok, A. (2004). İç Girişimcilik (1. Basım b.), İstanbul, Beta Basın Yayın Dağıtım AŞ.

Oba, B. (2015). Strategic Approaches to Successful Crowdfunding, Assadi, D. (Ed.), Can crowdfunding provide a solution fort he financial problems of SMEs in Turkey, Hershey PA, IGI Global, 270-285. DOI: 10.4018/978-1-4666-9604-4

Ordanini, A., Miceli, L., Pizzetti, M. and Parasuraman, A. (2011). Crowd-funding: Transforming customers into investors through innovative service platforms, Journal of Service Management, 22(4), 443-470.

Özdemir, O. ve Karabulut, F. (2017). Current Debates in Accounting and Finance, Volume 3, Kapucu, H. ve Bektur, Ç. (Ed.), Online Crowdfund for Social Ventures: Benefits Beyond Fundrasing, London, IJOPEC Publication Limited, 153-176.

Ramos, J. (2014). Crowdfunding and The Role of Managers in Ensuring the Sustainability of Crowdfunding Platforms, JRC Working Papers JRC85752, Joint Research Centre (Seville site). http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC85752(Erişim tarihi:15 Aralık 2018)

Resmi Gazete. (2017), Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171205.htm (Erişim tarihi: 30 Ekim 2018)

Ünsal, S. (2017). Kitlesel Fonlama: İş Yapma Yöntemini Değiştirecek Yeni Sistem, İstanbul, Ceres Yayınevi.

Valanciene, L. and Jegeleviciute, S. (2014). Crowdfunding for creating value: Stakeholder approach, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 156, 599-604.

Wardrop, R., Rosenberg, R., Zhang, B., Ziegler, T., Squire, R., Burton, J., Hernadez, E.A. and Garvey, K. (2016). The Americas Alternative Finance Benchmarking Report, Cambridge Centre for Alternative Finance. https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2016-americas-alternative-finance-benchmarking-report.pdf(Erişim tarihi: 12 Mayıs 2018)

Ziegler, T., Reedy, E.J., Le, A., Zhang, B., Kroszner, R. S. and Garvey, K. (2017). The Americas Alternative Finance Industry Report, Cambridge Centre for Alternative Finance. Cambridge University. https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2017-05-americas-alternative-finance-industry-report.pdf(Erişim tarihi: 12 Mayıs 2018)

Ziegler, T., Shneor, R., Garvey, K., Wenzlaff, K., Yerolemou, N., Hao, R. and Zhang, B. (2018a). The 3rd European Alternative Finance Industry Report, Cambridge Centre for Alternative Finance. Cambridge University. https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2018-ccaf-exp-horizons.pdf (Erişim tarihi: 20 Mayıs 2018)

Ziegler, T., Suresh, K., Garvey, K., Rowan, P., Zhang, B., Obijiaku, A., Hao, R. and Alqahtani, F. (2018b). The 2nd Annual Middle East and Africa Alternative Finance Industry Report, Cambridge Centre for Alternative Finance. Cambridge University. https://www.jbs.cam.ac.uk/fileadmin/user_upload/research/centres/alternative-finance/downloads/2018-06-ccaf-africa-middle-east-alternative-finance-report.pdf (Erişim tarihi: 08 Ağustos 2018)

Kaynak Göster