Babacan Liderlik Tarzının Çalışan Görev Performansı ve Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisi

Amaç – Bu çalışmanın amacı babacan liderlik tarzının çalışanın görev performansı ve duygusal bağlılık üzerindeki etkisinin incelemektir. Yöntem – Araştırmada, olasılığa dayalı olmayan ve herkesi örneğe dahil edilebilme imkanı sağladığı için çok yaygın kullanılan kolayda örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemiyle çevrimiçi olarak ulaşılan ve farklı sektörlerde 200 çalışana uygulanan anket formlarının tamamı örnekleme dahil edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 21.0 programı kullanılmıştır. Çarpıklık (Skewness) katsayısı ölçek puanlarının normallik sınaması için kullanılmıştır. Ölçek puanları normal dağılım gösterdiği için ölçek ve alt boyut puanlarının cinsiyet ve doğum tarihine (kuşak) göre karşılaştırılmasında bağımsız iki örneklem t testi; mevcut şirketteki çalışma süresine göre karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. ANOVA testinde anlamlı farklılık görüldüğünde farkın hangi iki grup arasında olduğunu analiz etmek için LSD post hoc testi kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişki analizi için Pearson korelasyon analizinden; babacan liderlik tarzının çalışan performansı ve duygusal bağlılık üzerindeki etkisini analiz etmek için regresyon analizi kullanılmıştır. Analizlerdeki güven aralığı %95’dir. (p

The Effect of Paternalistic Leadership Style on Employee Task Performance and Emotional Commitment

Purpose – The purpose of this research is to examine the effect of paternalistic leadership style on employee performance and emotional commitment. Design/methodology/approach – In the research, the sampling method which is not based on probability and which allows everyone to be included in the sample was preferred. All of the questionnaire forms, which were accessed online by a simple sampling method and applied to 200 employees in different sectors, were included in the sample. SPSS (Statistical Package Program for Social Science) 21.0 program was used to analyze the data. Skewness coefficient was used for the normality test of scale scores. As the scale scores were normal distribution, independent two sample t-test was used to compare the scale and sub-dimension scores according to gender and birth date (generation); One-way analysis of variance (ANOVA) was used to compare the time of study in the current company. In the ANOVA test, LSD post hoc test was used to analyze the difference between the two groups. Pearson correlation analysis for the relationship between variables; regression analysis was used to analyze the effect of paternalistic leadership style on employee performance and emotional commitment. The confidence interval in the analyzes was 95%. (P

Kaynakça

Ağca, V. ve Ertan, H. (2008). Duygusal Bağlılık İçsel Motivasyon İlişkisi: Antalya’da Beş Yıldızlı Otellerde Bir İnceleme. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), ss.135-156.

Akar, H. (2018). İşletmelerde Yetenek Yönetimi Uygulamalarının Örgütsel Bağlılık ve Çalışan Performansına Etkisi. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Akdemir, A. (2018). Liderlik ve Vizyon Yönetimi (Birinci Baskı). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

Akdemir, B. ve Çalış, D. (2016). Duygusal Bağlılık ve İşgören Performası Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Social Science, (46), ss.343-357.

Armstrong, M. (2016). Armstrong’un Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi El Kitabı. Çeviri Editörü: Prof.Dr. Yonca Deniz Gürol, Evrim Gemici. Nobel Yayınları. İstanbul.

Arsezen, O., Saltik, I. A. ve Babacan, S. (2015). The Relationship Between Paternalistic Leadership And Business Performance in Small Tourism Businesses: The Moderating Role Of Affective Organizational Commitment. Procedia Social and Behavioral Scienence, 207, ss.90-97.

Arshadi, N., Hayavi, G. (2013). The Effect of Perceived Organizational Support on Affective Commitment and Job Performance: Mediating role of OBSE. Procedia Social and Behavioral Sciences, 84, 739-743.

Ansari, M. A., Ahmad, Z.A. & Aafaqi, R. (2004), Organizational Leadership in the Malaysian Context. In Leading in High Growth Asia: Managing Relationship for Teamwork and Change, Chapter 5. ss. 109- 138.

Aycan, Z. (2006). Paternalism. In U. Kim, K. S. Yang, & K. K. Hwang (Eds.), Indigenous and Cultural Psychology: Understanding People in Context. (pp. 445-466), New York: Springer.

Aycan, Zeynep; Rabindra, Kanungo; Manuel, Mendonca, Kaicheng, Yu, Jürgen, Deller, Günter, Stahl; Kurshid, Anwar (2000), "Impact of culture on human resource management practices: A 10- country comparison." Applied Psycho-logy, 49(1), ss.192-221.

Bağcı, Z., (2014), Çalışanların İş Doyumunun Görev ve Bağlamsal Performansları Üzerindeki Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24(1), ss. 58-72.

Balay R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık. Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul.

Barutçugil,İ. (2015). Performans Yönetimi, Kariyer Yayıncılık. İstanbul.

Bilal, A. ve Maryam, R. (2015), "The Relationship Between Workplace Spirituality and Innovative Work Behavior: The Mediating Role of Perceived Person–Organization Fit." Journal of Management, Spirituality & Religion, 12(4), ss.329-353.

Brewster, C. ve Mayrhofer, W. (2012). Handbook of Research on Comparative Human Resource Management. Edward Elgar Publishing. USA.

Briscoe, D.R. ve Claus, L.M. (2008). Employee Performance Management: Policies and Practices in Multinational Enterprises. Edited by: Arup Varma, Pawan S.Budhwar ve Angelo Denisi. Routledge Publishing. London.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 14. Baskı. Ankara: PEGEM Akademi. Casson H. N. (2006). Çalışanlara Altın Öğütler. Hayat Yayıncılık, İstanbul.

Cerit, Y. (2012), Paternalistik liderlik ile yöneticiden ve işin doğasından doyum arasındaki ilişki. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, no.2:35-56.

Chen, X. P., Eberly, M. B., Chiang, T. J., Farh, J. L., ve Cheng, B. S. (2014). Affective Trust in Chinese Leaders: Linking Paternalistic Leadership to Employee Performance. Journal of Management, 40(3), ss. 796- 819.

Cheng, B.S., Chou, L.F., Wu, T.Y., Huang, M.P. ve Farh, J.F. (2004). Paternalistic Lea¬dership and Subordinate Responses: Establishing a Leadership Model in Chinese Organizations. Asian Journal of Social Psychology, 7(1), ss.89–117.

Chan, S. C., ve Mak, W. M. (2012). Benevolent Leadership and Follower Performance: The Mediating Role of Leader–Member Exchange (LMX). Asia Pacific Journal of Management, 29(2), ss.285-301.

Çetin, C. Arslan, M.L. ve Dinç, E. (2015). İnsan Kaynakları Yönetimi. Beta Yayınları. 4.Baskı. İstanbul.

Ellinger, E. A., Musgrove, C. C., Ellinger, A. D., Bachrach, D. G., Elmadağ, A. B., Wang, Y. L. (2013). Investments in Social Capital on Service Employee Commitment And Performance. Influences of Organizational, (66), ss.1124–1133.

Erben, Gül S ve Güneşer, Ayşe B. (2008). "The Relationship Between Paternalistic Leadership and Organizational Commitment: Investigating The Role of Climate Regarding Ethics." Journal of Business Ethics, 82(4), ss. 955-968.

Eser G., (2007). Etik İklim ve Yöneticiye Güvenin Örgüte Bağlılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Esty, D. C., Winston, A. S. (2006). Green to Gold: How Smart Companies Use Environmental Strategy to Innovate, Create Value, and Build Competitive Advantage. New Haven: Yale University Press.

Farh, Jiing-Lih, ve Bor-Shiuan Cheng (2000). A Cultural Analysis of Paternalistic Leadership in Chinese Organizations." Management and Organizations in the Chinese Context. Palgrave Macmillan, London, ss. 84-127.

Göncü, A., Aycan, Z. ve Johnson, R. E. (2014). Effects of Paternalistic and Transformational Leadership on Follower Outcomes." International Journal of Management and Business, 5(1), ss. 36-58.

Grant, A. M., Dutton, J. E. ve Rosso, B. D. (2008). Giving Commitment: Employee Support Programs and The Prosocial Sensemaking Process. Academy of Management Journal, 51, ss.898–918.

Harrison, D. A., Newman, D. A., Roth, P. L. (2006). How İmportant Are Job Attitudes? Meta- Analytic Comparisons of İntegrative Behavioral Outcomes and Time Sequences. Academy of Management Journal, 49(2), ss. 305–325.

Kanten, P. ve Kanten, S. (2016). Örgütlerde Davranışın Aydınlık ve Karanlık Yüzü. Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul.

Kaya, N. ve Selçuk, S. (2007). Bireysel Başarı Güdüsü Organizasyonel Bağlılıgı Nasıl Etkiler?. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 8(2), ss.175-190.

Köksal, O. (2011). Bir Kültürel Liderlik Paradoksu: Paternalizm. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute ,8(15), ss.101-122.

Köroğlu, A. (2018). Örgütsel Destek ve Hizmetkar Liderliğin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Uygulamalı Bir Araştırma, Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bayburt.

Kurt, İ. (2015). Paternalist Liderlik İle Çalışanların İşlerine Yaratıcı Katılım Algıları Arasındaki İlişkiyi Araştırmaya Yönelik Bir Çalışma." Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), ss.321- 330.

Lim, B. C., ve Ployhart, R. E. (2004). Transformational Leadership: Relations to The Five-Factor Model and Team Performance in Typical and Maximum Contexts. Journal of Applied Psychology, 89(4), s. 610.

Luecke, R. (2015). Performans Yönetimi. Çeviri: Aslı ÖZER. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.

Luthans, F. (1995). Organizational Behavior. 7th Edition. McGraw-Hill Inc., New York.

Martínez, P.G. (2003). Paternalism as a Positive Form of Leader–Subordinate Exchange: Evidence From Mexico." Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 1(3), ss. 227-242.

May, D. R., Gilson, R. L., ve Harter, L. M. (2004). The Psychological Conditions of Meaningfulness, Safety, and Availability and The Engagement Of The Human Spirit At Work. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, ss.11–37.

Mete, Y.A ve Serin, H. (2015). Okul Yöneticilerinin Babacan Liderlik Davranışı İle Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Sinizm Davranışları Arasındaki İlişki. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2) ss.147-159.

Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L. ve Topolnytsky, L. (2002). Affective, Continuance, and Normative Commitment to The Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences. Journal of Vocational Behavior, 61, ss.20–52.

Mullins, L.J. (2016). Management and Organizational Behaviour. 11th Edition, Pearson, NewYork.

Myers, D.G. (2005). Exploring Psychology (Sixth edition in modules). New York: Worth Publishers.

Paauwe, J. ve Farndale, E. (2017). Strategy, HRM, and Performance. Second Edition. Oxford University Press.

Pellegrini. E. K & Scandura. T. A. (2006). Leader–member exchange (LMX), paternalism, and delegation in the Turkish business culture: An empirical investigation. Journal of international business studies 37(2). ss. 264-279.

Peng, M. W., Yuan Lu, Oded, S. ve Wang, D.Y.L. (2001). Treasures in The China House: A Review of Management and Organizational Research on Greater China. Journal of Business Research, 52(2), ss. 95-110.

Pieper, J. R., Greenwald, J. M. ve Schlachter, S. D. (2018). Motivating Employee Referrals: The Interactive Effects of The Referral Bonus, Perceived Risk in Referring, and Affective Commitment. Human Resource Management, 57, ss.1159-1174.

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., ve Bommer, W. H. (1996). Transformational Leader Behaviors and Substitutes for Leadership as Determinants of Employee Satisfaction, Commitment, Trust, and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Management, 22(2), ss.259-298.

Poon, J. M. L. (2013). Relationships Among Perceived Career Support, Affective Commitment, and Work Engagement. International Journal of Psychology, 48(6), ss.1148-1155.

Poon, J. M. L. (2010). Affective Commitment, Employee Cynicism, and Work Engagement. Singapore Management Review, 32, ss. 47–62.

Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R, T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational Commitment, Job Satisfaction and Turnover Among Psychiatric Technicians. Journal of Applied Psychology, 59, ss.603– 609.

Pulakos, E.D. (2007). Applied Measurement. Editörler: Whetzel, D.L. ve Wheaton, G.R. Lawrence Erlbaum Associates Publisher. London.

Rafiq Awan, M., ve Mahmood, K. (2010). Relationship Among Leadership Style, Organizational Culture and Employee Commitment in University Libraries. Library Management, 31(4/5), ss.253-266.

Rehman, M. ve B. Afsar (2012), The Impact of Paternalistic Leadership on Organization Commitment and Organization Citizenship Behaviour. Journal of Business Management and Applied Economics, 5, ss.148-159.

Robbins S. P., Judge, T. A. (2012). Örgütsel Davranış (Organizational Behaviour). Çeviri Editörü: Prof. Dr. İnci Erdem, 14. Basımdan Çeviri, Nobel: İstanbul.

Shahin, A. I.& Wright P. L. (2004). Leadership in the context of culture: An Egyptian perspective. Leadership & Organization Development Journal 25(6). ss. 499-511.

Silin, R. H. (1976), Leadership and values: The organization of Large-Scale Taiwanese Enterprises (62). Harvard University Asia Center.

Soydan, S. (2011). Creating a Family or Loyalty-Based Framework: The Effects of Paternalistic Leadership on Workplace Bullying. Journal of Business Ethics, 99(2),ss. 217-231.

Şendoğdu, A. A ve Erdirençelebi, M. (2014). Paternalist Liderlik ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkiye Yönelik bir Araştırma. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 14(27), ss.253-274.

Tanrıverdi, H., Koçaslan, G. (2018). Mesleki ve Örgütsel Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişki: Tütün Eksperleri ve Tütün Teknolojisi Mühendisleri Üzerine Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), ss.248-261.

Uhl-Bien, M., Pamela S. T., George B. G., Mitsuru W. (1990). Company paternalism and the hiddeninvestment process: Identification of the "right type" for line managers in leading Japanese organizations. Group & Organization Studies 15 (4). ss. 414-430.

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., ve Zhu, W. (2008). How Transformational Leadership Weaves it’s Influence on Individual Job Performance: The Role of Identification and Efficacy Beliefs. Personnel Psychology, 61(4), ss.793-825.

Westwood, R. (1997). “Harmony and patriarchy: The Cultural Basis For Paternalistic Headship Among the Overseas Chinese”, Organization Studies, 18(3), ss.445-480.

Whitmore,J. (2015). Performans İçin Koçluk. Paloma Yayınları. İstanbul.

Wren, Daniel. A. (2005), The History of Management Thought. John Wiley & Sons.

Yelboğa, A. (2006). Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, “İş,Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 8(2), ss. 196-211.

Yorulmaz, M. (2018). Tersane Çalışanlarının Duygusal Bağlılık Düzeylerinin İş Performansları Üzerindeki Etkisi: Yalova Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56), ss.1869- 876.

Zatzick, C. D., Deery, S. J. ve Iverson, R. D. (2015). Understanding The Determinants of Who Gets Laid Off: Does Affectıve Organizational Commitment Matter? Human Resource Management, 54(6), ss.877–891.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-0712
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2009

6.6b 2.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Örgütsel Sessizliğin Örgütsel Öğrenme Üzerine Etkisi: Antalya’daki Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

MUHARREM TUNA, ONUR ÇELEN, HATİCE SARI GÖK

Türkiye’de Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesi Uygulamasına Yönelik Tüketici Tepkilerinin Belirlenmesi

İNCİ DURSUN

Aşçıların Beş Faktör Kişilik Özellikleri, Bireysel İnovasyon Algıları ve Bireysel İnovasyon Davranışları Arasındaki İlişkiler

Seydi Ahmet ÇETİN, BAYRAM ŞAHİN

Ağızdan Ağıza İletişimi Belirleyen Faktörler: Perakende Sektöründe Bir Araştırma

Aslı Elif AYDIN, PINAR YILDIRIM, Jansanem Jular ÖZFİDAN

The Linkage between Economic Growth and Openness: Does Financial Development Matter?

Burçak POLAT

Faiz Dışı Gelirlerin Banka Performansına Etkisi: Türkiye Örneği

UĞUR UZUN, MURAT BERBEROĞLU

Üst Düzey Yönetim Görev Unvanlarına Yönelik Üniversite Öğrencilerinin Algılarının Araştırılması

Ali AKDEMİR, GÜL YILMAZ, Mustafa ASLAN, M. Arif BOYRAZ, Zeki ÇETİN, Latife N. DEMİRCİ, Ersan DİKİLİ, Hatice KOÇAK, M. Fatih TABAN, Dilek İMAMOĞLU, Sibel BİLKAY, Nural Agat YEMİŞCİ

Psikolojik Sözleşmenin Örgütsel Yaratıcılığa Etkisi: Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği

GONCA KILIÇ, NECİP ÖZDEMİR, Merve AKERİK

Tüketicilerin Mobil Uygulamalara İlişkin Algılarının Teknoloji Kabul Modeli İle Değerlendirilmesi

AHMET UYAR

The Innovation of Quality Control Circles: A Clear Disuse in the Last 15 Years in the Mexican Industry

Omar GUIRETTE BARBOSA, Angelica ARROYO ALVAREZ, Selene CASTANEDA BURCIAGA, Hector DURAN MUNOZ, Oscar CRUZ DOMINGUEZ, Jose CARRERA ESCOBEDO, Beatriz RODRIGUEZGONZALEZ, Jose GARAY DIAZ, Cesar BOSQUE BERMUDEZ