Ağızdan Ağıza İletişimi Belirleyen Faktörler: Perakende Sektöründe Bir Araştırma

Amaç – Bu çalışmanın amacı ağızdan ağıza iletişimi etkileyen faktörleri perakende sektöründe süpermarket örneği üzerinden incelemektir. Süpermarkete olan sadakat, süpermarketin algılanan kalitesi, süpermarket alışverişine olan ilgilenim gibi değişkenlerin yanı sıra fiyat odaklılık, marka bilinci, alışkanlık odaklılık gibi faktörlerin ağızdan ağıza iletişimi ne ölçüde etkilediği araştırılmıştır. Yöntem –Araştırma betimsel olarak tasarlanan uygulamalı bir araştırmadır. 226 katılımcıya bir anket uygulanmış ve elde edilen veri regresyon analizine tabi tutulmuştur. Bulgular –Araştırmada elde edilen bulgulara göre tüketicilerin süpermarketlere olan sadakati, algılanan hizmet kalitesi, marka bilinci ve alışkanlık odaklılık temelli karar verme stilleri ile ağızdan ağıza iletişimi arasında pozitif ilişkiler belirlenmiştir. Fiyat odaklılık ile ağızdan ağıza iletişim arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bunlara ilaveten tüketicilerin artan yaş ve ilgilenim seviyesi ile ağızdan ağıza iletişimlerinde de artış olduğu saptanmıştır. Tartışma – Süpermarketler sadakat programları aracılığıyla sadık, ilgilenim düzeyi yüksek ve alışkanlık odaklı müşterilerini tespit edebilir ve onlara çeşitli mecralar üzerinden görüşlerini açıklamaya teşvik edecek bir takım uygulamalar geliştirebilir. Algılanan hizmet kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar, müşterilerin ağızdan ağıza iletişim faaliyetlerini de olumlu yönde etkileyecektir. Süpermarketlerin marka değerini arttırması ve marka bilinci yüksek müşterileri kendine çekmesi, satışları olduğu kadar müşterilerinin olumlu AAİ faaliyetlerinde bulunma olasılığını da arttıracak ve uzun vadede müşteri kazanımı açısından da fayda sağlayacaktır. Ayrıca süpermarketlerin AAİ’yi arttırıcı stratejiler geliştirirken, genç müşterilere kıyasla yaş ortalaması daha yüksek müşterileri hedef alması bu stratejilerin etkisini arttıracaktır.

Factors Influencing Word of Mouth Communication: A Study in Retail Industry

Purpose – The study investigates the effects of loyalty, perceived quality, involvement, price consciousness, brand consciousness and habit driven shopping on word of mouth communication (WOM). The factors that influence WOM are analyzed in retail industry using the example of supermarkets. Design/methodology/approach – This study is a descriptive one; linear regression analysis is performed on the survey data collected from 226 Turkish participants. Findings –WOM communication is positively associated with loyalty, perceived service quality, brand conscientiousness, and habitual based decision style. In addition, the study shows that as consumers get older and their level of involvement increase, the extent of their WOM communication aslo increases. No significant relationship between price consciousness and WOM is found. Discussion – Supermarkets can identify their loyal, highly involved, habit driven customers, and encourage them to explain their opinions through a variety of channels. Efforts to improve the perceived quality of the supermarket will affect customers' WOM activities positively. Increasing the brand value of the supermarket and attracting brand conscious customers will increase the likelihood of positive WOM activities and not only increase the sales but also help the supermarket to acquire new customers in the long term. In addition, supermarkets may get better results if they aim their WOM enhancing activities to a relatively older customer group.

Kaynakça

Alexandris, K., Dimitriadis, N., and Markata, D. (2002). Can perceptions of service quality predict behavioral intentions? An exploratory study in the hotel sector in Greece. Managing Service Quality: An International Journal, 12(4), 224-231.

Arndt, J. (1967), Word of mouth advertising: A review of the literatüre, Advertising Research Foundation.

Arnett, D. B., German, S. D., and Hunt, S. D. (2003), The identity salience model of relationship marketing success: The case of nonprofit marketing, Journal of marketing, 67(2), 89-105.

Ateşoğlu, İ., ve Bayraktar, S. (2012), Ağızdan ağıza pazarlamanın turistlerin destinasyon seçimindeki etkisi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(14), 95-108.

Aydin, B. O. (2014), Elektronik Agizdan Agiza Iletisim: Tüketici Motivasyonlarinin Analizi - Electronic Word-of-Mouth: An Analysis of Consumer Motivations, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (32), 13-25

Bettman, J. R., and Sujan, M. (1987), Effects of framing on evaluation of comparable and noncomparable alternatives by expert and novice consumers, Journal of Consumer Research, 14(2), 141-154.

Bloemer, J., De Ruyter, K. O., and Wetzels, M. (1999), Linking perceived service quality and service loyalty: a multi-dimensional perspective, European Journal of Marketing, 33(11/12), 1082-1106.

Bloemer, J., De Ruyter, K., and Peeters, P. (1998), Investigating drivers of bank loyalty: the complex relationship between image, service quality and satisfaction, International Journal of Bank Marketing, 16(7), 276-286.

Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R., ve Zeithaml, V. A. (1993), A dynamic process model of service quality: from expectations to behavioral intentions, Journal of marketing research, 30(1), 7-27.

Brown, J. J., ve Reingen, P. H. (1987), Social ties and word-of-mouth referral behavior, Journal of Consumer research, 14(3), 350-362.

Carpenter, J. M., and Fairhurst, A. (2005), Consumer shopping value, satisfaction and loyalty for retail apparel brands, Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 9(3), 256-269.

Chaniotakis, I. E., and Lymperopoulos, C. (2009). Service quality effect on satisfaction and word of mouth in the health care industry. Managing Service Quality: An International Journal, 19(2), 229-242.

Chevalier, J. A., and Mayzlin, D. (2006). The effect of word of mouth on sales: Online book reviews. Journal of marketing research, 43(3), 345-354.

Clemons, E. K., Gao, G. G., and Hitt, L. M. (2006), When online reviews meet hyperdifferentiation: A study of the craft beer industry, Journal of Management Information Systems, 23(2), 149-171.

Çelik, Z., Gör, A., ve Özkara, B. Y. (2017), Kişisel Motivasyon Faktörlerinin Olumsuz Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Yapma Niyeti Üzerindeki Etkisi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 6(2), 1224-1246.

Dabholkar, P. A., Shepherd, C. D., and Thorpe, D. I. (2000), A comprehensive framework for service quality: an investigation of critical conceptual and measurement issues through a longitudinal study, Journal of Retailing, 76(2), 139-173.

Dabholkar, P. A., Thorpe, D. I., and Rentz, J. O. (1996), A measure of service quality for retail stores: scale development and validation, Journal of the Academy of Marketing Science, 24(1), 3.

Day, G.S. (1971), “Attitude change, media and word of mouth”, Journal of Advertising Research, 11(6), 31-40.

Dichter, E. (1966), How word-of-mouth advertising works, Harvard Business Review, 44(6), 147-160.

Dick, A. S., and Basu, K. (1994), Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework. Journal of the Academy of Marketing Science, 22(2), 99-113.

East, R., Hammond, K., and Lomax, W. (2008). Measuring the impact of positive and negative word of mouth on brand purchase probability. International Journal of Research in Marketing, 25(3), 215-224.

Fedorikhin, A., Park, C. W., and Thomson, M. (2008), Beyond fit and attitude: The effect of emotional attachment on consumer responses to brand extensions, Journal of Consumer Psychology, 18(4), 281-291.

Garbarino, E., and Strahilevitz, M. (2004), Gender differences in the perceived risk of buying online and the effects of receiving a site recommendation, Journal of Business Research, 57(7), 768-775.

Gelb, B., and Johnson, M. (1995). Word-of-mouth communication: Causes and consequences. Marketing Health Services, 15(3), 54.

Giese, J. L., Spangenberg, E. R., and Crowley, A. E. (1996), Effects of product-specific word-of-mouth communication on product category involvement, Marketing Letters, 7(2), 187-199.

Gökdeniz, İ., Durukan, T., ve Bozacı, İ. (2012), Müşterinin Firmaya Şikâyet Etme Eğilimini Etkileyen Bireysel Faktörler Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 17-36.

Grayson, K. and Ambler, T. (1999). The dark side of long-term relationships in marketing services. Journal of Marketing Research, 132-141.

Gu, B., Park, J. and Konana, P. (2012), Research note—the impact of external word-of-mouth sources on retailer sales of high-involvement products, Information Systems Research, 23(1), 182-196.

Gursoy, D., McCleary, K. W. and Lepsito, L. R. (2007), Propensity to complain: Effects of personality and behavioral factors, Journal of Hospitality ve Tourism Research, 31(3), 358-386.

Gülmez, M., ve Türker, G. Ö. (2015), Ağızdan Ağıza İletişim ile Tüketici Odaklı Marka Değeri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Müşterileri Üzerine Bir Uygulama, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 12(1), 64-81

Güzel, F. Ö. (2014), Deneyimsel Kritik Değer Sürücülerinin Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimle Seyahat 2.0 Bilgi Kanallarına Yansıması: Tripadvisor. com Üzerinde Bir İçerik Analizi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 10(22), 193-210.

Hall, B. F. (2002). A new model for measuring advertising effectiveness. Journal of Advertising Research, 42(2), 23-31.

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., and Tatham, R. L. (1998). Multivariate Data Analysis (5th ed) Upper Saddle River.

Harrison-Walker, L. J. (2001), The measurement of word-of-mouth communication and an investigation of service quality and customer commitment as potential antecedents, Journal of Service Research, 4(1), 60-75.

Hartline, M. D., and Jones, K. C. (1996), Employee performance cues in a hotel service environment: Influence on perceived service quality, value, and word-of-mouth intentions, Journal of Business Research, 35(3), 207-215.

Hennig-Thurau, T., Gwinner, K. P., Walsh, G., and Gremler, D. D. (2004). Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: what motivates consumers to articulate themselves on the internet? Journal of Interactive Marketing, 18(1), 38-52.

Herr, P. M., Kardes, F. R., and Kim, J. (1991), Effects of word-of-mouth and product-attribute information on persuasion: An accessibility-diagnosticity perspective, Journal of consumer research, 17(4), 454-462.

Heyne, L. (2009), Electronic word of mouth,-a new marketing tool. Düsseldorf: University of Applied Sciences in Neuss Master Thesis.

Higie, R. A., and Feick, L. F. (1989), Enduring involvement: Conceptual and measurement issues, ACR North American Advances.

Jalilvand, M. R., Ebrahimi, A., & Samiei, N. (2013). Electronic word of mouth effects on tourists’ attitudes toward Islamic destinations and travel intention: An empirical study in Iran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 81, 484-489.

Jones, D. L., McCleary, K. W., and Lepisto, L. R. (2002), Consumer complaint behavior manifestations for table service restaurants: Identifying sociodemographic characteristics, personality, and behavioral factors, Journal of Hospitality ve Tourism Research, 26(2), 105-123.

Gu, B., Park, J., and Konana, P. (2012). Research note—the impact of external word-of-mouth sources on retailer sales of high-involvement products. Information Systems Research, 23(1), 182-196.

Kalaycı, Ş. (2010), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara, Türkiye, Asil Yayın Dağıtım.

Kaya, İ. (2010). Pazarlama bi’tanedir. Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul

Ketelaar, P. E., Konig, R., Smit, E. G., & Thorbjørnsen, H. (2015). In ads we trust. Religiousness as a predictor of advertising trustworthiness and avoidance. Journal of Consumer Marketing, 32(3), 190-198.

Kitapci, O., Akdogan, C., & Dortyol, I. T. (2014). The impact of service quality dimensions on patient satisfaction, repurchase intentions and word-of-mouth communication in the public healthcare industry. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 148, 161-169.

Kotler, P. (1967), Marketing Management: Analysis, Planning and Control, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Kotler, P. (1972). A Generic Concept of Marketing, Journal of Marketing, 36, 46-54

Kutluk, A., ve Avcıkurt, C. (2014), Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşterilerin Satın Alma Karar Süreçlerine Etkisi ve Bir Uygulama; İstanbul Seyahat Acenteleri Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 613-622.

Leonard-Barton, D. (1985), Experts as negative opinion leaders in the diffusion of a technological innovation, Journal of Consumer Research, 11(4), 914-926.

Li-yin, J. (2007). The effects of online wom information on consumer purchase decision: an experimental study [J]. Economic Management, 22.

Liao, J., and Wang, L. (2009), Face as a mediator of the relationship between material value and brand consciousness, Psychology ve Marketing, 26(11), 987-1001.

Lichtenstein, D. R., Ridgway, N. M., and Netemeyer, R. G. (1993), Price perceptions and consumer shopping behavior: a field study, Journal of Marketing Research, 30(2), 234-245.

Litvin, S. W., Goldsmith, R. E., and Pan, B. (2008). Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management. Tourism Management, 29(3), 458-468.

Liu, Y. (2006). Word of mouth for movies: Its dynamics and impact on box office revenue. Journal of Marketing, 70(3), 74-89.

Markovic, S., Iglesias, O., Singh, J. J., and Sierra, V. (2018). How does the perceived ethicality of corporate services brands influence loyalty and positive word-of-mouth? Analyzing the roles of empathy, affective commitment, and perceived quality. Journal of Business Ethics, 148(4), 721-740.

De Matos, C. A. and Rossi, C. A. V. (2008). Word-of-mouth communications in marketing: a meta-analytic review of the antecedents and moderators. Journal of the Academy of Marketing Science, 36(4), 578-596.

Mehta, S. C., Lalwani, A. K., and Li Han, S. (2000). Service quality in retailing: relative efficiency of alternative measurement scales for different product-service environments, International Journal of Retail ve Distribution Management, 28(2), 62-72.

Mowen, J. C.,and Minor, M. (1998). Consumer behavior. 5th. Ed. Printice Hall. Upper Saddle River. New Jersey.

Murray, K.B. (1991). “A test of services marketing theory: consumer information acquisition activities”, Journal of Marketing, 55(1),10-25.

Norman, A. T., and Russell, C. A. (2006). The pass‐along effect: Investigating word‐of‐mouth effects on online survey procedures. Journal of Computer‐Mediated Communication, 11(4), 1085-1103.

Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2003). Tüketici Davranışı, İstanbul: MediaCat Akademi. Öndoğan, E. N. (2010). Restoran Pazarlamasında Kullanılan Temel Pazarlama Karma Elemanları, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1(1), 1-25.

Öz, M. ve Uyar, E. (2014), Sağlık hizmetleri pazarlamasında algılanan hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti üzerinde ağızdan ağıza pazarlamanın etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (1), 123-132.

Özer, L. ve Anteplioğlu, P. (2005). Hizmet satın alma sürecinde kulaktan kulağa iletişimin etkisi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(1), 203-224.

Özkan, E. ve Yıldız, S. (2015), Müşteri sadakati ile ağızdan ağıza iletişimin tüketici satın alma davranışlarına etkisi: Elektronik eşya sektöründe bir uygulama, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 8(15), 359-380.

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry, L. L. (1994), Reassessment of expectations as a comparison standard in measuring service quality: implications for further research, Journal of Marketing, 58, 111-124.

Parker, R., Funkhouser, G. R., and Chatterjee, A. (1993), Some consumption Orientations Associated with propensity to complain, Journal of Consumer Satisfaction, Dissatisfaction, and Complaining Behavior, 6, 111-117.

Petty, R. E., and Cacioppo, J. T. (1986), Message elaboration versus peripheral cues. In Communication and persuasion (pp. 141-172), Springer, New York, NY.

Price, L. L., and Arnould, E. J. (1999), Commercial friendships: service provider-client relationships in context, the Journal of Marketing, 63(4), 38-56.

Price, L. L., and Feick, L. F. (1984), The role of interpersonal sources in external search: An informational perspective, ACR North American Advances.

Ranaweera, C. (2007). Are satisfied long-term customers more profitable? Evidence from the telecommunication sector. Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 15(2), 113-120.

Reynolds, K. E., and Arnold, M. J. (2000), Customer loyalty to the salesperson and the store: examining relationship customers in an upscale retail context, Journal of Personal Selling and Sales Management, 20(2), 89-98.

Richins, M. L. (1983), Negative word-of-mouth by dissatisfied consumers: A pilot study, The Journal of Marketing, 47(1), 68-78.

Senecal, S., and Nantel, J. (2004), The influence of online product recommendations on consumers’ online choices, Journal of Retailing, 80(2), 159-169.

Sirdeshmukh, D., Singh, J., and Sabol, B. (2002), Consumer trust, value, and loyalty in relational exchanges, Journal of Marketing, 66(1), 15-37.

Soh, H., Reid, L. N., and King, K. W. (2009). Measuring trust in advertising. Journal of Advertising, 38(2), 83-104.

Solomon, M. (2013), Consumer behaviour: buying, having, and being (12th edn), Prentice Hall PTR Sproles, G. B., and Kendall, E. L. (1986), A methodology for profiling consumers' decision‐making styles, Journal of Consumer Affairs, 20(2), 267-279.

Sundaram, D. S., Mitra, K., and Webster, C. (1998), Word-of-mouth communications: A motivational analysis, ACR North American Advances.

Uslu Divanoğlu, S. (2016), Ağızdan Ağıza İletişim ile Tüketicilerin Alışveriş Merkezi Tercih Etme Davranışı Arasındaki İlişki, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 8(1), 97-105.

Uyar, A., ve Kilicaslan, K. (2016) Negatif Ağızdan Ağıza Pazarlama: Hazır Giyim ve Beyaz Eşya Ürünleri Üzerine Bir Araştırma. PressAcademia Procedia, 2(1), 388-401.

Uygun, M., Taner, Ö. Ö., ve Özbay, S. (2011), Tüketicilerin Hizmet Deneyimleri İle Ağızdan Ağıza İletişim Davranışları Arasındaki İlişkiler, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(2), 331-342.

Westbrook, R. A. (1987). Product/consumption based affective responses and postpurchase processes. Journal of Marketing Research, 24(3), 258–270.

Xue, F., and Zhou, P. (2010), The effects of product involvement and prior experience on Chinese consumers’ responses to online word of mouth, Journal of International Consumer Marketing, 23(1), 45-58.

Yazgan, H., Çatı, K., & Kethüda, Ö. (2014). Tüketici temelli marka değerinin ağızdan ağza pazarlamaya etkisi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(1), 237-252.

Yeniçeri, T., Yaraş, E., ve Zengin, A. Y. (2010), İndirimli Mağazalarda Müşteri Satın Alma Değeri, Müşteri Memnuniyeti, Ağızdan Ağıza İletişim Ve Müşteri Sadakati İlişkisi, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1(20), 367-386.

Yıldız, S., ve Tehci, A. (2014), Ağızdan Ağıza İletişimde Müşteri Tatmini ve Müşteri Sadakati ile Mağaza İmajı Boyutları: Ordu İlinde Bir Uygulama, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 441-460.

Zaichkowsky, J. L. (1985), Measuring the involvement construct, Journal of Consumer Research, 12(3), 341-352.

Zeithaml, V. A., Berry, L. L., and Parasuraman, A. (1996), The behavioral consequences of service quality, Journal of Marketing, 60(2), 31-46.

Zhou, Z., Zhang, Q., Su, C., and Zhou, N. (2012), How do brand communities generate brand relationships? Intermediate mechanisms, Journal of Business Research, 65(7), 890-895.

Kaynak Göster