Sociology of Sociology (!): A Study on the Sociology Associations of Turkey

Sociology of Sociology (!): A Study on the Sociology Associations of Turkey

___

 • Akpolat, Y. (2004). Sosyoloji araştırmaları: Osmanlı’da kadın dergileri ve sosyoloji dergileri. Fenomen Yayıncılık.
 • Akpolat, Y. (2014). Türk sosyolojisinde kuramsal tartışmalar ve dergicilik. Doğu Kitapevi.
 • Akpolat, Y. (2016). Türk sosyolojisi üzerine kısa bir bakış. Sosyoloji Konferansları, 53, 3-27 . Bauman, Z. (1996). Yasa koyucular ile yorumcular. K. Atakay (Çev.). Metis Yayınları.
 • Berkes, N. (1985). Türkiye’de toplumbilimlerin başlangıcı. Felsefe ve Toplum Bilimleri içinde. Adam Yayınları.
 • Bourdieu, P. (2019). Sosyoloji meseleleri. F. Öztürk, B. Uçar, M. Gültekin ve A. Sümer (Çev.). Heretik Yayınları.
 • Bourdieu, P. ve Wacquant, L. J. D. (2003). Düşünümsel bir antropoloji için cevaplar. N. Ökten (Çev.). İletişim Yayınları.
 • Cangızbay, K. (1996). Sosyolojiler değil, sosyoloji. Öteki Yayınevi.
 • Ceyhan, F. (2006). Felsefe Mecmuası ve Felsefe ve İçtimaiyat Mecmuası’nın tahlili ve tasnifi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çelebi, N. (2008). Türkiye’deki sosyoloji dernekleri; süreksizliklerin ardındaki süreklilik. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6(11), 677-690.
 • Çelikel, Ö. (2011). Türkiye’de yayınlamış sosyoloji dergilerinin içerik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Giddens, A. (1994). Sosyoloji-eleştirel bir yaklaşım. M. R. Esengül (Çev.). Birey Yayıncılık.
 • Giddens, A., (2011). Sosyolojinin savunusu. İ. Kaya (Çev.). Say Yayınları.
 • Gündüz, O. (2012). Türk sosyolojisinin yeni çalışma mecraları. Sosyoloji Konferansları, 46, 75-89.
 • Kaçmazoğlu, B. (2010). Türk sosyoloji tarihi üzerine araştırmalar. Doğu Kitapevi.
 • Kaçmazoğlu, B. (2015). Türkiye’de sosyolojinin 100 yıllık birikimi üzerine bazı tepkiler. Sosyoloji Konferansları, 52, 29-55.
 • Kayalı, K. (2001). Türk düşünce dünyasında yol izleri. İletişim Yayınları.
 • Kayalı, K. (2008). Bir asırlık sosyoloji birikimi. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 6(11), 33-40.
 • Öncü, A. (1986). Sosyoloji araştırmaları üzerine yorum. Türkiye’de sosyal bilim araştırmalarının gelişimi içinde (ss. 233-238). Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları.
 • Sosyal Bilimler Öngörü Çalışması 2002-2023. (2007). Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları.
 • Sucu, İ. (2016). Türkiye’de Türk sosyoloji tarihi üzerine yapılmış çalışmalar-bibliyografya ve değerlendirme. FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 7, 291-306.
 • Toprak, Z. (1987). Türk Bilgi Derneği (1914) ve Bilgi Mecmuası. E. İhsanoğlu (Ed). Osmanlı ilmi ve mesleki cemiyetleri kitabı içinde (ss. 247-254). Edebiyat Fakültesi Basımevi.
 • Tütengil, O. (1974). Hilmi Ziya Ülken’in çıkardığı dergiler ve bu dergilerde yaptığı yayınlar. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası.
 • Ülken, H. Z. (2010). Türkiye’de çağdaş düşünce tarihi. Ülken Yayınları.
İnsan & Toplum-Cover
 • ISSN: 2146-7099
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Yayıncı: İlmi Etüdler Derneği