Avrupa birliği enerji politikaları ve enerji arz güvenliği arayışları

Enerjinin kullanımı, insanlık tarihi kadar eskidir. Geçmişten günümüze insanlık, enerjiyi ısınma, beslenme gibi temel ihtiyaçlarını gidermek için kullanmıştır. Daha sonraki dönemlerde enerji, birtakım sınai denebilecek faaliyetlerde de kullanılmaya başlandı. Sanayi Devrimi’yle birlikte üretim sürecinde yaşanan dönüşüm, enerjiyi uluslar için en stratejik gereksinimlerden biri hâline getirmiştir. 1951 yılında Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT)’nun kurulması, ardından 1957 yılında Roma Antlaşması bağlamında Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (AAET) ve Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)’nun kurulması ile Avrupa Birliği (AB)’nin temelleri atılmıştır. AB’yi kuran 3 kuruluştan 2’sinin enerji odaklı olması, Birliğin kurulmasında enerji paylaşım sorunlarının ne denli önemli olduğunu göstermektedir. 1951 yılında temelleri atılmış olan AB’nin enerji politikalarının,enerji arz güvenliği bağlamında ele alınmaya çalışıldığı bu makalede, öncelikle AB’nin enerji profili genel hatları ile güçlü ve zayıf yanlarıyla birlikte gözler önüne serilecek; ardından tarihsel süreç içerisinde Birliğin enerji politikaları tespit edilecektir. Takip eden bölümde ise AB’de enerji arz güvenliğinin derecesi tespit edilmeye çalışılacak ve Birliğin, enerji arz güvenliğini artırma bağlamında politikaları incelenerektir.

European union energy policy and seeking for security of energy supply

The usage of energy is as old as humanity itself. From past to present, humans has used energy to sat isfy their most basic needs like providing themselves heat and for nutrition.Thereafter, energy started to be used for industrial activities. With the transition in the production process after the Industrial Revolution, energy became one of the most strategic requirements for nations. The foundation of the European Coal and Steel Community (ECSC) in 1951 and the establishment of the European Atomic Energy Community (Euratom) stemming from the Treaty of Rome in 1957, and the European Economic Community (EEC) laid the foundations of the European Union (EU). Two thirds of the organizations which founded the EU have focused on energy which shows the importance of issues related to energy sharing in the establishment of the Union. In this article, EU energy policies are discussed within the context of energy supply security, focusing firstly on how the general lines of the EU’s energy profile will unfold along with their strengths and weaknesses. It will then continue by discussing the historical process energy policies of the Union will be determined. In the following section, this article will attempt to ascertain the degree of energy supply security in the EU as well as examine the policies of the Union within the context of increasing security in energy supply.

___

 • Avrupa’nın Nükleer İkilemi. (t.y.). Global Enerji, 34. http://www.globalenerji.com.tr/hab-23000202- 121,37@2300.html, adresinden 09 Şubat 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Aydın, F. A. (2004). EU’s energy policy and Turkey. Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi, 12(1-2), 377- 402.
 • Aydın, F. A. (2007). Avrupa Birliği’nin enerji politikası ve Türkiye’nin konumu. M. S. Erol ve E. Efegil (Ed.), Türkiye-AB ilişkileri: Dış politika ve iç yapı sorunsalları içinde (s. 107-127). Ankara: Alp Yayınevi.
 • Baghdat, G. (2006). Europe’s energy security: Challenges. International Affairs, 82(5), 961-975.
 • Bielecki, J. (2002). Energy security: Is the wolf at the door? The Quarterly Review of Economics and Finance, 42(2), 235-250.
 • British Petroleum. (2012). BP statistical review of world energy. Retrieved January 10, 2013, from www. bp.com/statisticalrewiev.
 • Canbolat, İ. (1998). Uluslar üstü sistem AB bir dönüşümün analizi (2. baskı). İstanbul: Alfa Basın Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Cansevdi, H. (Ed.). (2004). Avrupa Birliği’nin enerji ve ulaştırma politikaları ve Türkiye’nin uyumu. İstanbul: İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları.
 • Euractiv. (2007). AB-yenilenebilir enerji politikası. http://www.euractiv.com.tr/enerji/link-dossier/ab- yenilenebilir-enerji-politikasi adresinden 25 Mayıs 2011 tarihinde edinilmiştir.
 • Eur-Lex. (1986). Council Resolution of 16 September 1986 concerning new Community energy policy objec- tives for 1995 and convergence of the policies of the Member States. Retrieved February 13, 2012, from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ /LexUriServ.do?uri=CELEX:31986Y0925(01):EN:NOT.
 • European Commission. (1995a). An energy policy for the European Union. Retrieved June 4, 2012, from http://aei.pitt.edu/1129/.
 • European Commission. (1995b). For a European Union energy policy. Retrieved June 22, 2012, from http://aei.pitt.edu/1185/.
 • European Commission. (2000). Green Paper, Towards a European strategy for the security of energy supply. Retreived June 24, 2012, from http://ec.europa.eu/energy/green-paper-energy-supply/doc/ green_paper_energy_supply_en.pdf.
 • European Commission. (2006). A European strategy for sustainable, competitive and secure energy. Retrieved June 25, 2012, from http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com2006_105_ en.pdf.
 • European Commission. (2009). Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subse- quently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. Retrieved June 26, 2012, from http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=Oj:L:2009:140:0016:0062:en:PDF.
 • European Commission (2010). Energy 2020 a strategy for competitive, sustainable and secure energy. Retrieved June 29, 2012, from http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdfEurostat. (2012a). Oil improts by country of origin. Retrieved February 4, 2013, from http://epp. eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/0/06/EU_Oil_imports%2C_by_country_of_ origin_%28in_%25%29.png.
 • Eurostat. (2012b). Gas imports by country of origin. Retrieved February 4, 2013, from http://epp. eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php?title=File:EU_Gas_imports,_by_country_of_ori- gin_(in_%25).png&filetimestamp=20120719133103.
 • Eurostat. (2013a). Primary production of renewable energy. Retrieved February 5, 2013, from http://epp. eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00081&plugin=1.
 • Eurostat. (2013b). Share of renewable energy in gross final energ consumption %. Retrieved February 5, 2013, from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t sdcc110&plugin=1.
 • İşcan, İ. H. (2007). Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği açısından Avrupa Birliği enerji güvenliği sorunu. Uluslararası Ekonomi ve Dış Ticaret Politikaları Dergisi, 1(2), 113-168.
 • Johnson, D. (1999). Nuclear energy policy in the European Union: Meltdown or false alarm? Journal of Imternational Affairs, 53(1), 149-163.
 • Keskin, M. H. (2007). Genişleme ve derinleşme süreçlerinde Avrupa Birliği enerji politikaları. Stratejik Araştırmalar Dergisi, 9(Şubat), 67-86.
 • Lyons, P. K. (1998). EU energy policies towards the 21th century. UK: EC Inform.
 • Mane-Estrada, A. (2006). European energy security: Towards the creation of the geo-energy space. Energy Policy, 34(18), 3773-3786.
 • Martin, S., & El-Agraa, A. M. (2007). Energy policy and energy markets. In A. M. El-Agraa (Ed.), The European Union economics and policies (pp. 314-329). New York: Cambridge University Press.
 • Pamir, N. (2005). AB’nin enerji sorunsalı ve Türkiye. Stratejik Analiz Dergisi, 67, 74-81.
 • Tatalovic, S. (2008). Energy security and security policies: The Republic of Crotia in comperative perspec- tive. Politicka Misao, XLV(5), 115-134.
 • Tuğrul, A. B. (2005, Aralık). Avrupa sürecinde Türkiye ve enerji açılımları. V. Enerji Sempozyumu TMMOB- EMO Küreselleşmenin Enerji Sektöründe Yapısal Değişim Programı ve Enerji Politikaları Bildiri Kitabı içinde (s. 99-110). Ankara: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yayınları.
 • Uçkan-Dağdemir, E. (2007). Avrupa Birliği’nin enerji arz güvenliği için dış enerji politikası arayışları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 247-268.
 • United Nations Development Programme (2004). World energy assessment overview: 2004 Update [Brochure]. Retrieved July 13, 2012, from http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication/ en/publications/environment-energy/www-ee-library/sustainable-energy/world-energy-assessment- overview-2004-update/World%20Energy%20Assessment%20Overview-2004%20Update.pdf.
 • Yergin, D. (2006). Ensuring energy security. Foreign Affairs, 85(2), 69-75.
 • Yorkan, A. (2009). Avrupa Birliği’nin enerji politikası ve Türkiye’ye etkileri. Bilge Strateji, 1(1), 24-39.