BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ROLÜ

Öz Ülkemizin farklı coğrafi bölgeleri farklı kalkınmışlık düzeyine sahiptir. Siyasi yönetimler ve ilgili kuruluşlar bölgelerarası farklılıkları en aza indirerek kişi başına düşen milli geliri artırmak üzere çeşitli kalkınma projelerini hayata geçirmektedir. Kalkınma kavramı ekonomik anlamları yanında bir zihniyet meselesi olarak da karşımıza çıkar ve ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki değişimlerin tümünü içerir. Bölgesel kalkınmada üniversitelerin doğrudan ve dolaylı etkileri vardır. Üniversitenin kurulduğu bölge ve şehirler bu kurum etrafında ortaya çıkan ekonomik gelir akışı ve sosyo-kültürel değişimlerden payını almaktadır. Ancak bölgesel kalkınma açısından üniversitenin asıl rolü, bu kurumlarla birlikte ortaya çıkan gelişmelerden ziyade, kurucu ilke ve değerler oluşturmak, toplumsal değişim ve dönüşüme yön vermektir. Bu çerçevede üniversitenin bazı fonksiyonları şöylece sıralanabilir: eğitim-öğretim faaliyetleri, bilim ve bilgi üretimi, bir bilim siyaseti ve geleneği oluşturmak, bir gelecek tasavvuru oluşturmak, toplumsal ve kültürel devamlılığı sağlamak, bölgenin imkân ve problemleri üzerine yoğunlaşmak, ilgili kurumlarla işbirliği ve eleştiri. Çalışmamızda bölgesel kalkınma açısından üniversitenin kurucu rolü incelenecektir.

Kaynakça

Adem, M. (2008). Çağdaş üniversite mi medrese mi?, Ankara: Phoenik.

Bolay, S. H. (2011), Çağdaş üniversitede neler önem kazanmaktadır?. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 3(I), 105-112.

Çalış, H. Ş. (2013). Üniversite üzerine (mülakat). Muhafazakâr Düşünce, 35(9), 133-166.

Çiçek, H. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Üniversite - Üniversite: Hakikat Arayışının Mekânı, Ankara: Bayburt Üniversitesi.

Çoban, G. İ. (2016, 27 Şubat). Üniversite nedir? Üniversiteli olmak nedir?. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2016, https://prezi.com/qd8xq1m6kcck/universite-nediruniversiteli-olmak-nedir/ Dalğar, H., TUNÇ H. ve KAYA, M. (2009). Bölgesel kalkınmada yükseköğretim kurumlarının rolü ve bucak örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Dergisi, 1, 39-50.

Demir, R. (2008). Üniversitelerin dünü bugünü, Ankara: Palme.

Duralı, Ş. T. (2015). Bir üniversite tasavvurundan bahsetmek. Dergâh Dergisi, 308, 12-17.

http://www.oecd.org/regional/regional-policy/regionaldevelopment.htm (Erişim tarihi: 25 Ağustos 2016).

Ildırar, M. (2004). Bölgesel kalkınma ve gelişme stratejileri, Ankara: Nobel.

Günal, İ. (2013). 50 soruda üniversite, İstanbul: Kayhan.

Kara, İ. (2010). Üniversite ve şehir. Kırklareli Üniversitesi Söyleşileri, (13.05.2010).

Komsuoğlu, B. (2006). Üniversiteler, sorunlar, öneriler. Kocaeli: Kocaeli Üniv. Yay.

Linqvist, M. (2012), The Roles of universities in regional development. Nordregıo News Publıcatıon. Erişim tarihi: 20 Ağustos 2016, http://www.nordregio.se/en/Metameny/Nordregio-News Önal, M. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Üniversite: Medeniyet ve Diriliş Kavramları Bağlamında Sezai Karakoç’un Üniversite Telakkisi, Ankara: Bayburt Üniversitesi.

Öztürk, S., Torun, İ. ve Özkök, Y. (2011). Anadolu’da kurulan üniversitelerin illerin sosyo-ekonomik yapılarına katkıları.

Mustafa Kemal Üniversitesi SBE Dergisi, 16, 145-158.

Ülgener, S. F., (2006). Makaleler. İstanbul: Derin.

Kaynak Göster

APA YILDIZ, Y . (2017). BÖLGESEL KALKINMADA ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL VE KÜLTÜREL ROLÜ. İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS) , 6 (1) , 99-109 .