Mimarlık Mirası Yapıların İşlevlendirilmesi ve Enerji Verimliliği

Günün koşullarında işlevlerini sürdüremez hale gelseler de yapısal özelliklerinin koruyan mimarlık ürünü yapıların yeniden kullanılmaları mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi bakımından faydalı bir yaklaşım olmaktadır. Bununla birlikte yapıların yaşam sürelerinde tarihsel ve kültürel değerlerinin yanında enerji verimliliği konusunda da sürdürülebilir olmaları önemsenmektedir. Bu çalışmada yeniden İşlevlendirilen mimarlık mirası yapıların enerji verimliliği açısından değerlendirilmeleri amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında enerji verimliliği uygulamalarına sahip örnek yapılar belirlenen nitelikler doğrultusunda irdelenmiştir. Yapıların konumları, cephe özellikleri ve bina yaşamı esnasındaki kullanıcı davranışları enerji verimliliği uygulamaları üzerinde etkili olmaktadır. Tüm bu uygulamalar miras yapıların sürdürülebilir bir tercih olarak yeniden kullanılmalarının yanında yaşamlarını daha az enerji kullanarak sürdürmelerini, çevreye verdikleri zararın en aza indirilmesini, sürdürülebilir kalkınmanın gelişmesine katkıda bulunmalarını ve kültürel mirasın sürdürülmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak bu makale, kültür mirası yapıların korunmasının ve gelecek kuşaklara aktarılmasında öncelikli seçeneğin; yapıların konfor düzeyinin artırılırken çevresel koşullarının da iyileştirilerek iklimsel değişime karşı enerji verimliliklerinin sağlanmasını öngörmektedir.

Functionalization of Architectural Heritage Buildings and Energy

The reuse of architectural products that preserve their structural features, even though they can no longer maintain their functions in today's conditions, is a useful approach in terms of evaluating the existing building stock. In addition to the historical and cultural values of the buildings, it is important that they are sustainable in terms of energy efficiency. In this study, it is aimed to evaluate the re-functionalized architectural heritage buildings in terms of energy efficiency. Within the scope of the study, exemplary buildings with energy efficiency applications were examined in line with the determined qualifications. The location of the buildings, the façade features and the user behaviors during the life of the building are effective on energy efficiency applications. All these practices ensure that heritage buildings are reused as a sustainable choice, as well as sustaining their lives using less energy, minimizing the damage they cause to the environment, contributing to the development of sustainable development and maintaining the cultural heritage. As a result, this article, the priority option for the preservation of cultural heritage structures and transferring them to future generations; It envisages providing energy efficiency against climatic change by improving the environmental conditions of buildings while increasing the control level.

___

 • Abdulameer, Z. A., & Abbas, S. S. (2020). Adaptive reuse as an approach to sustainability. 3rd International Conference on Sustainable Engineering Techniques (ICSET 2020). IOP Publishing.
 • Annibaldi, V., Cucchiella, F., Berardinis, P. D., Gastaldi, M., & Rotilio, M. (2020). An integrated sustainable and profitable approach of energy efficiency in heritage buildings. Journal of Cleaner Production.
 • Bilgiç, B. (2019). Mardin’deki Tamir Evi Projesi Ekim Ayında Tamamlanacak. 06 27, 2021 tarihinde arkitera.com: https://www.arkitera.com/haber/mardindeki-tamir-evi-projesi-ekim-ayinda-tamamlanacak/ adresinden alındı
 • Cho, H. M., Yun, B. Y., Yang, S., Wi, S., Chang, S. J., & Kim, S. (2020). Optimal energy retrofit plan for conservation and sustainable use of historic campus building: Case of cultural property building. Applied Energy.
 • Doğru, M. (2017). Yeşil Binaların Bütüncül Enerji Verimliliği Yaklaşımı. 04 20, 2021 tarihinde ecobuild.com.tr: https://www.ecobuild.com.tr/post/2017/07/25/ye%C5%9Fil-binalar%C4%B1n-b%C3%BCt%C3%BCnc%C3%BCl-enerji-verimlili%C4%9Fi-yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1 adresinden alındı
 • Fedrizzi, R. (2013). The oldest LEED-certified building in the world. 6 28, 2021 tarihinde usgbc.org: https://www.usgbc.org/articles/oldest-leed-certified-building-world adresinden alındı
 • Fleckinger, P., Glachant, M., & Kamga, P.-H. T. (2019). Energy Performance Certificates and Investments in Building Energy Efficiency: A Theoretical Analysis. Energy Economics, 1-15.
 • Foster, G. (2020). Circular economy strategies for adaptive reuse of cultural heritage buildings to reduce environmental impacts. Resources, Conservation & Recycling.
 • Heiser, T., & Ward, B. (2020). Adaptive Reuse Strategies for a Net-Zero Future. gensler.com: https://www.gensler.com/publications/dialogue/35/adaptive-reuse-strategies-for-a-net-zero-future adresinden alındı
 • Historic England. (2018). Energy Efficiency and Historic Buildings How to Improve Energy Efficiency. England: Historic England.
 • Keskin, T., & Güven, A. (2020). Dünyada ve Türkiye'de Enerji Verimliliği. T. M. Kurulu içinde, Türkiye'nin Enerji Görünüm. Ankara: TMMOB Makine Mühendisleri Odası.
 • Lidelöw, S., Örn, T., Luciani, A., & Rizzo, A. (2019). Energy-efficiency measures for heritage buildings: A literature review. Sustainable Cities and Society, 231-242.
 • Martinez-Molina, A., Tort-Ausina, I., Cho, S., & Vivancos, J.-L. (2016). Energy efficiency andthermalcomfortinhistoricbuildings:Areview. RenewableandSustainableEnergyReviews, 70-85.
 • Othman, A. A., & Elsaay, H. (2018). Adaptive Reuse: an Innovative Approach for Generating Sustainable Values for Historic Buildings in Developing Countries. Organization Technology and Management in Construction An International Journal, 1-15.
 • Sharma, A. K. (2020). Energy Efficiency and Thermal Comfort in Heritage Buildings. Encyclopedia of Renewable and Sustainable Materials, 58-62.
 • Sipahioğlu, Ö. (2014). Kentsel Dönüşümde Enerji Verimliliği Fırsatının Değerlendirilmesi. 05 10, 2021 tarihinde ekoyapidergisi.org: https://www.ekoyapidergisi.org/437-kentsel-donusumde-enerji-verimliligi-firsatinin-degerlendirilmesi.html adresinden alındı
 • Sisam, J. (2013). Historic Fay House Achieves LEED Gold. 06 30, 2021 tarihinde green.harvard.edu: https://green.harvard.edu/news/historic-fay-house-achieves-leed-gold adresinden alındı
 • Topaloğlu, S. (2020). Sürdürülebilir Koruma İçin Harekete Geçmek: Tamirevi’nde Enerji Verimliliği. 06 12, 2021 tarihinde yesilist.com: https://www.yesilist.com/surdurulebilir-koruma-icin-harekete-gecmek-tamirevinde-enerji-verimliligi/ adresinden alındı
 • Yung, E. H., & Chan, E. H. (2012). Implementation challenges to the adaptive reuse of heritage buildings: Towards the goals of sustainable, low carbon cities. Habitat International, 352-361.
 • URL-1, https://www.archinform.net/projekte/7658.htm Erişim tarihi: 28.06.2021
 • URL-2, https://www.unive.it/pag/18342/ Erişim tarihi: 28.06.2021
 • URL-3, https://www.energyandfacilities.harvard.edu/green-building-resource/leed-case-studies/fay-house-rad Erişim tarihi: 29.06.2021
 • URL-4, https://snohetta.com/project/40-powerhouse-kjorbo Erişim tarihi: 30.06.2021
 • URL-5, http://koruprojesi.org/?p=tamirevi Erişim tarihi: 30.06.2021

___

APA Balçık, S. & Yamaçlı, R. (2022). Mimarlık Mirası Yapıların İşlevlendirilmesi ve Enerji Verimliliği . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 12 (25) , 29-40 . DOI: 10.16950/iujad.1103402