Kavramsal Sanat Bağlamında Marina Gadonneix’in “İmajdan Sonra” Serisi

Sanat eseri, gündelik yaşantımızı aktarmanın bir yolu olduğu kadar, bu dünyadaki varlığımızı ve sürekliliğimizi sağlayan ve anlamlandıran bir yol olmuştur. İnsanlık, mücadele etmek ya da ayak uydurmak zorunda olduğu doğa şartlarını tanımak ve onu gelecek nesillere aktararak türünün devamını sağlamak için kolektif bir bellek oluşturmanın yollarını aramıştır. Hikâye aktarıcı görevini üstlenen sanatçı, kendi aktarmış olduğu kişisel tecrübesi ile hem kendi neslinin hem de eserinin ölümsüzlüğü peşinde koşar. Sanat eseri bu işlevi dolayısıyla izleyeni ile, aktardığı mesaj çerçevesinde, kendi somut varlığı ve tekniği ile değerlendirilecek şekilde iletişim kurmaktadır. Bu çalışmalar zaman içerisinde hız kazanıp ikonoloji ve göstergebilim gibi, plastik sanatlar alanında üretilmiş eserlerin analizini yapmakta araştırmacılara yardımcı olan bu iki yöntemi ortaya koymuştur. Bu iki yöntemin de temelinde, sanatın bir iletişim biçimi olduğu, bu iletişim biçimi çerçevesinde kurduğu kompozisyon ile izleyiciye bir cümle aktardığı ve en nihayetinde bu cümlenin aynı dilbilgisinde olduğu gibi öğelerine ayrılabileceği yatmaktadır. Bu düşünceden yola çıkarak, çalışmada ele alınan sanatçı Marina Gadonneix’in eserleri bu analiz yöntemlerinin ışığında ve bu düşünceden yola çıkarak ortaya atılan “kavramsal sanat” olgusunun çerçevesinde incelenerek açıklanmaya çalışılmıştır. “İmajdan Sonra” çalışması sanat eserinin kendi kuramsal tanımı ve kavramsal alt zemini çerçevesinde şekillenmiş ve plastik biçimini bulmuş bir çalışmadır. Kavramsal sanatın fotoğraf alanındaki çağdaş temsilcilerinden olan Gadonneix’in eserleri, sanat eseri ile dil ilişkisi çerçevesinde incelemeye alınacaktır.

___

 • Referans1 Barthes, R. (2005). Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, Çev: Mehmet Rifat, Sema Rifat. Yapı Kredi Yayınları.
 • Referans2 Berger, J. (2002). Görme Biçimleri (8. Basım), (Çev. Y. Salman), Metis Yayınevi.
 • Referans3 Bright, S. (2005). Art Photography Now. Thames and Hudson Publishing.
 • Referans4 Cotton, C. (2004). The Photograph as Contemporary Art. Thames and Hudson Publishing.
 • Referans5 Fırat, K. (1998). Dil Bağlamında Fotoğraf, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Ensstitüsü.
 • Referans6 Germaner, S. (1997). 1960 Sonrasında Sanat: Akımlar, Eğilimler, Gruplar, Sanatçılar. Kabalcı Yayınevi.
 • Referans7 Gross, B. (2015). Marina Gadonneix: After the Image. RVB Books.
 • Referans8 Kılıç, L. (2008). Fotoğraf ve Sinemanın Toplumsal Tarihi. Dost Yayınları.
 • Referans9 Monaco, J. (2014). Bir Film Nasıl Okunur?, (Çev: Ertan Yılmaz). Oğlak Yayınları.
 • Referans10 Rifat, M. (2009). Göstergebilimin ABC'si. Say Yayınları.
 • Referans11 Sontag, S. (2008). Fotoğraf Üzerine (3. Basım), (Çev: Reha Akçakaya). Altıkırkbeş Yayınları.
 • Referans12 Tunalı, İ. (2008). Felsefenin Işığında Modern Resim. Remzi Kitabevi.
 • Referans13 Wall, J. (1995) Marks of Indifference: Aspects of Photography in, or as, Conceptual Art, Reconsidering the Object of Art, 1965-1975 (p. 247-267). Los Angeles, Museum of Contemporary Art.
 • Referans14 Yılmaz, M. (2006). Modernizmden Postmodernizme Sanat. Ütopya Yayınevi.

___

APA Uzun Uysal, E. C. (2022). Kavramsal Sanat Bağlamında Marina Gadonneix’in “İmajdan Sonra” Serisi . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 12 (25) , 54-72 . DOI: 10.16950/iujad.1087037