Ulus Markalaşması Bağlamında Coğrafi İşaretli Ürünlerin Göstergebilimsel Analizi: Türkiye Örneği

Yeni bir çalışma alanını oluşturan ulus markalaşmasının öneminin kavranması için gerekli çalışmaların uygulanması önem teşkil etmektedir. 21. yüzyılın önemli olgularından biri haline gelen ulus markalaşması bir ülke hakkında uluslararası alanda paydaşların zihnindeki algılamalarından ibarettir. Bu algılamaların insanlar, coğrafi işaretli ürünler, kültür, dil, yemek, moda, küresel markalar ve yer gibi öğelerden oluştuğunu söylemek mümkündür. Bir ülkenin itibarının artması uluslararası alanda kitlelere ne kadar iyi olduğunu yansıtmasıyla doğru orantılıdır. Algılama unsurlarından biri olan coğrafi işaretli ürünler ülke markalaşması ve destinasyonu açısından önemli rol oynamaktadır. Bu araştırma, Türkiye tanıtım afişlerinde yer alan coğrafi işaretli ürünlerle ilgili görselleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma göstergebilim metoduyla analiz edilmiştir ve görsellerdeki görünmeyen mesajı görünür hale getirdiği için diğer çalışmalardan farklılık arz etmektedir. Çalışma ulus markalaşması çerçevesinde coğrafi işaretli ürünlerin ülke tanıtım afişlerindeki gösterimlerini analiz etmesi bakımından önem taşımaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2014-2019 yılları arasında Türkiye’nin tanıtımına ilişkin hazırladığı bu görseller çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. İlgili tarih aralığında bulunan görseller bakanlığın web sitesinde yer alan tek tanıtım görselleridir. Bu yüzden bu tarih aralığı dikkate alınmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’nin tanıtım afişlerindeki coğrafi işaretli ürünler göz önüne alındığında en çok yiyecek ve içeceklerin ön planda olduğu görülmektedir. Afişlerde Türk beslenme alışkanlıklarıyla ilgili çeşitli bilgilerin verildiği ve Türkiye’de hangi coğrafi işaretli ürünün nerede yetiştiğine dair tanıtıcı bilgiler verildiği görülmektedir. Bu bağlamda afişlerin tanıtıcı bir rol üstlendiği sonucuna ulaşılmıştır.

The Semiotic Analysis of Geographical Indication Products in the Context of Nation Branding: The Case of Türkiye

Increasing a country’s reputation is directly proportional to reflecting its good to the masses in the international arena. Geographical indication (GI) products have a vital position in the sense of country branding and destination. This research aims to analyse the images related to GI products in the Türkiye’s promotional posters. The research was analysed with the semiotics method and differed from other studies as it makes the hidden message in the images visible. The study is vital in analysing the representations of GI products on country promotion posters within the framework of nation branding. These visuals which were prepared by the Ministry of Culture and Tourism regarding the promotion of the Türkiye between the years 2014-2019 constitute the universe of the study. Those images since then are the only promotional images on the website of the ministry. Therefore, this date range has been taken into account. When the GI products in the Türkiye’s promotional posters are considered, it is seen that food and beverages are at the forefront. Also, the Turkish eating habits are given priorities on the posters and introductory information explaining GI of products which is Türkiye. In this context, it has been concluded that these posters play a major promotional role.

___

Altaş, A. (2017). Ülke tanıtım çalışmaları kapsamında kullanılan gastronomik ögeler: “Home of Turkey” kampanyası afişleri üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies (5)2, 81-102.

Andrei, A. (2016). Impact of nation branding campaigns on country image: Germany vs. Brazil. Cactus Tourism Journal, 14(2), 25-32.

Anholt, S. (2013). Beyond the nation brand: The role of image and identity in international relations. Exchange: The Journal of Public Diplomacy, 2(1), 1-7.

Anholt, S. (2005). Nation brand as context and reputation. Place Branding 1(3), 224-228.

Baker, M. J., & Ballington, L. (2002). Country of origin as a source of competitive advantage. Journal of Strategic Marketing, 10(2), 157-168.

Barr, M. (2012). Nation branding as nation building: China’s image campaign. East Asia, 29(1), 81-94.

Barthes, R. (1972). Semiotics. London: Paladin.

Bircan, U. (2015). Roland Barthes ve göstergebilim. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 13(26), 17-41.

Bouzida, F. (2014). The semiology analysis in media studies: Roland Barthes Approach. In Proceedings of SOCIOINT14-International Conference on Social Sciences and Humanities (pp. 1001-1007).

Das, K. (2010). Prospects and challenges of geographical indications in India. The Journal of World Intellectual Property, 13(2), 148-201.

De Saussure, F. (2011). Course in general linguistics. New York: Columbia University Press.

Dinnie, K. (2008). Nation branding and Russia: Prospects and pitfalls. Russian Journal of Communication, 1(2), 199-201.

Dinnie, K., & Fola, M. (2009, July). Branding Cyprus–a stakeholder identification perspective. In 7th International Conference on Marketing, Athens Institute for Education and Research (ATINER), Athens, Greece (pp. 6-9).

Dinnie, K., Melewar, T. C., Seidenfuss, K. U., & Musa, G. (2010). Nation branding and integrated marketing communications: An asean perspective. International marketing review. 27(4), 388-403.

Donner, M., Fort, F., & Vellema, S. (2017). From geographical indications to collective place branding in France and Morocco. In The Importance of Place: Geographical Indications as a Tool for Local and Regional Development (pp. 173-196). Springer: Cham.

Fan, Y. (2006). Branding the nation: What is being branded?. Journal of Vacation Marketing, 12(1), 5-14.

Fauve, A. (2015). Global Astana: nation branding as a legitimisation tool for authoritarian regimes. Central Asian Survey, 34(1), 110-124.

M., & Dinnie, K. (2010, January). The nation branding of the Czech Republic, Slovak Republic, Poland, and Hungary–Contrasting approaches and strategies. In 2nd International Conference on Brand Management, IMT Ghaziabad, India (pp. 8-9).

Giovannucci, D., Josling, T. E., Kerr, W. A., O’Connor, B., & Yeung, M. T. (2009). Guide to geographical indications: Linking products and their origins (summary). Available at SSRN 1736713.

Imran, S. (2017). Reshaping the national image of Azerbaijan through nation branding endeavours. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, 20(4), 33-46.

Jordan, P. (2014). Nation branding: A tool for nationalism?. Journal of Baltic Studies, 45(3), 283-303.

Kaneva, N., & Popescu, D. (2014). We are Romanian, not Roma: Nation branding and postsocialist discourses of alterity. Communication, Culture & Critique, 7(4), 506-523.

Kaneva, N. (2011). Nation branding: toward an agenda for critical research. International journal of communication, 5, 117–141.

Karabulut, B. (2018). Uluslararası İlişkilerde İmaj Yönetimi: Ulus Markalaşması Örneği. Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi, 2(2), 169-192.

Kenzhalina G (2014) The Role of Public Diplomacy in Promoting Kazakhstan’s Country Image in the International Arena. Procedia Social and Behavioral Sciences, 140, 650-653.

Kizos, T., & Vakoufaris, H. (2011). Alternative Agri‐Food Geographies? Geographic Indications in Greece. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 102(2), 220-235.

Köksoy, E. (2015). Kamu diplomasisi perspektifinden ulus markalaması. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 23, 42-61.

KTB, (2021). Tanıtım Görselleri. Retreived from https://www.ktb.gov.tr/TR-120659/tanitim-gorselleri. html.

Kulcsár L. J., & Yum, Y. (2011). One nation, one brand? Nation branding and identity reconstruction in postcommunist Hungary. In N. Kaneva (Ed.), Branding post-communist nations: Marketizing national identities in the “new” Europe (pp. 65–78). London: Routledge.

Loo, T., & Davies, G. (2006). Branding China: The ultimate challenge in reputation management?. Corporate Reputation Review, 9(3), 198-210.

Marie-Vivien, D., Bérard, L., Boutonnet, J. P., & Casabianca, F. (2017). Are French geographical indications losing their soul? Analysing recent developments in the governance of the link to the origin in France. World development, 98, 25-34.

Mercan, Ş. O., & Üzülmez, M. (2014). Coğrafi işaretlerin bölgesel turizm gelişimindeki önemi: Çanakkale ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29(2), 67-94.

Parsa, S. (2008). Film çözümlemeleri. İstanbul: Multilingual Yayınları.

Risen, C. (2005). Re-branding America. Marketing gurus think they can help “reposition” the United States—and save American foreign policy. The Boston Globe, March 13, 2005. Retrieved from http://archive.boston.com/news/globe/ideas/articles/2005/03/13/re_branding_ america/.

Sancar, G. A. (2017). Turizm diplomasisi kapsamında yer markalama: Turkey Home kampanya analizi. Selçuk İletişim, 9(4), 89-108.

Tinne, W. S. (2013). Nation Branding: Beautiful Bangladesh. Asian Business Review, 2(1), 31-36.

Turkpatent. (2021), Türkiye’nin Coğrafi İşaretleri Retreived from https://www.ci.gov.tr/Statistics/ProductGroup

Van Ham, P. (2001). The rise of the brand state: The postmodern politics of image and reputation. Foreign Affairs, 80(5), 2-6.

Volcic, Z., & Andrejevic, M. (2011). Nation branding in the era of commercial nationalism. International Journal of Communication, 5(21), 598–618.

Xiaobing, W., & Kireeva, I. (2007). Protection of geographical indications in China: conflicts, causes and solutions. The Journal of World Intellectual Property, 10(2), 79-96.

Yağmurlu, A. (2019). Kamu diplomasisi ve ulus markalaşması: Bir elmanın iki yarısı mı?. Journal of Communication Theory & Research/Iletisim Kuram ve Araştırma Dergisi, 49, 122-138.

Yazar, F. (2021). Kamu diplomasisi bağlamında Türkiye’nin ulus markalama faaliyetlerinin değerlendirilmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1), 133-150.

Zeybek, B. (2019). Ülke marka kişilikleri üzerine bir analiz: “Turkey Home” kampanyası. Erciyes İletişim Dergisi, 6(2), 1325-1340.

___

APA Işık, M. & Bilici, E. (2021). The Semiotic Analysis of Geographical Indication Products in the Context of Nation Branding: The Case of Türkiye . İletişim ve Diplomasi , (6) , 29-49 . DOI: 10.54722/iletisimvediplomasi.1007702