Kamusal Halkla İlişkiler ve Dijital İletişim Uygulamaları: İstanbul İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma

Günümüzde hızla yaşanan dijitalleşme süreci, pek çok alanda değişimlere sebep olmuştur. Bu dönüşümün en çok hissedildiği alanlardan biri de halkla ilişkilerdir. Kurumların halkla ilişkiler amaçlarına ulaşabilmek için iş yapış şekillerinden hedef kitleleri ile olan ilişkilerine kadar pek çok süreçte dijital iletişim uygulamalarından faydalandıkları görülmektedir. Son yıllarda özellikle kamusal halkla ilişkiler yönünden belediyelerin dijitalleşme sürecine adapte olmaya yönelik faaliyetleri ve dijital iletişim uygulamalarına başvurma yönelimleri ilgi çekmektedir. Bu çalışma, kamusal halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaç ve önemini, temel birer kamu kurumu olarak belediyeler açısından ortaya koymak ve belediyelerin kamusal halkla ilişkiler faaliyetlerinde dijital iletişim uygulamalarından yararlanma durumunu tespit etmek üzere planlanmıştır. Çalışmanın amaçları doğrultusunda nitel araştırma yöntemleri kapsamında yer alan görüşme tekniğinin kullanımı yoluyla bir araştırma gerçekleştirilmiş ve İstanbul ilçe belediyelerinin dijital iletişim uygulamalarını kullanma durumuna yönelik bulgulara ulaşılması hedeflenmiştir. Araştırma ile belediyelerin dijital iletişim uygulamalarını kullanma amaçları ile dijital iletişim uygulamalarının belediyeler tarafından yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerine katkılarının neler olduğuna yönelik bulgular ortaya konmuştur. Dijital iletişim uygulamalarının zaman ve mekân kısıtını ortadan kaldırması, hızlı ve diyaloğa dayalı iletişim kurmayı sağlaması gibi birçok avantajının varlığı sebebiyle, belediyeler tarafından yoğun olarak tercih edildiği araştırma bulguları ile ortaya konmuştur.

___

 • Boztepe, H. (2014). Kamusal halkla ilişkiler. İstanbul: Derin Yayınları.
 • Boztepe Taşkıran, H. (2019). Kamu yönetiminde vatandaş katılımı ve şeffaflığın sağlanmasında dijital iletişim uygulamalarının rolü. Amme İdaresi Dergisi, 52(1), 117-144.
 • Cutlip, S. M., Center, A. H. & Broom G. M. (1999). Effective public relations. 8th edition, Pearson. Çakmak, A. F. & Kilci, S. (2011). Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin yeri ve önemi. Kamu-İş Dergisi, 11(4), 219-270.
 • Dilaveroğlu, A. (2020). Yönetişim ilkeleri ve yerel yönetimler mevzuatına yansımalar. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 37, 45-63.
 • Golan, G. J. (2019). New perspectives on international public relations: Engaging foreign stakeholder. American Behavioral Scientist, 63(12), 1599–1602.
 • Hampton, K. N. (2016). Persistent and pervasive community: New communication technologies and the future of community. American Behavioral Scientist, 60, 101-124.
 • Heath, R. L. (1998). New communication technologies: An issues management point of view. Public Relations Review, 24(3), 273-288.
 • Henden, B. H. & Henden, R. (2005). Yerel yönetimlerin hizmet sunumlarındaki değişim ve e-belediyecilik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 48-66.
 • İspir, B. (2013). Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi: Dijital iletişim ve yeni medya. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Karaca, Y. & Öztürk, N. (2019). Yeni nesil belediyecilik: Dijital belediye uygulamaları. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(3), 528-537.
 • Kazancı, M. (2011). Kamuda ve özel kesimde halkla ilişkiler. Ankara: Turhan Kitabevi.
 • Koçyiğit, M. (2017). Dijital halkla ilişkiler ve online kurumsal itibar yönetimi. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Leighninger, M. (2012). Using online tools to engage-and be engaged by- the public. Washington: IBM Center for the Business of Government/Deliberative Democracy Consortium.
 • Luo, L. & Wildemuth, B. M. (2017). Semistructured interviews. Barbara M. Wildemuth (Ed.). Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science (pp. 248-257). 2nd edition, California: Libraries Unlimited.
 • McKee, K. B. & Lamb, L. F. (2009). Applied public relations cases in stakeholder management. New York: Routledge.
 • McNutt, K. (2014). Public engagement in the web 2.0 era: Social collaborative technologies in a public sector context. Canadian Public Administration, 57(1), 49-70.
 • Mergel, I. (2013). A framework for interpreting social media interactions in the public sector. Government Information Quarterly, 30, 327-334.
 • OECD (2005). Modernising government the way forward. Retrieved from https://www.ntpu.edu. tw/~pa/course/syllabus/herman/96-2Modernising%20gov.pdf.
 • Örselli, E., Bayrakçı, E. & Karabulut, N. (2018). E-demokrasiyi e-katılım üzerinden okumak: Kavramsal bir analiz. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 6(14), 1-19.
 • Özüpek, N. (2013). Belediyelerde halkla ilişkiler. 2. baskı, Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Riemer, H. (1961). Public relations in a democracy. The public relations of local governments. Washington: World Conference of Local Governments.
 • Rogers, E. M. (1986). Communication technology the new media in society. New York: The Free Press.
 • Scott, J. K. (2006). “E” the people: Do U.S. municipal government web sites support public involvement?.Public Administration Review, May/June, 341-353.
 • Sezgin, M. (2007). Türkiye’deki belediyelerde halkla ilişkiler faaliyetleri ve bir model önerisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Solmaz, B. & Görkemli, H. N. (2012). Büyükşehir belediyeleri ve sosyal medya kullanımı. Akdeniz İletişim Dergisi, 18, 9-20.
 • Tunç, A. (2016). Yerel yönetimlerde halkla ilişkiler uygulamaları: Kilis belediyesi örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 77-88.
 • Williams, J. P. (1966). Technology education for teachers. Australia: Macmillan Education.
 • Yalçındağ, S. (1987). Kamu yönetiminde halkla ilişkiler. Ankara: TODAİE Yayınları.
 • Yayınoğlu, P. E. (2005). Yerel yönetim kuruluşlarında halkla ilişkiler işlevi ve yeni yaklaşımlar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 3(4), 41-52.
 • Yeşildal, A. (2019). Sosyal medya yerel yönetimler ve katılımcı yönetim: Bilgi çağında belediyeler için yeni stratejiler. İnsan & İnsan, 6(22), 883-902.
 • Yıldırım, M. (2010). Türk kamu yönetimi sorunlarının halkla ilişkiler açısından değerlendirilmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken, 2(3), 153-170.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. 6. baskı, Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yurdakul, N. B., Dinçer, M. K. & Coşkun, G. (2011). Belediyelerde halkla ilişkiler yönetimi: İzmir ili belediyelerine yönelik bir araştırma. Akademik Yaklaşımlar, 2(2), 198-229.

___

APA Kanar Taslak, E. & Boztepe Taşkıran, H. (2021). Kamusal Halkla İlişkiler ve Dijital İletişim Uygulamaları: İstanbul İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma . İletişim ve Diplomasi , (5) , 3-24 .