GENÇLERDE MEDYA BAĞIMLILIĞI

İnsanlık, her yeni buluşla zihinsel değişim ve dönüşüme uğramıştır. Yazının bulunuşu, matbaanın icadı, elektrik ve elektronik döneme geçiş, insanlığın gelişmesinde köklü değişiklikler yaratmıştır. Ong, insanlığın elektronik kültür dönemine geçişini ikincil sözlü kültür dönemi olarak tanımlar. Teknoloji ile aracılanmış bu dönemde insanlar, birincil sözlü kültür döneminde olduğu gibi canlı ve katılımcı sözel anlatıma önem vermekte ve kalıp cümleler kullanmaktadır. Günümüzde özellikle gençler arasında yüzyüze iletişimin yerini teknoloji ile aracılanmış ve kısaca medya olarak tanımlayabileceğimiz yeni iletişim ortamları ve yeni iletişim araçları almıştır. Elektronik kültürle yetişen gençlerin son yıllarda eğitim ve öğretim ortamında kendilerini yazılı ve sözlü ifade etme güçlüğü yaşadığı fark edilmektedir. Ayrıca gençler arasında dikkat dağınıklığı ve yorgunluk belirtileri gözlemlenmektedir. Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte medya bağımlısı gençlerde görülen yorgunluğun nedeni gece boyunca bilgisayar başında yarı uyur yarı uyanık oyun oynama veya gelen mesajlara yanıt verme zorunluluğu hissetmelerinden kaynaklandığı, bu kişiler tarafından ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, özellikle bazı gençlerde kendini ifade ederken gözlemlenen, 1. Uygun sözcükleri bulamamak, 2. Düzgün cümle kuramamak, 3. Her anlatılana "Aynen" vb. bir yanıt vermek, 4. Yazı yazarken konuşma dilini kullanmak, sorunlarına farkındalık getirmektir. Çalışmada, derinlemesine mülakat tekniği ile 18-21 yaş arası üniversite öğrencileri arasından tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen öğrencilerle yüz yüze görüşme yapılmıştır

___

BALDINI, M. (2000). İletişim Tarihi, Gül Batuş (Çev.). İstanbul: Avcıol Basım ve Yayım.

BAUDRILLARD, J. (2005). Şeytana Satılan Ruh, Oğuz Adanır (Çev.). Ankara: Doğu Batı Ya- yınları.

BAUMAN, Z. (2011). Bireyselleşmiş Toplum, 2. Baskı, Yavuz Alogan (Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

BİNARK, M. (2007). " TeknoGünlüklerdeki Çoklu Sessiz Yaşamlar", Mutlu Binark (Ed.),Yeni Medya çalışmaları. Ankara: Dipnot Yayınları.

CASTELLS, M. (2008). Ağ Toplumunun Yükselişi, 1. Cilt, 2. Baskı, Ebru Kılıç (Çev. ). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.

CASTELLS, M. (2008). Kimliğin Gücü, 2. Cilt, 2. Baskı, Ebru Kılıç (Çev. ). İstanbul: Bilgi Üniver- sitesi Yayınları.

CASTELLS, M. (2007). Binyılın Sonu, 3. Cilt, Ebru Kılıç (Çev. ). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Ya- yınları.

CÜCELOĞLU, D. (1996). İnsan ve Davranışı, 6. baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi.

ÇAPLI, B. (2002). Medya ve Etik, Ankara: İmge Yayınları.

DEBORD, G. (1996). Gösteri Toplumu, Ayşen Ekmekçi ve Okşan Taşkent (Çev.). İstanbul: Ay- rıntı Yayınları.

ERDOĞAN, İ., KORKMAZ, A. (2010). Öteki Kuram. Ankara: Erk Yayınları.

GERAY, H. (2003), İletişim ve Teknoloji. Ankara: Ütopya Yayınları.

GIROUX, H. A. (2007). Eleştirel Pedagoji ve Neoliberalizm, Barış Baysal (Çev.). İstanbul: Kal- kedon Yayınları.

GÜNEŞ, S. (2001). Medya ve Kültür, 2. Baskı, Ankara: Vadi Yayınları.

GÜNEŞ, S. (2006). Enformasyon Toplumunun Putları. Ankara: Hece Yayınları.

GÜZEL, M. (2007). "Küreselleşme Tüketim Kültürü ve internetteki Gençlik Siteleri", Mutlu Bi- nark (Ed. ). Yeni Medya çalışmaları, Ankara: Dipnot Yayınları.

IŞIK, M. (Ed.), ( 2007). Televizyon ve Çocuk. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.

MCLUHAN, M., FIORE, Q. (2005). Yaradanımız Medya, Ünsal Oskay (Çev.). İstanbul: Merkez Kitapçılık Yayıncılık.

ONG, W. J. (1995). Sözlü ve Yazılı Kültür, Sema Postacıoğlu Banon (Çev.). İstanbul: Metis Ya- yınları.

SENNETT, R. (1996). Kamusal İnsanın Çöküşü, Serpil Durak ve Abdullah Yılmaz (Çev.). İs- tanbul: Ayrıntı Yayınları.

SÖZEN, E. (1997). Medyatik Hafıza. İstanbul: Timaş Yayınları.

UĞUR, A. (2002). Kültür Kıtası Atlası. İstanbul: Yapı ve Kredi Yayınları.

ZILLIOĞLU, M. (2003). İletişim Nedir? 2. Baskı. İstanbul: Cem Yayınevi. MAKALELER

AKBIYIK, C., KARADÜZ,A., SEFEROĞLU, S., "Öğrencilerin İnternet Ortamında Kullandıkları Yazılı Sohbet Dili Üzerine Bir Araştırma", bilig Kış 2013 / Sayı 64.

ÇAKIR H., TOPÇU, H., "Bir İletişim Dili Olarak İnternet", Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü D ergisi Sayı : 19, Yıl : 2005/2 , ss. 71-96.

SAYAR, K. "Antidepresan yerine bunu yapın", http://www.e-psikiyatri.com (29.10.2013).

SÜBAŞI, G. "Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygıyı Yordayıcı Bazı Değişkenler", Eğitim ve Bilim, Yıl. 2007, Cilt 32, Sayı 144.

___

APA Mora, N. (2013). GENÇLERDE MEDYA BAĞIMLILIĞI . İletişim ve Diplomasi , (2) , 19-29 .