“KRİZ BİZİM İŞİMİZ” FİLMİNİN HALKLA İLİŞKİLER BOYUTUYLA İNCELENMESİ

Yüz yılı aşkın bir süredir dünyada, birçok ülkede, halkla ilişkiler faaliyetlerinin aktif bir şekilde çeşitli uygulama şekilleri görülmektedir. Bu uygulamalar çeşitli dönemlerde olarak farklı boyutlarda gelişme göstermiş, farklı modellerle adlandırılmıştır. Gruning’in yaptığı sınıflandırmaya göre; P.T. Barnum’la ortaya çıkan “Basın Ajansı, Tanıtım” modelinden sonra sırasıyla Ivy Lee ile devam eden ”Kamuyu Bilgilendirme” modeli, Edward Bernays’ın çok konuşulan ve birçok uygulamalarını içeren “İki yönlü asimetrik model” ve 1960’larda ortaya atılan “İki yönlü simetrik model” uygulamaları tarihsel süreç içerisinde karşımıza çıkan başlıca halkla ilişkiler modelleridir. Bu dört modelin uygulamalarında zaman zaman kamuoyunun bilgilendirmesinde bilgilerin tahrip edilmesiyle dezenformasyon, algı yönetimi ile manipülasyon ve propaganda kavramları, bu tür eylemleri yapan kişiler olarak spin doctor olarak adlandırılan ve bazı kesimlerce bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olarak kabul edilen kavram karşımıza çıkmaktadır. Özellikle siyasi seçim kampanyalarında bu tür uygulayıcılar kamuoyunu etkilemek için buna benzer birçok uygulamayı gerçekleştirmektedir. Bu çalışmada halkla ilişkiler modelleri ve yukarıda belirtilen kavramlar 360° iletişim çerçevesinde ele alınacaktır. Çalışmanın amacı halkla ilişkilerin gelişim sürecinde hangi modellerin kullanıldığı, bugün halkla ilişkiler kavramının nasıl algılandığı ve uygulamada ne tür farklı kavramlar olarak karşımıza çıktığının “Kriz Bizim İşimiz-Our Brand is Crisis” filmindeki olaylar ve karakterler üzerinden incelenip ortaya konulmasıdır.

___

 • Akyüz, A. (2010). Yeni Medya Uygulamalarında Bütünleşik İletişim ve Reklamlarda Ünlü Kullanma Stratejisi, İkinci Medya Çağında İnternet. İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Arslan, M. N. ve Akova, S. (2018). Kültürel Markalaşma Uygulamalarında Algı Yönetiminin Önemi. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (3), s. 125-136
 • Balta Peltekoğlu, F. (2009). Halkla İlişkiler Nedir?. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Bayraktar, N. ve Özden, E. (2014), Spin Doctor kavramının Tehditti altındaki Halkla İlişkiler. Marmara İletişim Dergisi, s.21.
 • Bektaş, A. (2013). Kamuoyu İletişim Ve Demokrasi. Bağlam Yayınları.
 • Çınarlı, İ. (2004). Döngü Uzmanları (Spin Doctors) Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi. (1), s. 165-174.
 • Engür, Ç., Kaya, E. ve Sezgin, S. (2018). Halkla İlişkiler ve Reklamcılık. Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi. 1(2), s: 78-86.
 • Görgün, A. (2006). Türkiye’de Yeni Bir İletişim Eğilimi: Spin Doctor, Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 21. Yüzyılda halkla ilişkilerde yeni yönelimler, sorunlar ve çözümler 27-28 Nisan 2006.
 • Gökmen, Y. (2020). www.pazarlamaturkiye.com(Erişim:26.11.2020)
 • Güllüoğlu, Ö. (2020). Halkla İlişkiler ve Propaganda İlişkisi Üzerine Kurumsal Bir Değerlendirme ,https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/116752 (Erişim:25.11.2020)
 • Karaçor, S. (2020). Propagandanın Halkla İlişkiler Reklama Göre Yapı, İşleyiş Açısından Farklılıkları. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,
 • https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuifd/issue/22862/244119 (Erişim Tarihi:25.12.2020).
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2002). Pazarlama İletişim Yönetimi .MediaCat Kitapları.
 • Okay, A. ve Aydemir, O. (2013). Halkla İlişkiler Kavram Strateji Ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Özer, N. P. (2019). Propaganda Yöntemler, Araçlar ve Bir Propaganda Modeli Olarak; Herman ve Chomsky Propaganda Modeli. 2011,Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü, Radyo-Televizyon Anabilim Dalı “Gazete Haberlerinde Manipülasyon:28 Şubat Örneği İsimli Lisans Tezinden Türetilmiş Bir Makale.
 • Yıldırım, G. ve Akbulut, D. (Ty), Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yakınlarının Halkla İlişkiler Mesleği Konusunda Tutum ve Algıları Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İletişim Dergisi. s: 199-223.
 • Yılmaz, A. E. (2017). Irak Savaşında Spin Doctor Örneği. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 7 (13).
 • https://www.filmmodu.org/our-brand-is-crisis-turkce-dublajizle(ErişimTarihi:10.12.2020)

___

APA Ergin Çağatay, H. H. (2021). “KRİZ BİZİM İŞİMİZ” FİLMİNİN HALKLA İLİŞKİLER BOYUTUYLA İNCELENMESİ . İletişim Bilimi Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 109-126 .