Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret

Âhiret, ölümden itibaren tekrar başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonra ebediyyen devam

Afterlife in Ilâhîmah of Attâr

Hereafter is the life that restarts with the death and that is going to continue forever after theresurrection in the last judgment. This life, which includes the conditions of hereafter, is told byQur’an and the hadiths. These conditions are stated in many verses of Qur’an. This issue, beingreflected in literary works, draws attention in the work İlahinamah by the Persian poet Attâr.Events in İlahiname happen in between a father and his six sons. With the statement of Attâr thefather and the sons are; spirit, human soul, satan, wisdom, science, poverty and oneness. Theseevents which are related to each other consist of twenty two articles each of which consist of stories.The stories mostly have religious and social contents and they were partly written with the effect ofepics and heroes. With the stories in the work, hereafter is seen sometimes as a sinner, sometimes asa young with references and images to the verses of Qur’an and the life in hereafter is exemplifiedwith good examples. In this article, we will try to present the conditions of hereafter in four storiesof the work with the help of verses and the statements of Attâr.

Kaynakça

el-Aclûnî, İsmail b. Muhammed, Keşfu’l-Hafâ ve Müzîlu’l-İlbâs, Daru’l Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut 1408.

Alizade, Aygün. “Feridüddin Attar'ın İlâhinameAdlı Eserinin Şekil ve İçerik Özellikleri”. Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 3, sy. 10 (Aralık 2016): 133-152.

Arslan, Hulusi, Mustafa Bozkurt. Sistematik Kelam. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2016.

Attar, Feridüddîn-i Nîşâburî. Dîvân-ı Attar-ı Nişâburî, tas. Saîd-i Nefîsî. Tahran: İntişârât-ı Kitab-ı Âbân, 1384.

Attar, Feridüddîn-i Nîşâburî. Tezkiretü’l-Evliyâ. nşr. Muhammed İsti‘lâmî. Tahran: İntişârât-i Zevâr-i Tahran, 1346/1927.

Attar, Feridüddîn-i Nîşâburî. İlâhînâme. çev. Mehmet Kanar. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014.

Attar, Feridüddîn-i Nîşâburî. İlâhînâme. çev. Serkan Özburun. İstanbul: Semerkand Yayınları, 2006.

Aydınlı, Abdullah. Hadis Istılahları Sözlüğü. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2012.

Bilgin, Azmi. “Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı”, http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01445/1995_1/1995_1_BILGINA.pdf (E.T. 14. 09. 2017).

Buhari, Muhammed b. İsmail, el-Mu’cemu’s-Sahih, İstanbul: 1315.

Buhari, Muhammed b. İsmail. Sahihu’l-Buhârî. Lübnan: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1456.

Ceylan, Ahmet. İslâm’da Ölümden Sonra Diriliş İnancı. Ankara: Kitap Yayınları, 2007.

Demirci, Muhsin. Tefsir Terimleri Sözlüğü. İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2011.

Devletşah. Şair Tezkireleri. çev. Necati Lugal. İstanbul: Pinhan Yayınları, 2011.

Ebu Davud, Süleyman b. Eş’as es-Sicistani, Sünen, Kahire 1950.

Elmalılı M. Hamdi Yazır. Hak Dini Kur’an Dili. Yusuf Karaca v. dğr., Ankara: Berikan Yayınları, 2002.

İbn Mace, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvini, Sünen Darü ihyai’t-türasil-Arabi, 1975.

Kam, Ömer Ferit. Divan Şiiri’nin Dünyasına Giriş, Âsâr-ı Edebiye Tedkîkâtı, haz. Halil Çeltik, Ankara: Birleşik Yayınları, 2008.

Kanar, Mehmet. Farsça Türkçe Sözlük. İstanbul: Say Yayınları, 2008.

Kayaalp, İsa. Sultan Ahmed Divanı’nın Tahlili. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 1999.

Keleş, Reyhan. Divan Şiirinde Âyet ve Hadis İktibasları. İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2016.

Muhammed Fuad Abdülbaki, el-Mu’cemu’l-Müfehres li elfâzı’l-Kur’an. Kahire: Dâru’l-hadîs, 1422.

Nesâî, Ebû Abdurrahman, Ahmed b. Şu’ayb, es-Sünen, el-Kütübü’s-Sitte ve Şurûhuhâ, tah.: Bedrettin Çetiner, 2.bs., İstanbul: Çağrı Yayınları, 1992.

Özervarlı, Sait. Kelâm’da Yenilik Arayışları. İstanbul: İSAM Yayınları, 1998.

Safer el-Muhibbî el-Cerrahî. Istılahat-ı Sufiyye Fî Vatan-ı Asliyye. İstanbul: Kırk Kandil Yayınları, 2013.

Sefercioğlu, M. Nejat. Nev’î Dîvânı’nın Tahlîli. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 1990.

Soyalan, Mehmet Yaşar. Elmalılı Tefsirinde Kur’ânî Terimler ve Deyimler. İstanbul: Ağaç Yayınları, 2003.

Şahinoğlu, M. Nazif. “Attar, Feridüddîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 4: 94-98. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.

Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lügatı. İstanbul: Enderun Yayınları, 1973.

Tolasa, Harun. Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası. Ankara: Atatürk Üniversitesi Yayınları, 1973.

Topaloğlu, Bekir-İlyas Çelebi. KelamTerimleri Sözlüğü. Ankara: İSAM Yayınları, 5.bs., 2017.

Topaloğlu, Bekir. “Ahiret”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 2: 544-545, 548. İstanbul: TDV Yayınları, 1989.

Topaloğlu, Bekir. “Cehennem”, DİA, 7: 227.

Topaloğlu, Bekir. “Cennet”, DİA, 7: 374.

Toprak, Süleyman. Ahirete İman. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. Baskı, 2015.

Toprak, Süleyman ve Şerafettin Gölcük. Kelam Tarih Ekoller Problemler, Konya: Tekin Kitabevi, 2016.

Zebîhullâh-i Safâ. Târîh-i Edebiyyât Der Îrân. Tahran: İntişârât-ı Firdevs, 1344.

Zebîhullâh-i Safâ. İran Edebiyatı Tarihi, çev. Hasan Almaz, Ankara: Nüsha Yayınları, 2002.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ilted338424, journal = {İlahiyat Tetkikleri Dergisi}, issn = {2458-7508}, eissn = {2602-3946}, address = {Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi-25240 / Erzurum}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {195 - 213}, doi = {10.29288/ilted.338424}, title = {Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret}, key = {cite}, author = {Kalkandelen, Ayşe Hilal} }
APA Kalkandelen, A . (2017). Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret . İlahiyat Tetkikleri Dergisi , (48) , 195-213 . DOI: 10.29288/ilted.338424
MLA Kalkandelen, A . "Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret" . İlahiyat Tetkikleri Dergisi (2017 ): 195-213 <
Chicago Kalkandelen, A . "Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret". İlahiyat Tetkikleri Dergisi (2017 ): 195-213
RIS TY - JOUR T1 - Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret AU - Ayşe Hilal Kalkandelen Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29288/ilted.338424 DO - 10.29288/ilted.338424 T2 - İlahiyat Tetkikleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 213 VL - IS - 48 SN - 2458-7508-2602-3946 M3 - doi: 10.29288/ilted.338424 UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İlahiyat Tetkikleri Dergisi Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret %A Ayşe Hilal Kalkandelen %T Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret %D 2017 %J İlahiyat Tetkikleri Dergisi %P 2458-7508-2602-3946 %V %N 48 %R doi: 10.29288/ilted.338424 %U 10.29288/ilted.338424
ISNAD Kalkandelen, Ayşe Hilal . "Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret". İlahiyat Tetkikleri Dergisi / 48 (Aralık 2017): 195-213 .
AMA Kalkandelen A . Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret. ilted. 2017; (48): 195-213.
Vancouver Kalkandelen A . Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret. İlahiyat Tetkikleri Dergisi. 2017; (48): 195-213.
IEEE A. Kalkandelen , "Attâr’ın İlâhînâme’sinde Âhiret", İlahiyat Tetkikleri Dergisi, sayı. 48, ss. 195-213, Ara. 2017, doi:10.29288/ilted.338424