Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi

Biyodizel, fosil kökenli dizel yakıtına benzer ve çevre dostu alternatif bir yakıttır. Biyodizel, bitkisel yağlardan, hayvansal yağlardan, atık yemeklik yağlardan ve yosundan üretilebilir. Yaygın kullanılan bitkisel yağlar, kolza, soya, ayçiçeği, pamuk tohumu, aspir, mısır ve palmiye yağlarıdır. Biyodizel üretimi için Türkiye, geniş tarım alanlara sahip olması ile diğer ülkelere göre çok daha fazla avantaja sahiptir. Ancak günümüzde biyodizel üretiminde hammadde yetersizliğinden dolayı yeterli üretimi sağlayamamıştır. Bu çalışmada Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde desteklenen ve biyodizel hammaddesi olabilecek ürünler incelenmiş ve biyodizel sektörüne olan etkisi araştırılmıştır. Sonuçta sürdürülebilirlik ve yakıt özellikleri açısından aspir bitkisi ön plana çıkmaktadır

The Investigation of Turkey Agriculture Region Production and Support Model to the Effect of Biodiesel Industry

Biodiesel is an alternative fuel similar to conventional or ‘fossil’ diesel and environmentally friendly.Biodiesel can be produced from vegetable oil, animal fats, waste cooking oil and algae. Common vegetable oilsare rapeseed, soybean, sunflower, cottonseed, safflower, corn and palm oils. Turkey, having large agricultural areaswill have this advantage much more than the other countries for production of biodiesel. However nowadays havebeen unable to produce enough biodiesel production due to lack of raw materials. In this study, the investigated ofin the Model of Turkey Agriculture Region Production and Support supported by and the raw material of biodieseland biodiesel sector may be examined and the effect. The result in terms of sustainability and fuel properties ofsafflower plants come to the fore.

Kaynakça

Anonim, 2011a. www.tugem.gov.tr Türkiye Tarım Havzaları Üre- tim Ve Destekleme Modeli Tanıtım Toplantısı.

Anonim, 2011b. PETDER 2011 Ocak Haziran Dönemi Sektör Ra- poru.

Bergman, J.W., Flynn, C.R., 2001. High Oleik Safflower as a Die- sel Fuel Extender-A Potential New Market for Montana Saff- lower. Vth International Safflower Conference. July 23-27 Montana-USA.

Işığıgür, A., 1992. Türkiye Kökenli Aspir Tohum Yağlarının Tran- sesterifikasyonu ve Dizel Yakıt Alternatifi Olarak Değerlendi- rilmesi. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Doktora Tezi. İSTAN- BUL.

Ma, F., Hanna, M. A., 1999 Biodiesel production: a rewiev. Biore- source technology 70 Pages 1-15.

Oğuz H., Düzcükoğlu H., Ekinci Ş., 2011 The Investigation of Lub- rication Properties Performance of Euro-Diesel and Biodie- sel , Tribology Transactions, Volume 54, Issue 3 May, pages 449 - 456.

Oğuz, H., Öğüt H., Eryilmaz T., 2007, Investigation of Biodiesel Production, Quality and Performance in Turkey, Energy Sour- ces, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, Volume 29, Issue 16, Pages 1529 – 1535.

Oral N., 2010 Tarımda Doğrudan Gelir Desteği Bitti, Sıra Havza Bazlı Modelde. http://www.karasaban.net.

Öğüt H., Babaoğlu M., Sade B., Mengeş H. O., Oğuz H., Eryılmaz T., 2008. Development Strategies of Biofuels in Turkey. 10 th International Congress on Mechanization and Energy in Agri- culture p, 14-17 October 2008 Antalya, Türkiye.

Öğüt H., Oğuz H., 2011, Atık Bitkisel Yağların Seralarda Isıtma Amacıyla Kullanım İmkânları, 2011 Atık Yönetimi Sempoz- yumu. 16-21 Nisan ANTALYA.

Öğüt H., Oğuz H., Bacak S., Mengeş H. O., Köse A., Eryılmaz T., 2011. Balcı Çeşit Aspirin Biyodizel Özelliklerinin İncelenme- si. Enerji tarımı ve Biyoyakıtlar Çalıştayı 26 Mayıs, Konya.

Öğüt H., Oğuz, H., 2011. Konya’da Tarıma Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli, I. Konya Kent Sempozyumu. s, 409-420, 26-27 Kasım, Konya.

Öğüt, H., Oğuz, H., 2006. “Üçüncü Milenyumun Yakıtı Biyo- dizel”,Yayın No: 745 Nobel Yayın Dağıtım ISBN: 975-591- 730-6, II. Baskı 190 s,

Öztürk, Ö., 1994 Konya Şartlarında Bazı Aspir Çeşitlerinde Ve- rim Unsurlarının Tespiti. S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Dok- tora Tezi.

Yaşar, B., 2008. Türkiye’de Biyodizel Üretim Maliyeti ve Yaşanan Sorunlar. VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008, 17-19 Aralık 2008, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { jist104314, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2012}, volume = {2 Ek:A}, pages = {77 - 84}, doi = {}, title = {Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Oğuz, Hidayet and Öğüt, Hüseyin and Gökdoğan, Osman} }
APA Oğuz, H , Öğüt, H , Gökdoğan, O . (2012). Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi . Journal of the Institute of Science and Technology , 2 Ek:A (2 Sp:A) , 77-84 .
MLA Oğuz, H , Öğüt, H , Gökdoğan, O . "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi" . Journal of the Institute of Science and Technology 2 Ek:A (2012 ): 77-84 <
Chicago Oğuz, H , Öğüt, H , Gökdoğan, O . "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 2 Ek:A (2012 ): 77-84
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi AU - Hidayet Oğuz , Hüseyin Öğüt , Osman Gökdoğan Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 84 VL - 2 Ek:A IS - 2 Sp:A SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2012 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi %A Hidayet Oğuz , Hüseyin Öğüt , Osman Gökdoğan %T Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi %D 2012 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 2 Ek:A %N 2 Sp:A %R %U
ISNAD Oğuz, Hidayet , Öğüt, Hüseyin , Gökdoğan, Osman . "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi". Journal of the Institute of Science and Technology 2 Ek:A / 2 Sp:A (Haziran 2012): 77-84 .
AMA Oğuz H , Öğüt H , Gökdoğan O . Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2012; 2 Ek:A(2 Sp:A): 77-84.
Vancouver Oğuz H , Öğüt H , Gökdoğan O . Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2012; 2 Ek:A(2 Sp:A): 77-84.
IEEE H. Oğuz , H. Öğüt ve O. Gökdoğan , "Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinin Biyodizel Sektörüne Etkisinin İncelenmesi", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 2 Ek:A, sayı. 2 Sp:A, ss. 77-84, Haz. 2012