Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Bu araştırma, Muş ilinde yetiştirilen Saanen oğlaklarının büyüme performansını ve yaşama gücünü tespit etmek ve bu özellikler üzerine yıl, ana yaşı, doğum tipi ve cinsiyet gibi faktörlerin etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2008 yılı doğum sezonunda doğan 146 baş oğlak ile 2009 yılı doğum sezonunda doğan 179 baş oğlak üzerinde yürütülmüştür.Saanen oğlaklarında doğum, 30, 60, 90 (sütten kesim), 120, 150 ve 180. gün canlı ağırlıkları genel olarak sırasıyla 3.22, 6.59, 9.88, 12.91, 15.35, 17.37 ve 19.13 kg olarak tespit edilmiştir. Saanen oğlaklarının büyüme performansları üzerine yıl, yaş, doğum tipi, cinsiyet ve doğum ağırlığının etkileri değerlendirilmiştir. Oğlakların büyüme performansları üzerine incelenen faktörlerden, yılın etkisi 30. gün canlı ağırlıklar üzerine önemli; ana yaşının etkisi sadece doğum ağırlığı üzerine önemli; doğum tipinin etkisi doğumdan sütten kesime kadar ki tüm büyüme dönemlerinde önemli bulunmuştur. Cinsiyetin etkisi tüm büyüme dönemlerinde önemli; doğum ağırlığının etkisi ise 0-165. gün arası dönemlerde önemli olmuştur. Oğlakların 10, 45, 90, 120 ve 180. günde yaşama gücü oranları sırasıyla % 98.15, 97.23, 94.46, 94.15 ve 92.31 olarak tespit edilmiştir. 10. gündeki yaşama gücü oranına etkisi incelenen tüm faktörlerin etkisi önemsizken, 45. gündeki yaşama gücü oranına sadece yılın etkisi önemli, 90. gündeki yaşama gücü oranına ana yaşı ve yılın etkisi önemli, 120 ve 180. gündeki yaşama gücü oranlarına ise sadece yılın etkisi önemli olmuştur. Sonuç olarak; Muş bölgesinde yetiştirilen Saanen oğlakları üzerinde yürütülen bu araştırmada elde edilen büyüme ve yaşama gücü performansları, Türkiye’de yetiştirilen Saanen oğlakları üzerinde yürütülen önceki çalışmaların bulguları ile uyumlu ve standart değerler içerisinde olduğundan Saanen keçilerinin Muş bölgesine adaptasyon sağlayabileceği kanaatine varılmıştır

Growth Performance and Survival Sates of Saanen Kids Raised in Muş Province

The aim of this study was to determine the growth performance and survival sates of Saanen kids raised inMuş Province, and the effects of year, dam age, type of birth and sex on their growth performance and survival rates. 146kids born in 2008 and 179 kids born in 2009 were utilized in the study.Weights of Saanen kids at birth, at ages of 30, 60, 90 (weaning), 120, 150 and 180 d were in general 3.22, 6.59, 9.88, 12.91,15.35, 17.37 and 19.13 kg, respectively. The effects of year, age, birth type, sex and birth weights on growth performanceof Saanen kids were evaluated. Among these factors, effect of year was significant on live weight at age of 30 d, but effectof dam age was only significant on birth weight. The effect of birth type was significant on weight from birth to weaningand effect of sex was significant on all the periods. However, effect of birth weight was significant at the 0-165 days.The survival rates of kids were in general 98.15, 97.23, 94.46, 94.15 and 92.31 % for 10. 45, 90, 120 and 180 th days ofthe experiment. None of the investigated factors affected survival rates at the age of 10 days whereas only effect of yearsignificantly affected survival rates at the age of 45 days. Year and dam age affected survival rates at weaning (90-d-age),but only year affected survival rates of kid at the ages of 120 and 180 days.The results of the study suggest that growth and survival rate performances obtained from the kids of Saanen goat raisedin Muş region in this study were consistent with the results of previous studies carried out on Saanen kids raised in Turkey,growth performance and survival rates of Saanen kids were within standard values and it was concluded that Saanen goatscould have a good adaptation to Muş region.

Kaynakça

Anonim, 2011. Keçi ırkları ve yetiştiriciliği. http://www.bigatarim. gov.tr/indexx.php?l =1&sayfa_id=101&g_id=3590&id=8365 Erişim Tarihi: 19.04.2011.

Ceyhan, A., Karadağ, O., 2009. Marmara araştırma enstitüsünde yetiştirilen Saanen keçilerinin bazı tanımlayıcı özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi, 15(2): 196-203.

Çağraş, İ., 1999. Farklı iki sürede sütten kesilen saanen oğlaklarında büyüme özellikleri. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Enst. Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi.

Devendra, C., Burns, M., 1983. Goat production in the Tropics, (Revised ed.) Technical Communication, Commonwealth Bureaux of Animal Breeding and Genetics, Commonwealth Agricultural Bureaux, Farnham Royal, Slough, U.K.

DPT, 2007. Dokuzuncu kalkınma planı, 2007-2013, Hayvancılık özel ihtisas komisyon raporu. Devlet Planlama Teşkilatı, An- kara. P.18-19, DPT 2717 - ÖİK 670, Ankara. www.dpt.gov. tr/DocObjects/Download/3175/oik670.pdf Erişim Tarihi: 06.06.2010.

FAO, 2010. Food and agriculture organization statistical databese. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx Erişim Tarihi: 13.09.2010.

Karadağ, O., 2006. Saanen ve Saanen melezi (Saanen x Kıl) keçilerin büyüme özellikleri ve besi performanslarının karşılaştırılması. Trakya Üniv. Fen Bil. Enst. Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi.

Karadağ, O., 2010. Saanen, (Saanen x Kıl) G1 ve (Saanen x Kıl) G2 keçilerinde verim özellikleri üzerine karşılaştırmalı araştırmalar. TAGEM/HAYSÜT/08/08/04/01. http://www. tagem.gov.tr/program%20degerlendirme/2010/HAY- SUD/2010_%20Buyukbas_%20Kucukbas_Prog_Deg_Kita- bi.pdf Erişim Tarihi: 13.06.2010.

Koşum, N., Taşkın, T., Akbaş, Y., Kaymakçı, M., 2004. Heritability estimates of birth and weaning weights in Saanen, Bornova and Saanen x Kilis goats. Pakistan Journal of Biological Sci- ences, 7 (11): 1963-1966.

McManus, C., Filho, G.S., Louvandini, H., Dias, L.T., Teixeira, R.A., Murata, E.L.S., 2008. Growth of Saanen, Alpine and Toggenburg goats in the Federal District. Brazil: genetic and environmental factors. Ciência Animal Brasileira 9(1): 68-75.

MINITAB, 2010. MINITAB 16,. trail version. http://www.minitab. com/en-TR/products/minitab/free-trial.aspx Erişim Tarihi: 20.05.2010.

Özcan, L., 1977. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde Yetiştirilen Kilis ve Kıl keçilerinin ıslahında saanen ve G1 genotipinden yararlanma olanakları. Çukurova Üniv. Zir. Fak. Yayınları:122, Bilimsel İnceleme ve Araştırma Tezleri: 19, Kemal Matbaası, Adana.

SAS, 1999. Institute Inc., SAS OnlineDoc®, Version 8, Cary, NC.

Şengonca, M., Taşkın, T., Koşum, N., 2003. Saanen x Kıl keçi me- lezlerinin ve saf Kıl keçilerinin kimi verim özelliklerinin be- lirlenmesi üzerine eş zamanlı bir araştırma. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 27(6): 1319-1325.

Şimşek, G.Ü., Bayraktar, M., Gürses, M., 2007. Saanen x Kıl Keçisi F1 ve G1 melezlerinde büyüme ve yaşama gücü özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Derg., 21(1): 21-26.

Şimşek, Ü.G., 2005. Kıl keçisi ve Saanen x Kıl keçisi (F1) me- lezlerinde büyüme, besi performansı ve karkas özelliklerinin araştırılması. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Enst. Zootekni ABD, Dok- tora Tezi.

Taşkın, T., Demirören, E., Kaymakçı, M., 2003. Saanen ve Bornova keçilerinde oğlak veriminin üretkenliği ve etkinliği. Ege Üniv. Zir. Fak. Derg., 40(2): 33-40.

Tozlu, H., 2006. Amasya ili Kıl keçisi ıslah projesi kapsamında elde edilen Saanen x Kıl keçisi (F1) melezleri ile saf Kıl keçileri- nin büyüme ve diğer yetiştiricilik özellikleri bakımından mu- kayesesi. Ondokuz Mayıs Üniv. Fen Bil. Enst. Zootekni ABD, Yüksek Lisans Tezi.

Tölü, C., Konyalı, A., Yurtman, İ.Y., Savaş, T., 2007. Malta ve Gökçeada keçisinde doğum, oğlak büyümesi ve erken lakta- syon süt verimi. V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 05-08 Eylül 2007, Van.

TUİK, 2009. Hayvancılık istatistikleri, http://www.tuik.gov.tr/hay- vancilikapp/ hayvancilik.zul Erişim Tarihi: 05.06.2010.

Ugur, F., Savaş, T., Dosay, M., Karabayır, A., Atasoglu, C., 2004. Growth and behavioral traits of Turkish Saanen kids weaned at 45 and 60 days. Small Rum. Res., 52(1-2): 179-184.

Ulutaş, Z., Kuran, M., Şirin, E., Aksoy, Y., 2010. Tokat şartlarında yetiştirilen Saanen ırkı keçilerin döl, süt verimi ve oğlakların gelişme özelliklerinin belirlenmesi. Ulusal keçicilik kongresi, s: 215-218, 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist104234, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {125 - 131}, doi = {}, title = {Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü}, key = {cite}, author = {Bolacalı, Memiş and Küçük, Mürsel} }
APA Bolacalı, M , Küçük, M . (2011). Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü . Journal of the Institute of Science and Technology , 1 (2) , 125-131 .
MLA Bolacalı, M , Küçük, M . "Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü" . Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 125-131 <
Chicago Bolacalı, M , Küçük, M . "Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü". Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 125-131
RIS TY - JOUR T1 - Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü AU - Memiş Bolacalı , Mürsel Küçük Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 131 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü %A Memiş Bolacalı , Mürsel Küçük %T Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü %D 2011 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Bolacalı, Memiş , Küçük, Mürsel . "Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü". Journal of the Institute of Science and Technology 1 / 2 (Haziran 2011): 125-131 .
AMA Bolacalı M , Küçük M . Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2011; 1(2): 125-131.
Vancouver Bolacalı M , Küçük M . Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü. Journal of the Institute of Science and Technology. 2011; 1(2): 125-131.
IEEE M. Bolacalı ve M. Küçük , "Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 1, sayı. 2, ss. 125-131, Haz. 2011
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

19.6b8.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Şehirleşme ve Doğalgaz Kullanımının Erzurum Hava Kalitesine Etkisi

Fatma Sezer TURALIOĞLU

Salamuralık Yaprak Üretilen Bağlarda Farklı Üretim Modellerinin Ekonomik Analizi

Rüstem CANGİ, Mustafa ADINIR, Adem YAĞCI, Neval TOPÇU, Seda SUCU

İskoçya Çam Köküyle İlişkili Mikorizal Mantar-Bakteriler ile Buğdayla İlişkili Bakterilerin Patojenik Mantarlara Karşı Antagonistik Etkilerinin Karşılaştırılması

Egamberdieva DILFUZA

Pakistan’ın Belucistan Bölgsindeki Balochi ve Bibrik (Beverigh) Koyun Irklarının Ekonomik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Mohammad Sharif KAKAR, Mohammad Masood TARIQ, Abdul WAHEED, Masroor Ahmad BAJWA, Mohammad Arif AWAN, Mohammad Azam KAKAR, Farhat Abbas BUKHARI, İlahi Bakhsh MARGHAZANI, Nadeem RASHID, Tahir HAMEED, Muhammad SHAFEE, Yasir JAVED

Türkiye’deki Zağar (Dikkulak) Köpeğinin Bazı Morfolojik Özellikleri

Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL

Iğdır’da Yetiştirilen Eşeklerin Bazı Morfolojik Özellikleri

Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL

Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L. ve Gossypium barbadense L.) Çeşitlerinin ve Türler Arası Melezlemelerle Elde Edilen Hatların (G. hirsutum L. X G. barbadense L.) Verim, Verim Unsurlarının Belirlenmesi

Ali Rahmi KAYA, Tamer ERYİĞİT, Burhan ARSLAN

Muş Bölgesinde Yetiştirilen Saanen Oğlaklarının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü

Memiş BOLACALI, Mürsel KÜÇÜK

Değişken Setleri Arası İlişkinin Tahmini İçin Kanonik Korelasyon Analizinin Kullanımı

Özgür KOŞKAN, Elif Gül ÖNDER, Neslihan ŞEN

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Mustafa Kenan GEÇER, Hüdai YILMAZ