İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi

Bu çalışmanın amacı; kavram haritaları ile yapılan fen ve teknoloji öğretiminin, öğrencilerin akademik başarıları üzerine geleneksel yöntemlere kıyasla ne derece etkili olduğunu araştırmaktır. Çalışma grubu olarak, 2009-2010 öğretim yılında Şanlıurfa’daki bir ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan ve ön test sonuçlarında başarı düzeyleri birbirine denk olarak belirlenen iki sınıf öğrenci seçilmiştir. Geleneksel öğretim metodu ile öğretim yapılan sınıf, kontrol grubu ve kavram haritaları ile öğretim yapılan diğer bir sınıf da deney grubu olarak belirlenmiştir. İnsanlarda Solunum Sistemi Başarı Testi, her iki gruba farklı iki öğretimin etkisini karşılaştırmak için, ön test ve 2 haftalık bir öğretim sonunda da son test olarak uygulanmış olup çalışma 4 hafta sürmüştür. Elde edilen veriler, SPSS-15’de değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede, iki ortalamanın karşılaştırılmasında bağımlı ve bağımsız t-testleri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 0.05 anlamlık düzeyinde değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, kavram haritaları ile yapılan öğretimin öğrencilerin İnsanlarda Solunum Sistemi konusundaki başarılarının geleneksel öğretim metoduna göre daha etkili olduğu belirlenmiştir

Concept Maps to Learn the Topic of the Respiratory System in Humans Effect of Students’ Academic Achievement

The aim of this study is to investigate how effective science teaching with conception map is effectiveon students’ academic success compared with the traditional teaching. As a study group; two 6. grade studentsstudying in a primary school in Şanlıurfa in 2009-2010 education year and having similar success levels are selected.The students who have education with the traditional method were determined as control group and thosewho have education with conception map were determined as experiment group. Success test about humankind’sbreating system was carried out as a pre-test and a post-test after a two week education with a totally study of 4weeks. The obtained data were evaluated by using SPSS-15. In statistical evaluation, paired and unpaired t-testswere used to compare two means. The significance level was considered as 0.05. As a result, it was determinedthat the education with conception map was more effective compared to the traditional education method whenstudents’ success about humankinds’ breathing system was tested.

Kaynakça

Ayvacı, H.Ş., Devecioğlu, Y., 2002. Kavram haritasının fen bilg- isi başarısına etkisi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Ankara.

Bahar, M., 2002. Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının kullanımı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1): 25-40.

Baxter, G.P., Elder, A.D., Glaser, R., 1996. Knowledge-based cog- nition and performance assessment in the scince classroom. Educational Psychologist, 31, 133-140.

Bayram, H., Salan, U., Gürdal, A., 1999. Stokiyometrik problemler- in çözümlerinde kavram haritasının başarıya etkisi, II. Ulusal Eğitim Sempozyumu. İstanbul: Marmara Üniversitesi

Bolte, L.A., 1999. Using concept maps and interpretive essays for assessment in mathematics. School Since and Mathematics, 99 (1): 19.

Büyüköztürk, Ş., 2007. Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (7. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.

Çakmak, Ö., Hevedanlı, M., 2004. Biyoloji öğretmen adaylarının kaygılarını etkileyen etmenler, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz. İnönü Üniversitesi. Malatya.

Eken, N., 2000. Kavram haritası yönteminin öğrencilerin çözelti konusunu anlamasına etkisi, Yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi. Ankara.

Gaffney, K., 1992. Multiple assessment for multiple learning styles. Science Scope, 15 (6): 54-55.

Gürdal, A., 1991. Fen öğretiminde laboratuar etkinliğinin başarıya etkisi. Kültür Koleji Yayınları, 285-287. İstanbul.

Kaptan, F., Korkmaz, H., 2002. İlköğretim fen bilgisi öğretimi, ilköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı.. Ankara: MEB.

Kaptan, F., 1998. Fen öğretiminde kavram haritası yönteminin kullanılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14: 95-99.

Karamusaoğlu, K. 2003. Kavram haritası yolu ile fen bilgisi öğretmen adaylarının kavram yanılgılarının tespiti, Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kendirli, B. 2008. Fen ve teknoloji dersinde kavram haritası kullanımının öğrenci tutumu, başarısı ve bilgi kalıcılığına etkisi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Korkmaz, H. 2004. Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.

Kulaberoğlu, N. ve Gürdal, A., 2001. Fen bilgisi derslerinde kavram haritaları yönteminin öğrenci başarısına etkisi, Yeni Binyılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, İstanbul: Maltepe Üniversitesi

Lehman, J. D., Carter, C., & Kahle, J. B. 1985. Concept mapping, Vee mapping, and achievement: results of a field study with black high school students. Journal of Research in Science Teaching. 22(7), 663-673.

Markham, K. M., Mintzes, J. J., & Jones, M. G. 1994. The concept map as a research and evaluation tool - further evidence of validity. Journal of Research in Science Teaching. 31 (1), 91- 101.

Novak, J. 1990. Concept maps and vee diagrams: Two metacogni- tive tools to facilitate meaningful learning. Instructional Sci- ence, 19: 29-52.

Novak, J. D., & Gowin, D. B. 1984. Learning How To Learn, New York, Cambridge Univercity Pres, USA.

Novak, J., Gowin, D.B., & Johansen, G.T. 1983. The use of concept mapping and knowledge vee mapping with junior high school science students. Science Education, 67, 625-645.

Okebukola, P. A. 1990. Attaining meaningful learning of concepts in genetics and ecology: An examination of the potency of the concept mapping technique. Journal of Research in Science Teaching, 27(85), 493–504.

Okebukola, P. A. & Jegede, O. J. 1988. Cognitive preference and learning mode as determinants of meaningful learning through concept mapping. Science Education. 72(4), 489-500.

Öner, F. ve Arslan, M. 2005. İlköğretim 6. sınıf fen bilgisi dersi elektrik ünitesinde kavram haritaları ile öğretimin öğrenme düzeyine etkisi. The Turkish Online Journal of Education Technology. 4:4.http://www.tojet.net/articles/4419.htm ad- resinden 18 Ağustos 2010 tarihinde alınmıştır.

Özkan, Ö., Tekkaya, C. ve Geban, Ö. 2001. Ekoloji konularındaki kavram yanılgılarının kavramsal değişim metinleri ile giderilmesi, Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul: Maltepe Üniversitesi.

Sarıçayır, H. 2000. Lise II kimya derslerinde kavram haritalarının başarıya etkisi, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sökmen, N., Bayram, H. 1999. Lise-1. sınıf öğrencilerinin temel kimya kavramlarını anlama düzeyleri ile mantıksal düşünme yetenekleri arasındaki ilişki. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 89-94.

Temelli, A. 2006. Lise öğrencilerinin genetikle ilgili konulardaki kavram yanılgılarının saptanması, G. Ü. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1): 73-82, 2006.

Yılmaz, Ö., Tekkaya, C. ve Geban, Ö. 1998. Lise-1. sınıf öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi” ünitesindeki kavram yanılgılarının tespiti ve giderilmesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversi- tesi.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { jist104225, journal = {Journal of the Institute of Science and Technology}, issn = {2146-0574}, eissn = {2536-4618}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {1}, pages = {61 - 66}, doi = {}, title = {İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi}, key = {cite}, author = {Temelli, Aysel and Arlı, Emine Evrim and Biber, Bilge and Kurt, Murat} }
APA Temelli, A , Arlı, E , Biber, B , Kurt, M . (2011). İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi . Journal of the Institute of Science and Technology , 1 (2) , 61-66 .
MLA Temelli, A , Arlı, E , Biber, B , Kurt, M . "İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi" . Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 61-66 <
Chicago Temelli, A , Arlı, E , Biber, B , Kurt, M . "İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi". Journal of the Institute of Science and Technology 1 (2011 ): 61-66
RIS TY - JOUR T1 - İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi AU - Aysel Temelli , Emine Evrim Arlı , Bilge Biber , Murat Kurt Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of the Institute of Science and Technology JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 66 VL - 1 IS - 2 SN - 2146-0574-2536-4618 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi %A Aysel Temelli , Emine Evrim Arlı , Bilge Biber , Murat Kurt %T İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi %D 2011 %J Journal of the Institute of Science and Technology %P 2146-0574-2536-4618 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Temelli, Aysel , Arlı, Emine Evrim , Biber, Bilge , Kurt, Murat . "İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi". Journal of the Institute of Science and Technology 1 / 2 (Haziran 2011): 61-66 .
AMA Temelli A , Arlı E , Biber B , Kurt M . İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Iğdır Üniv. Fen Bil Enst. Der.. 2011; 1(2): 61-66.
Vancouver Temelli A , Arlı E , Biber B , Kurt M . İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi. Journal of the Institute of Science and Technology. 2011; 1(2): 61-66.
IEEE A. Temelli , E. Arlı , B. Biber ve M. Kurt , "İnsanlarda Solunum Sistemi Konusunun Kavram Haritalarıyla Öğretilmesinin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi", Journal of the Institute of Science and Technology, c. 1, sayı. 2, ss. 61-66, Haz. 2011
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • ISSN: 2146-0574
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Iğdır Üniversitesi

18.9b8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Değişken Setleri Arası İlişkinin Tahmini İçin Kanonik Korelasyon Analizinin Kullanımı

Özgür KOŞKAN, Elif Gül ÖNDER, Neslihan ŞEN

Alüminyum Elektrotlar Kullanılarak Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Atıksulardan Fosfat Giderimine Destek Elektrolit Tipi Ve Konsantrasyonunun Etkisi

Şahset İRDEMEZ, Nuhi DEMİRCİOĞLU, Vahdettin TOSUNOĞLU

Türkiye’deki Zağar (Dikkulak) Köpeğinin Bazı Morfolojik Özellikleri

Orhan YILMAZ, Mehmet ERTUĞRUL

Yem Fabrikalarında Hijyen Sorunu ve Zoonoz Hastalıklar

Cemal BUDAĞ

BHK-21 Hücre Hattı üzerinde Şap Hastalığı Virüs Aşısının (O tip) Üretilmesi

Ferhat ABBAS, Faisal Ameer KHAN, Fayyaz AHMAD, Azhar HUSSAIN, Masroor AHMAD, Mohammed Arif AWAN, Mohammed Masood TARIQ, Mohammed Azam KAKAR, Abdul WADOOD, Mumtaz ALI

Salamuralık Yaprak Üretilen Bağlarda Farklı Üretim Modellerinin Ekonomik Analizi

Rüstem CANGİ, Mustafa ADINIR, Adem YAĞCI, Neval TOPÇU, Seda SUCU

Van İli Merkez İlçe ve Köylerinde Yetiştirilen Bazı Üzüm Çeşitlerinin Ampelografik Özelliklerinin Belirlenmesi

Feyza ERSAYAR, Ahmet KAZANKAYA, Adnan DOĞAN, Cüneyt UYAK

Rekreasyon Alanlarının Görsel Peyzaj Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi; Erzurum Örneği

Esra ÖZHANCI, Hasan YILMAZ

Van Ekolojik Koşullarında Üretilen Çilek Fidelerinin Meyve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi

Mustafa Kenan GEÇER, Hüdai YILMAZ

Bitkilerde Büyüme ve Gelişmeyi Düzenleyici Maddeler: Bitki Hormonları

Ahmet Metin KUMLAY, Tamer ERYİĞİT