İDARİ YARGILAMA USÜLÜNDE DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLERİN İHMALİ MESELESİ

Bu çalışmada; temel olarak idari yargı yerlerinin, dava konusu edilmiş bir idari işlemin dayanağını teşkil eden ancak kendisi dava konusu edilmemiş düzenleyici işlemi, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle “ihmal ederek” doğrudan bir üst hukuk normunu uygulamak suretiyle uyuşmazlık hakkında karar verip veremeyecekleri meselesi üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda; idari yargıda “ihmal” müessesinin dayanağı, ihmal kavramının anlam ve sonuçları, doğuracağı sorunlar ile bu sorunlara yönelik çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler:

.

In this study, mainly the question of “whether administrative tribunals, when faced a regulatory administrative act; constituting the basis of litigated administrative act but not itself litigated, can disregard on the basis of its being unlawful or invoke directly a supreme legal norm to decide the case” will be analyzed. In that, the basis of the institution of “disregard”, the meaning and consequences, problems thereof will be handled and the solutions will be suggested.Although the direct application of the constitution by disregarding the law itself is also argued in Turkish Administrative Law, it will not be analyzed here as this issue does not fall under the framework of this study.

___

  • .