BAKAN YARDIMCILIĞI STATÜSÜNÜN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

___

  • Akyılmaz, Bahtiyar / Sezginer, Murat / Kaya, Cemil: Türk İdare Hukuku, 4. bs., Seçkin, İstanbul, 2013.
  • Duran, Lütfi: İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul, 1982.
  • Gözler, Kemal – Kaplan, Gürsel: “Bakan Yardımcıları Bakanlık Hiyerarşisine Dâhil midir?”, TBB Dergisi, S: 98, 2012, s. 11-24. Gözler, Kemal: İdare Hukuku Dersleri, 14. bs., Ekin, Bursa, 2013.
  • Günday, Metin: İdare Hukuku, 10.bs, İmaj, Ankara, 2011.
  • Kayar, Nihat: “Kamu Yönetiminde Yönetim Karmaşası ve Siyasileşme I: Bakan Yardımcıları”, (Çevrimiçi: http://www.yayed.org/ uploads/yuklemeler/inceleme-bakanyardimcisi.pdf, 10.11.2013, s. 1-9.
  • Menekli, Halil İbrahim: “Bakan Yardımcılığı Üzerine”, (Çevrimiçi: http://akademikperspektif.com/2011/08/23/bakan-yardimciligi-uzerine/, 10.11.2013).
  • Turan, Mustafa: “Cumhuriyet Döneminde iki Deneme: Siyasi Müsteşarlıklar ve Müstakil Grup”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 1999.
  • Uçman, Hamit: “Türk Kamu Yönetiminde Bürokrasi Siyaset İliş- kileri Çerçevesinde Bir İnceleme: Siyasi Müsteşarlıktan Bakan Yardımcılığına”, Devlet Personel Başkanlığı Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Ankara, 2012.
  • Yılmaz, Battal: “Türkiye’de Bakan Yardımcılığı Uygulamasına İlişkin Genel Bir Değerlendirme”, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, s. 33-41.
  • Yıldırım, Turan: “Türkiye’nin İdari Teşkilatı”, in Turan Yıldırım v.d. İdare Hukuku, 4. bs., XII Levha, İstanbul, 2012, s. 1-178