Okaliptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) odununun yüzey pürüzlülük değerlerinin belirlenmesi

Bu çalışmanın amacı okaliptüs (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) odununun yüzey pürüzlülük değerlerini Dokunmalı İğneli Tarama yön­temine göre belirlemektir. Deneme materyalleri Tarsus-Karabucak'ta bulunan plantasyon sahalarından temin edilmiştir. Toplam 10 adet ağaç belirlenmiş, kesil­miş ve her ağacın 0.30 ve 1.30 metreleri arasından alınan birer met­relik tomruklar İç Anadolu Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Orman Ürünleri Bölüm Başmühendisliği Hazırlama Laboratuvarına getirilerek bunlardan standartlarına uygun deney numuneleri hazırlanmıştır. Okaliptüs odununun yüzey pürüzlülük değerleri; rutubet miktarı, kesiş yönü, bıçak sayısı, besleme hızı ve zımpara numarasına göre belirlenmiştir.

Determination of surface roughness values of eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) wood

The aim of this research was to determine the surface roughness values of eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis Dehn.) wood by Stylus Tracing Technique. Experimental materials were obtained from Tarsus-Karabucak plantation areas. 10 trees were chosen, cut and logs taken from 0.30-1.30 m height of each trees were brought to Central Anatolia Forestry Research Institute Forest Products Laboratories and test materials were prepared according to related standards. Surface roughness values were determined according to moisture content, cutting direction, knife number, feeding velocity and sand pa­per number.

Kaynakça

1.Anşin R., Özkan, Z. C, 1997, Tohumlu Bitkiler (Spermatophyta) Odunsu Taksonlar, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakül­ tesi, Genel Yayın No:167, Orman Fak. Yayın No: 19, Sayfa:459-461, Trabzon.

2.Aslan S., Demetçi E., Sözen R., 1984, Eucalyptus camaldulensis Dehn Odununun Bazı Anatomik, Kimyasal ve Teknolojik Özellik­ lerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar, TÜBİTAK, Tarım ve Ormancı­ lık Araştırma Grubu, TOAG 874 No'lu Proje, Ankara.

3.Avcıoğlu, E., Acar, O., 1984, Eucalyptus camaldulensis Dehn. Orijin Mukayese Araştırması, Kavak ve Hızlı Gelişen Yabancı Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü, Yıllık Bülten No: 20, Sayfa: 71-111, İzmit.

4.Balkız, Ö. D., 2000, Ağaç İşleri Endüstrisinde Kullanılan Önemli Bazı Yerli Ağaç Türleri Odunlarının Yapışma Özelliklerinin Tespiti Üzerine Araştırmalar, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü­ sü Yüksek Mühendislik Tezi, 137s., Ankara.

5.Baykan, I., 1996, Rendelenmiş ve Zımparalanmış Masif Mobilya Yüzeylerinde Yüzey Pürüzlülüklerine İlişkin Araştırmalar, Karade­ niz Teknik Üniversitesi Doktora Tezi, 102 s., Trabzon.

6.Birgit, A., Östman, L., 1983, Surface Roughness of Wood Based Panels After Aging, Forest Products Journal, 33, 7-8, 35-42.

7.Dereli, Ü., 1997, Kızılcam ve Orta Yoğunlukta Lif Levhalarda Yü­ zey Pürüzlülüğünün Tayini Üzerine Araştırmalar, H.Ü. Fen Bilim­ leri Enstitüsü Yüksek Mühendislik Tezi, Ankara.

8.Efe, H., Gürleyen, L, 2002, Ağaç Malzeme Rendelenmesinde Kesiş Yönü, Kesici Adedi ve Devir Sayısının Yüzey Düzgünlüğüne Etkileri, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:9, Ankara.

9. Ehlers, W., 1958, Uber die Bestimmung der Gute Von Holzoberf-lachen ( Quality Determination of Wood Surfaces ) Holz Als Roh und Werkstoff, 49-60.

lO.EImendorf, A., Vaughan, T.W., October 1958, Measuring Smo­othness of Wood, Forest Products Journal, 275-283.

11.Faust, T.D., Rice, J.T., 1986, Characterizing the Roughness of Southern Pine Veneer Surfaces, Forest Products Journal, Vol.36,

12.Froblom, J., 1984 Measuring the Surface Roughness of Furniture Products, Tutkimuksia, Valtion, Teknillien, Tutkimuskeskus

13.Gökmen, H., 1977, Kapalı Tohumlular (Angiospermae) 2. Cilt, An­kara.

14.Gürleyen, L, 1998, Mobilyada Kullanılan Masif Ağaç Malzemeler­de Yüzey Düzgünlüğünün Karşılaştırılması. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara

15.Gürleyen, L, Efe, H., 2003, Bazı Ağaç Malzemelerde Kesiş Yö­nü, Kesici Adedi ve Devir Sayısının Yüzey Düzgünlüğüne Etkileri, Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:11, Ankara.

16.Gürses, M. K., 1995, Eucalyptus camaldulensis'ln Yetişme Orta­mı İstekleri, DOA Dergisi No: 1, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştır­ma Enstitüsü, Sayfa: 26-31, Tarsus.

17.Hızıroğlu, S., Suchsland, O., 1993, Linear expansion and Surfa­ce Stability of Particleboard, Forest Products Journal, 43(4):31-34.

18.Hızıroğlu, S., Suchsland, O., 1994, Evaluation of Surface Textu­re of Wood Composites, Department of Forestry Michigan State University, Page 1-6, U.S.A.

19.iltery E., Çamlıyurt, C, Balkız, Ö., 2002, Uludağ Göknarı {Abies Bornmülleriana Mattf.) Odununun Yüzey Pürüzlülük Değerlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar, İç Anadolu Ormancılık Araştır­ma Müdürlüğü Teknik Bülten No: 281, ISSN 1302-9452, T.C. Or­man Bakanlığı Yayın No: 175, Ankara.

20.Kayacık, H., 1968, Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, Angiospermae (Kapalı Tohumlular), III. Cilt, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 1360, Orman Fakültesi Yayın No: 134, II. Baskı, Say-fa:92-94, Kurtulmuş Matbaası, İstanbul.

21.Kayacık, H., 1982, Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, İstanbul Üniversitesi Yayın No.3013,Orman Fak. Yayın No: 321, İstanbul.

22.Kurtoğlu, A., 1981, Odunun İşlenme Özellikleri, İstanbul Üniver­sitesi Orman Fakültesi Dergisi B Serisi ,31,2,179-199.

23.Malkoçoğlu, M., 1997, Ağaç Malzemelerde Yüzey Pürüzlülüğü ve Önemi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Makalesi,Trabzon.

24.Örs, Y, Çolakoğlu, G., Kalaycıoğlu, H., 1991, Testerelerde Diş Geometrisinin Kereste Yüzey Kalitesine Etkisi, Türk Tarım ve Or­mancılık Dergisi.

25.Örs, Y., Baykan, I., 1999, Masif Ağaç Malzemede Rendeleme ve Zımparalamanın Yüzey Pürüzlülüğüne Etkileri, Tr. J. Of Agricultu­re and Forestry, Cilt:23, Sayı:EK3, S577-582, TÜBİTAK, Ankara.

26.Örs, Y., Demirci, S., 1999, Daire Testerelerde; Diş Sayısı, Kesiş Yönü ve Besleme Hızının Ağaç Malzeme Yüzey Düzgünlüğüne Et­kileri, Politeknik Dergisi, Cilt:2, Sayı:4, s1-5., Ankara.

27.Örs, Y., Demirci, S., 2001, Daire testerede Diş Sayısı, Besleme hızı ve Kesiş Yönünün Meşe (Quercus petreae L.) ve Akasya (Ro-binia pseudoacacia L.) Odununda Yüzey Düzgünlüğüne Etkileri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt:14, No:3, s. 857-867, Ankara.

28.Örs, Y., Demirci, S., 2003, Akasya (Robinia pseudoacacia L) ve Meşe {Quercus petreae L) ve Odunlarında Yüzey Düzgünlüğüne Kesiş Yönü ve Zımparalamanın Etkisi Politeknik Dergisi, Cilt:6, Sa­yı^, S491-495, Ankara.

29.Örs, Y., Gürleyen, L, 2002, Ağaç Malzemede Yüzey Düzgünlü­ğüne, Rendelenmede, Kesiş Yönü, Bıçak Sayısı ve Çeşidinin Etki­leri, Politeknik Dergisi, Cilt:5, Sayı:4, S335-339, Ankara.

3O.Pahlitzsch, V. G., Dziobek, K., 1962, Messverfahren und Beuur-teilungs Methoden für Bandgeschliffene Holzer, Holz Als Roh-und Werkstoff, 121-134.

31.Peters, C. C, Cumming, J. D., 1970, Measuring Wood Surface Smoothness: A Review, Forest Products Journal 20 (12): 40-43.

32.Peters, C.C., Mergen, A., 1971, Measuring Wood Surface Smooth­ ness: a purposed Method, Forest Products Journal, December, 28-30.

33.Richter, K., Feist, W., Knaebe, M., 1995, The effects of Surface Roughness on the Performance of Finishes, Forest Products Jour­nal, 7-8,45, 91-97.

34.Sadoh, T., Nakato, K., Kyoto, J., 1987, Surface Properties of Wo­od in Physical and Sensory Aspects, Wood science and Techno­logy, 21, 111-120.

35.Sönmez, A., Budakçı, M., Gürleyen, L., 2003, Yapraklı Bıçaklar­la (HSS) İşlenmiş Akasya Odununda Yüzey Düzgünlüğünün Ya­pışma Direncine Etkisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Yayın Aşamasında...

36.Stumbo, D. A., February 1960, Surface Texture Measurements for Quality and Production Control, Forest Products Journal, 122-124.

37.Timothy, D.T., 1986, Real Time Measurement of Veneer Surface Roughness by Image Analysis, Forest Products Journal, 122-1Ş4. Y

38.TS 930, 1976, Yüzey Pürüzlülüğü Ölçümünde Değmeli (İğneli) Aletler, TSE, Ankara.

39.TS 971, 1988, Yüzey Pürüzlülüğü, I. Baskı, TSE, Ankara.

40.TS 4176, 1984, Odunun Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Ta­yini İçin Homojen Mescerelerden Numune Ağacı ve Laboratuvar Numunesi Alınması, TSE, Ankara.

41.TS 6212 EN ISO 4288, 1999, Yüzey Pürüzlülüğü-Yüzey Pürüzlü­lüklerinin Ölçülmesi, TSE, Ankara.

42.TS 6956 EN ISO 4287,1994, Yüzey Pürüzlülüğü-Terimler, I. Bas­kı, TSE, Ankara.

43.Yalçınkaya, Ö., 1997, Sapsız Meşe ve Karaçamın Yüzey Pürüz­lülük Değerlerinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Mühendislik Tezi, 745, Ankara.

44.Yaltmk, F., Efe A., 1994, Dendroloji (Ders Kitabı), Gymnosper-mae-Angiospermae, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 3836, Orman Fak. Yayın No: 431, Sayfa: 339-340, İstanbul.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-9452
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

28 10