Batı Karadeniz kayın (Fagus orientalis Lipsky.) meşcerelerinin gençleştirilmesinde sürgünden gelen gençliklerden yararlanma imkanlarının araştırılması

Bu çalışma bugüne kadar yapılan uygulamalar ile istemeden de olsa bozulmuş kayın koru ormanlarının sürgünden gelen fertleriyle yeniden tesis edilebilirlik imkanlarını ortaya koymak amacıyla 1995-2001 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın uygulamaları iki ayrı yörede, her yörede üç işlemli üçer tekerrürde dokuz adet, iki yörede toplam on sekiz adet deneme parselinde yürütülmüştür. Her deneme parselinde sistematik olarak tesis edilen örnek deneme alanlarında sürgünlerin yaşama yüzdeleri ve büyüme ve gelişmeleri vejetasyon mevsimi başında ve sonunda yapılan ölçmelerle izlenmiştir. Ayrıca iki yörede de gözlem amaçlı üçer adet toplam altı dikim parselinde, açık alana dikilen fidanların yaşama yüzdeleriyle büyüme ve gelişmeleri izlenmiştir. Sonuçta bozuk kayın meşcerelerinin iyileştirilmesi için kök ve kütük sürgününden yararlanılabileceği bulgularla ortaya konulmuştur.

Studies on producing possibilities in the utilization of seedling sprouts in the regeneration of unproductive beech (Fagus orientalis Lipsky.) stand in westren Black Sea Region

This study has been conducted in order to produce possibilities in reestablishing high forest from sprouts of beech stands that are unproductive due to unwanted mismanagement. Study period covers the years from 1995 to 2001. The study has been carried out in two separate regions. The design of experimental blocks consists of 3 different treatments X 3 replications = 9 blocks in each rejion X 2 = total 18 blocks. The plots were set up sistemati-cally in each blocks/Survival percent, growth and development of shoots were observed out side and at the end of vegetation period by means of measurements. Besides, total 6 plantation blocks were set up in two regions in order to observe survival percent, growth and development of seedlings planted in open areas. In concluçion, the findings of the study showed that both root-shoots and sprouts can be utilized in the rehebiiitation of unproductive beech stands.

Kaynak Göster