Manisa ve yöresinde yaşayan sağlıklı bireylerde serum lipid, lipoprotein ve apolipoprotein düzeyleri

Serum lipid, lipoprotein ve apolipoprotein düzeylerinin koroner arter hastalığı (KAH) ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Yüksek total kolesterol (TK), LDL-kolesterol (LDL-K), apolipoprotein-B (Apo-B) ve lipoprotein(a) [Lp(a)] konsantrasyonları ile düşük HDL-kolesterol (HDL-K) seviyeleri KAH için risk faktörü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmamızda, Manisa ve yöresinde yaşayan sağlıklı insanlarda, serum lipid, lipoprotein ve apolipoprotein düzeylerini saptayarak laboratuvarımızın kendi referans aralıklarını oluşturmayı ve bu konuda yapılmış diğer çalışmalarla bulgularımızı karşılaştırmayı amaçladık. Bu çalışmaya, yaşlan 20-86 arasında değişen 153'ü kadın ve 145'i erkek, toplam 298 sağlıklı birey alındı. Kan örnekleri, 8-12 saatlik açlıktan sonra sabah saatlerinde antikoagülansız tüpe alındı. TK ve trigliserid (TG) enzimatikkolorimetrrik yöntemle; HDL-K dekstran sülfat - MgCL2 presipitasyon yöntemiyle; Apo-AL, Apo-B ve Lp (a) immünolojik türbidimetrik yöntemle otoanalizördde ölçüldü. LDL-K ise friedevvald formülü kullanılarak hesaplandı. Kadınlarda HDL-K ve Apo-AL düzeyleri erkeklerden anlamlı derecede yüksek iken (her ikisi için de p = 0.000), erkeklerde TG düzeyleri ve TK/HDL-K oranı kadınlardan anlamlı derecede yüksek bulundu. (Sırasıyla p = 0.002, p = 0.000). TK, LDL-K, Lp (a) ve Apo-B seviyeleri arasındaki fark ise anlamlı bulunmadı. TK, LDL-K ve Apo-B düzeylerinin yaş ile anlamlı derecede arttığı görüldü. Kadın ve erkeklerde TG değerleri, TK, Apo-B ve TK/HDL-K oranı ile pozitif korelasyon gösterirken (hepsi için p = 0.000), TK ile Apo-AL (kadın p = 0.001, erkek p = 0.038) arasındaki ilişki hem kadın hem erkeklerde anlamlı derecede pozitif iken, TK ile Lp (a) arasındaki korelasyon sadece kadınlarda pozitif bulundu, (p = 0.017). HDL-K her iki cinste de Apo-AL ile pozitif korelasyon gösterirken (her iki cins için p = 0.000) sadece kadınlarda Apo-B ile negatif (p = 0.000) korelasyon gösterdi. Bu çalışmada Manisa ili ve yöresine özgü lipid, lipoprotein ve apolipoprotein düzeyleri saptandı. Böylece bu parametreler için kendi laboratuvarımıza ait referans aralıkları belirlendi. Öte yandan, Türk halkı diğer toplumlara göre daha düşük TK ve hafifçe yüksek TG düzeylerine sahiptir. Genetik olarak şanslı olduğumuzu gösteren bu düzeylerin korunmasının, diyet, fizik aktivite ve risk faktörleri hakkında halkımızın daha iyi eğitimi ile olabileceği inancındayız.

The levels of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in healthy subjects living in Manisa region

It's well known that the levels of the serum lipid, lipoprotein and apolipoprotein are related to coronary artery disease (CAD). High concentrations of total cholesterol (TC), LDL-cholesterol (LDL-C), apolipoprotein-B (Apo-B), lipoprotein(a) [Lp(a)] and low levelof HDL-cholesterol (HDL-C) have been accepted as a risk factor for CAD. in this study, we aimed at forming our reference intervals by determining the levels of serum lipid, lipoprotein and apolipoprotein in healthy subjects living in Manisa Region and comparing with other similar studies. Total 298 health subjects (153 female and 145 male, ages between 20 and 86) were selected for the study. Blood samples were taken into test tubes without anticoagulant in the morning after fasting 8-12 hours. TC and triglyceride (TG); HDL-C; Apo-Al, Apo-B and Lp(a) were determined by the enzymaticcolorimetric, dextran sulphate-MgCla precipitation, immunologic turbidimetric methods respectively and also LDL-C was calculated by using Friedevvald formula. The levels of HDL-C adn Apo-Al of females were signifıcantly higher than those of males (p=0.000 for both). On the other hand, the levels of TG and TC/HDL-C ratio of males were appreciably higher than those of females (p=0.002, p=0.000, respectively). The differences among TC, LDL-C, Lp(a) and Apo-B levels were not signifıcant. Moreover, the level of TC, LDL-C, and Apo-B have been significantly increasing with age. in both sex, TG values have a positive correlation with TC, Apo-B and TC/HDL-C ratio (p=0.000 for all), but they have been correlated negatively with HDL-C (p=0.000 for both sex). Between TG and Lp(a) positive correlation was detected in only females (p=0.003). In males between TG and Apo-Al there was a significantly negative correlation (p=0.010). While the relationship of TC with Apo-B (for both p=0.000), and with Apo-Al (for females p=0.001, males p=0.038) is significantly positive for both females and males nevertheless, correlation of TC with Lp(a) is positive for only females (p=0.017). While HDL-C is showing positive correlation with Apo-Al for both females and males (for both sex p=0.000) it has negative correlation with Apo-B in only females (p=0.000). In the study, lipid, lipoprotein and apolipoprotein levels that are special for Manisa were identified. With this way by considering obtaining data we formed our reference intervals for our laboratory. As also vve have concluded that Turkish people have lower of TC and slightly higher level of TG than other peoples. This results have indicated that we are lucky society but to preserve this Turkish society should be educated on physical activity and risk factors.

Kaynak Göster