Çıraklık eğitim merkezi öğrencileri ile orta öğrenim öğrencilerinin ruhsal durumları üzerine karşılaştırmalı bir çalışma

Çalışmamıza ilimizde bulunan iki farklı ergen grubunun ruhsal durumlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle Trabzon ili Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri ile aynı yaş grubunda yer alan orta öğrenim öğrencilerinden seçilen bir grup öğrenci dahil edilmiştir. Her iki gruba güvenirlik ve geçerliliği pek çok çalışmada kanıtlanmış SCL-90-R, Offer Benlik İmgesi Ölçeği ile Beck Depresyon Envanteri uygulanmıştır. Çalışmanın sonucunda istatistiksel olarak çalışmaya katılan tüm ergenlerin belirgin bir psikopatolojisinin olmamasına karşın çıraklık öğrencilerinin diğer gruptaki öğrencilere göre ruhsal durumlarının daha olumsuz değerler gösterdiği anlaşılmıştır. Elde edilen bulgular ülkemizde ve diğer kültürlerde konu ile ilgili yapılan çalışmalarla karşılaştırılmış olup çalışmamızın sonuçları ile benzerlikler gösterdiği saptanmıştır.

Kaynakça

1. William CC: Ergenlik Psikolojisi. Bekir Onur (ed), (çev.Ali Dönmez) 2.baskı. Hacettepe-Taş Kitapçılık yayınları, Ankara, s.25-35, 1987.

2. Chen LC, Yong DC: The Self ımage of Chinese-American adolescents: A-cross-Cultural comprarison. Intermeditoner-Journal-Sosial-Psychiatry, 32:19-26,1986.

3. Falchikov N: Adolescent images of adolescence. Journal of Adolescense 12: 139-154,1989.

4. Andrews J: Psyhometric Properties of scales for the Measurement of Psyhosocial Variables associated with Depression in adolescence. Pschological Reports 73: 1019 -1046,1993.

5. Merten AB, Lewinsohn PM, Hops H: Sex differences and adolescent depression. Journal Abnormal Psychology, 99 : 55-63, 1990.

6. Patton W: Relationship between self-image and depression in adolescence. Psyhological Reports, 68 : 867-870,1991

7. Steinberg D: Adolescent Services. In Child and Adolescent Psychiatry. M.Rutter, E.Taylorand, L.hersov (eds.)Third editoin. Blacwell Science, London, pp:1006-1023, 1994.

8. Tufan B :Türkiye'ye dönen ikinci kuşak göçmen işçi çocuklarının psiko-sosyal durumları. Ankara, DPT Sosyal Planlama Baş. Planlama Dairesi, 1987.

9. Özbay H ve ark: Psikiyatri kliniğine başvuran ergenlerde benlik imajı. 27.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı. Akdeniz Üniversitesi yayınları, Antalya, s. 102-109, 1991.

10. Özbay H ve ark: Ergenlikte benlik imajı: Çalışan ve öğrenci ergenler arasında karşı-laştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 2: 82-95,1991.

11. Çetin M, Sürmeli A, Burkovik Y: Liseli adolesanların benlik saygıları ve ruhsal durumlarını etkileyen faktörlerin araştırıl-ması. 27.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bilim-sel Çalışmaları Kitabı. Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, s.87-90, 1991

12. Çuhadaroğlu F ve Sonuvar B: Adolesan İntiharları ve kendilik imgesi. Türk Psikiyatri Dergisi 4: 29-38,1993.

13. Vargel S: Ototamir alanında çalışan ergen işçilerde depresyon taraması. 4.Çocuk ve Ergen Kongresi Bildiriler Kitabı. Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa,s.34-36, 1994.

14. Şahin NH: Türkiye'de Ergenlik Dönemi Araştırmaları Bibliyografyası 1980-1994. 2.baskı, Türk Psikologlar Derneği Yayınla-rı, Ankara, s. 34-47, 1996.

15. Derogatis L R: Confirmation of the dimensional structure of the SCL-90: A study in construct validation. J Clin Psych, 33:981-989, 1977.

16. Gökler B: Nevrotik Kadın Hastaların İlko-kul Çağındaki Çocuklarının Ruhsal Belirti-ler Yönünden Değerlendirilmesi. Yayınlan-mamış Uzmanlık Tezi. H.Ü. Tıp Fak. Psiki-yatri ABD, s.35-43, 1978

17. Güngör S: İlkokul Çağındaki Nevrotik Ço-cukların Annelerinin Ruhsal Belirtiler Yö-nünden Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. H.Ü. Tıp Fak.Psikiyatri ABD, s.56-78, 1978.

18. Birsöz S: Hastalık Öncesi Yaşam Deği-şimleri ve Ruhsal Sonuçları Üzerine Bir İnceleme. Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, H.Ü. Tıp Fak Psikiyatri ABD, Ankara, s.43-48, 1980.

19. Hayran D: Çubuk Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Ruhsal Sorunlara İlişkin Vaka- Kontrol Araştırması. Yayınlanmamış Uz-manlık Tezi. H.Ü. Tıp Fak. Toplum Hekim-liği Bilim Dalı, 1982.

20. Gökçekan Z : Bireysel ve grupla psikolojik Danışmanın Uzun Süreli Hemodializ Teda-visinin Hastalarda açtığı Ruhsal Bozukluk-ları Azaltmadaki Etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü. Tıp Fak. Sosyal Bilimler Enstitüsü, PDR Anabilim D, Ankara, s.123-132, 1984.

21. Fidaner H ve Fidaner C: SCL-90 ruh sağlığı testinin uygulanması ve metodolojik sorunlar. 20.Psikiyatrik ve Nörolojik Bilimler Kongresi Bildirileri Kitabı, Uludağ Üniversitesi yayınları, Bursa, s.104-107, 1984.

22. Kılıç M: Değişik Psikolojik Sorunlara Sahip Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları. Yayınlanmamış Doktora Tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, PDR Anabilim Dalı, 1987.

23. Dağ İ: Belirti tarama listesi (SCL-90-R) 'nin üniversite öğrencileri için güvenirliği ve geçerliliği. Türk Psikiyatri Dergisi 2 : 5-11, 1991.

24. Hisli N: Beck Depresyon Envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7 : 3-13,1989.

25. Offer D ve ark: The TeenageWorld: Adolescent Self Image in ten countries. Plenum Medical Book Company, New-york, pp.567-579, 1988

26. İnanç B: Offer Öz-İmaj ve Edwards Kişisel Tercih Envanterleri arasındaki ilişki. İnsan Bilimleri Dergisi 6: 35-45,1989.

27. Şahin NH: Bilişsel ve Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık kullanılan Ölçekler. Türk Psikologlar Derneği Yayınları, Ankara, s. 29-32, 1997.

28. Taptık AS, Yeşilbursa D: Lise son sınıf öğrencilerinde ÖSS öncesi ve sonrası dönemde psikiyatrik semptom taraması ve sonuçlarının karşılaştırılması. 27.Ulusal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı. Akdeniz Üniversitesi yayınları, Antalya, s.83-87, 1991.

29. Çuhadaroğlu F: Adolesanlarda depresyon ve anksiyetenin birlikte görülmesi : Bir Araştırma Türk Psikiyatri Dergisi 4:189-194, 1993.

30. Atik U, Ünal S ve Akyüz K: Lise öğrencilerinin özsaygı ve yaşam doyumunu düzenleyen etmenler. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmalar Kitabı, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, s.140-142, 1991.

31. Dereboy F ve ark: Özdeğer duygusu, öz imgesi ve kimlik duygusu-1. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1: .3-12,1994.

32. Dereboy ve ark.: Özdeğer duygusu öz imgesi ve kimlik duygusu -2. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 1: 61-68, 1994.

33. Smith D: The educational structure and the self image of Jamaican adolescents. Psychological Reports, 72: 1147-1156, 1993.

34. Şahin D ve ark: Ergenlerde aile algısı ve benlik algısı. Türk Psikoloji Dergisi, 11:.22-32, 1996.

35. Alper Y ve ark.: Psikiyatri polikliniğine başvuran 14-24 yaş grubu gençlerde semptom dağılımının SCL-90-R ile incelenmesi. Psikiyatrik ve Toplumsal Açıdan Gençlik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Akdeniz Üniversitesi Yayınları, Antalya, s.211-223, 1990

Kaynak Göster