Bir yüksekokul hemşirelik öğrencilerinin kendini kabul düzeyleri

Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin kendini kabul düzeyi ve bazı değişkenlerle ilişkisini incelemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 1998-1999 öğretim yılında, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, hemşirelik öğrencileri oluşturmuştur (n:63). Araştırmanın verileri, sosyo-demografik özellikleri ve Kılıçcı'nın Kabul envanterini içeren soru kağıdı kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 8.0 programında değerlendirilmiştir. İstatistiksel değerlendirmede student t testi kullanılmıştır. Öğrencilerin kendini kabul düzeyleri genellikle yüksek bulunmuştur. Birinci ve ikinci sınıflardaki öğrencilerin ikamet yerleri, yaş grupları, hemşireliği tercih sırası, ekonomik durumları ile kendini kabul ortalama puanları arasındaki ilişki, istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p

The assessment of self-acceptance in nursing students

This study was conducted to asses the self acceptance of nursing students and the relation between the sociodemographic characteritics and self acceptance. The sample of the research consisted of students of Celal Bayar University School of Nursing in the academic year 1998-1999 (n:63). The research data was collected by using question form for the socidemographic characteristic as well as the Kılıçcı Self Acceptance Scala. In the evulation of the data student t taste were performed. It was determined that of the students self acceptance points so high. The living place, age group, economic life style, choice of nursing college, self acceptance points of the students in the two groups are effective on self acceptance points of the students (p<0,05).

Kaynak Göster