Serviks kanseri; kadın hekimler yeterince farkında mı?

Amaç: Bu çalışmada amacımız, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan kadın hekimlerin serviks kanseri, risk faktörleri ve bu kanserden korunma yöntemleri ile ilgili bilgi düzeylerinin saptanması, erken tanıda rutin olarak önerilen Pap smear testi konusundaki tutumlarının tespit edilmesidir.Yöntem: Araştırmamız kesitsel bir anket çalışmasıdır. Anket formumuzda katılımcılara demografik özelliklerini saptamaya yönelik sorular, serviks kanserinin risk faktörleri ve korunmada etkili yöntemler ile ilgili sorular ve Pap smear yaptırma durumları sorulmuştur. Anketi doldurmayı kabul etmeyenler çalışma dışı bırakılmıştır.Bulgular: Çalışmamıza 141 kadın hekim katılmıştır. Katılımcıların %99,3'ünün serviks kanserine HPV'nin neden olduğunu, %97,9'unun da ilk cinsel deneyim yaşının erken olmasının serviks kanseri riskini artırdığını bildikleri saptanmıştır. Katılımcıların %49,6'sı daha önce hiç Pap smear testi yaptırmamış, %29,8'i düzensiz ve %20,6'sı düzenli olarak olarak yaptırmıştır. Çalışmamızda test yaptırmama nedeni en sık; "herhangi bir yakınması olmadığı için ihtiyaç duymamak", "jinekolojik muayeneden çekinmek" ve "kendini risk altında görmemek" olarak tespit edilmiştir.Sonuç: Birincil amacımız tüm sağlık çalışanlarını serviks kanseri ve Pap smear taramaları konusunda doğru şekilde bilgilendirmek olmalıdır. Böylece sağlık çalışanları da toplumun bilgilendirilmesine katkıda bulunabilirler

Are female doctors aware of cervical cancer?

Objective: In this study, it has been aimed to detect level of knowledge of female doctors working in Antalya Training and Research Hospital about cervical cancer, risk factors and methods of protection from this disease, and their attitudes towards Pap smear screening recommended routinely for early diagnosis. Methods: Our study is a cross-sectional survey. We asked the participants questions about their demographic characteristics, risk factors of cervical cancer, effective methods for protection against this disease and their attitudes towards Pap smear screening. Those who did not consent to fill in the questionnaire were excluded from the study .Results: Hundred and forty-one female doctors were included in our study. Most of (99.3%) the participants knew HPV is the cause of cervical cancer and 97.9% of them knew that the first sexual experience at an early age increases the risk of cervical cancer. While 49.6% of the female doctors participated in the survey had not undergone Pap smear screening before, and 29.8% of them had it irregularly. Only 20.6% of them had regular Pap smear screening tests. In this study, the most common causes for rejecting the test were "Having no need because of having no complaint", "being afraid of gynecological examination" and "not feeling themselves under risk".Conclusion: Therefore our initial target must be to inform healthcare professionals correctly about cervical cancer and Pap smear screenings. Thus, healthcare professionals will be able to contribute to informing the public

Kaynakça

Sağlık Bakanlığı. Serviks Kanseri Tarama Programı Ulusal Standartları. http://www.thsk.saglik.gov.tr/2013-10-01-11- 00-51/halk-sagligina-yonelik-bilgiler/425-serviks-kanser- standartlari.html (Erişim tarihi: 23.01.2014)

Torre LA, Bray F, Siegel RL, Ferlay J, Lortet-TieulentJemal A. Global Cancerstatistics. CA Cancer J Clin 2015;65(2):87-108. http://dx.doi.org/10.3322/caac.21262

Türkiye Kanser İstatistikleri 2015. http://www.kanser.gov.tr/ Dosya/ca_istatistik/ANA_rapor_2012 sooonn.pdf (Erişim tarihi:25.12.2015)

Datta GD, Colditz GA, Kawachi I, Subramanian SV, Palmer JR, Rosenberg L. Individual-neighborhood and state-level socioeconomic predictors of cervical carcinoma screening among U.S. black women. Cancer 2006;106(3):664-9. http://dx.doi.org/10.1002/cncr.21660

Trimble CL, Genkinger JM, Burke AE, Hoffman SC, Helzlsouer KJ, Diener-West M. Active and passive cigarette smoking and the risk of cervical neoplasia. Obstet Gynecol 2005;105:174-81. http://dx.doi.org/10.1097/01.AOG.0000148268.43584.03

Munoz N, Franceschi S, Bosetti C, Moreno V, Herrero R, Smith JS, et al. Role of parity and human papillomavirus in cervical cancer: the IARC multicentric case-control study. Lancet 2002;359:1093-101.

Noller KL. Cervical cytology screening and evalution. Obstet Gynecol 2005;106:391-7. http://dx.doi.org/10.1097/01.AOG.0000172427.44160.0e

Dönmez AG. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan kadın sağlık personelinin serviks kanserine ilişkin bilgi düzeyinin ve farkındalığının araştırılması. Tıpta uzman- lık tezi. S.B. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, İstanbul, 2007.

Can H, Öztürk Y.K, Güçlü Y.A, Öztürk F, Demir Ş. Kadın Sağlık Çalışanlarının Serviks Kanseri Farkındalığı. Tepecik Eğit Hast Derg 2010;20(2):77-84. http://dx.doi.org/10.5222/terh.2010.01954

Nganwai P, Truadpon P, Inpa C, Sangpetngam B, Mekjarasnapa M, Apirakarn M, et al. Knowledge, attitudes and practicesvis- a-vis cervical canceramong registered nurses at the faculty of medicine, Khon Kaen University, Thailand. Asian Pacific J Cancer Prev 2007;9:15-18.

Can H, Erdem O, Oztekin C, Celik SB, Onde M, Celepkolu T, et al. Are Primary Health Care Workers Aware of Cervical Cancer Risk? Asian Pac J Cancer Prev 2014;(15):6669-6671. http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2014.15.16.6669

Coskun S, Can H, Turan S. Knowledge about Cervical Cancer Risk Factors and Pap Smear Testing Behavioramong Female Primary Health Care Workers: A study from South Turkey. Asian Pac J Cancer Prev 2013(14):6389-6392. http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2013.14.11.6389

Özdemir Ö, Bilgili N. Bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşirelerin meme ve serviks kanserlerinin erken tanısındaki bilgi ve uygulamaları. TAF PrevMedBull 2010;9:605-612.

Oran N, Can HO, Senuzun F, Aylaz RD. Health promotion lifestyle and cancers creening behaviors: A survey among academici an women. Asian Pacific J Cancer 2008;9:515- 518.

Kaynak Göster