ATİPİK MENİNGİOMLAR

Giriş: Atipik meningiomlar tüm meningiom olgularının %20’sini oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, kliniğimizde opere edilerek atipik meningiom tanısı alan 24 hastayı retrospektif incelemektir. Gereç ve Yöntem:İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde 2013-2017 yılları arasında opere edilerek atipik meningiom tanısı alan 24 hasta çalışmamıza dahil edilerek yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, tümör lokalizasyonu, Simpson rezeksiyon derecesi, postoperatif komplikasyon ve nüks açısından değerlendirilmiştir. Bulgular:İntrakraniyal kitle nedeniyle kliniğimizde opere edilen ve meningiom tanısı alan 98 olgunun 24 tanesi (%25) atipik meningiom tanısı almıştır. Olguların 12’si erkek, 12’si kadındı. Yaş aralığı 24-71 arasında olup, yaşortalaması 55,87 idi. En sık başvuru şikayetleri, 16 olguda (%67) artmış intrakraniyal basınca bağlı semptomlar ve 7 olguda (%29) nörolojik semptomlardı. Sıklıkla konveksite ve parasagital/ falks bölge (%63) yerleşimli olup, sağve sol taraf yerleşim arasında anlamlı fark bulunmamıştır. 4 hasta (%17) Simpson derece I, 14 hasta (%58) Simpson derece II, 5 hasta (%21) Simpson derece III ve 1 hasta (%4) Simpson derece IV rezeksiyon yapıldı. Postop en sık komplikasyon yara yeri enfeksiyonu olarak 5 hastada (%21) görüldü. Postoperatif dönemde takiplerde 4 hastada (%17) nüks görüldü. Sonuç: Atipik meningiomlar prognozu nisbeten daha kötü meningiomlardır. 50 yaş altı olgular, total cerrahi eksizyon ve artmış kafa içi basınç bulgularının olmaması olumlu prognostik faktörlerdir. Simpson Derece I kriterlerine göre eksizyonunda bile diğer meningiomlara göre daha fazla nüks görülür. Mümkün olduğunca total cerrahi eksizyon ve sonrası radyoterapi sağkalım uzatılması açısından uygun yaklaşım olarak değerlendirilmek-tedir. Adjuvant RT özellikle subtotal cerrahi uygulanan olgularda tümör rekürrensini azaltır.

ATYPICAL MENANGIOMAS

Introduction: Atypical meningiomas represent 20% of all meningiomas. The aim of this retrospective study is to analyze 24 cases of atypical meningiomas following surgical resection at our clinic. Material and Method: 24 cases who were operated at İzmir Bozyaka Training and Research Hospital Neurosurgery Clinic and given a diagnosis of atypical meningioma in the period from 2013 to 2017 are included to our study. Patient age, gender, presenting symptoms, tumor location, Simpson resection grade, postoperative complications and recurrences are evaluated. Results: 24 (25%) of 98 cases who had operated in our clinic due to intracranial meningioma were diagnosed as atypical meningioma. There were 12 male patients and 12 female patients. Ages ranged from 24-71 years, and mean age was 55,87. The most common presenting clinical manifestations were symptoms of increased intracranial tension in 16 patients (67%) and neurologic symptoms in 7 patients (29%). The predominant site of atypical meningioma was convexity and parasagittal/ falx (63%) and there was no significant difference between right and left site location. Simpson grade I excision was performed in 4 cases (17%), Simpson grade II in 14 cases (58%), Simpson grade III in 5 cases (21%) and Simpson grade IV in one case (4%). The most common postoperative complication was wound site infection in 5 cases (21%). Postoperative tumor recurrence developed in 4 cases (17%). Conclusion: The prognosis of atypical meningiomas is relatively worse than meningiomas. The cases under the age of 50, total surgery excision and absence of increased intracranial pressure findings are positive prognostic factors. Risk of postoperative tumor recurrence is more than the other group of meningiomas even if it was excised as Simpson Grade I criteria. Total surgical excision as much as possible and post-radiotherapy is considered as an appropriate in terms of survival extension. Adjuvant RT reduces tumor recurrence, especially after incomplete surgery.

Kaynakça

1.Modha A, Gutin PH. Diagnosis and treatment of atypical and anaplastic meningiomas: a review. Neurosurgery 2005; 57(3):538–50.

2.Louis DN, Perry A, Reifenberger G, von Deimling A, Figarella-Branger D, Cavenee WK et al. The 2016 World HealthOrganization Classification of Tumors of the Central Nervous System: a summary. Acta Neuropathol 2016; 131(6): 803-20.

3.Pearson BE, Markert JM, Fisher WS, Guthrie BL, Fiveash JB, Palmer CA et al. Hitting a moving target: Evolution of atreatment paradigm for atypical meningiomas amid changing diagnostic criteria. Neurosurg Focus 2008 24:E3.

4.Rohringer M, Sutherland GR, Louw DF, Sima AA. Incidence and clinicopathological features of meningioma. J Neurosurg1989; 71(1): 665–72.

5.Zaher A, Mattar MA, Zayed DH, Ellatif RA, Ashamallah SA. Atypical meningioma: a study of prognostic factors. WorldNeurosurg 2013; 80(5): 549–53.

6.Ho DMT, Hsu CY, Ting LT, Chiang H. Histopathology and MIB-1 labeling index predicted recurrence of meningiomas;aproposal of diagnostic criteria for patients with atypical meningioma. Cancer 2002; 94: 1538–47.

7.Perry A. Unmasking the secrets of meningioma: A slow but rewarding journey. Surg Neurol 2004; 61(2): 171–3.

8.Jo K, Park H, Nam D, Lee J, Kong D, Park K et al. Treatment of atypical meningioma. Journal of Clinical Neuroscience2010; 17: 1362–6.

9.Vranic A, Popovic M, Cor A, Prestor B, Pizem J. Mitotic count, brain invasion, and location are independent predictors ofrecurrence-free survival in primary atypical and malignant meningiomas: a study of 86 patients. Neurosurgery 2010; 67,1124–32.

Kaynak Göster

819 535

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

PRİMER SANTRAL SİNİR SİSTEMİ LENFOMALARI

Hakan YILMAZ, Emrah AKÇAY, Hüseyin Berk BENEK, Murat AYDIN

AKILLI SAAT KULLANIMININ KARDİYOPULMONER RESUSİTASYON ÜZERİNE ETKİSİ

Bahadır ÇAĞLAR, Süha SERİN

KAN KÜLTÜRÜNDEN İZOLE EDİLEN BRUSELLA SUŞLARINDA E-TEST YÖNTEMİİLE RİFAMPİSİN, STREPTOMİSİN, TETRASİKLİN VE SİPROFLOKSASİN MİNİMAL İNHİBİTÖR KONSANTRASYON DEĞERLERİNİN SAPTANMASI

Hülya ÖZKAN ÖZDEMİR, Gönül ŞENGÖZ, Filiz PELİVANOĞLU

THE PERCENTAGE OF DECREASE IN SERUM CALCIUM VALUE CALCULATED ON THE POST-OPERATIVE FIRST DAY IS AS VALUABLE AS INTACT PARATHORMONE IN DETERMİNİNG HYPOCALCEMIA AFTER THYROIDECTOMY.

Cem KARAALİ, İsmai̇l SERT, Mehmet USTUN, Mehmet Burak ÖZTOP, Gökhan AKBULUT, Cengiz AYDİN, Mustafa EMİROĞLU

GERİATRİ PRATİĞİNDE HANGİSİ DAHA YIKICIDIR: FİZİKSEL KIRILGANLIK MI? KOGNİTİF KIRILGANLIK MI?

Esra ATEŞ BULUT, Ahmet Turan IŞIK

TİROİDEKTOMİDE İNTRAOPERATİF NÖROMONİTORİZASYON KULLANIM DENEYİMİMİZ

Serhat GÜR, Ayvaz Ulaş URGANCI, Mehmet DENİZ, Fatma Seher PEHLİVAN

ATİPİK MENİNGİOMLAR

Hüseyin Berk BENEK, Hakan YILMAZ, Emrah AKÇAY, Alaettin YURT

ALZHEİMER HASTASI BAKIM VERENLERİNDE YALNIZLIK DÜZEYİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ

Duygu KURT GÖK, MURAT GÜLTEKİN, Ayten EKİNCİ

VOKAL KORD POLİPİ TANILI HASTALARDA CERRAHİ TEDAVİ SONRASI SES TERAPİSİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Aldulhalim AYSEL, Mehmet ÖĞÜT, Mustafa ŞAHİN, İSA KAYA, KEREM ÖZTÜRK, ERKAN ZEKİ ENGİN

THE EFFECT OF CLEAR LIQUID AMOUNT WHICH CONSUMED BEFORE COLONOSCOPY ON COLON CLEANSING

Erkan OYMACI, Ender Güneş YEĞİN, Gülcihan ALBUGA, Ahmet Deniz UÇAR, Sedat TAN, Mehmet YILDIRIM