Erzurum ilinde 1-18 yaş çocuklarda histopatolojik olarak Helicobacter pylori sıklığı

Amaç: Çalışmamızda Erzurum ilinde, pediatrik yaş grubunda üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopilerinde Helicobacter pylori (HP) sıklığının araştırılması amaçlanmıştır.Yöntemler: Temmuz 2014-Mayıs 2015 döneminde, hastanemizde üst GİS endoskopisi uygulanmış, antrum biyopsisi alınmış, 1-18 yaş arası, 59 olgu çalışmaya alındı ve retrospektif olarak incelendi. Antrum biyopsileri hemotoksilen-eozin ve modifiye Giemsa yöntemi ile boyanarak ışık mikroskobunda değerlendirildi. Mononükleer hücre infiltrasyonu, nötrofil infiltrasyonu, atrofi, intestinal metaplazi, HP varlığı incelendi ve Sydney Sistemine göre negatif (0), hafif (+1), orta (+2), şiddetli (+3) olarak sınıflandırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan olguların 38 (%64,4)'i kız, 21 (%35,6)'i erkek olup, yaş ortalamaları 11,84±4,88 yıl idi. Otuz altı olguda (%61,01) değişik şiddetlerde HP tespit edildi. Cinsiyet bakımından HP oranları erkek olgularda %66,66 (14/21), kızlarda %57,89 (22/38) idi. Bir-beş yaş, 6-10 yaş, 11-18 yaş gruplarında HP sıklığı sırasıyla %57,14, %56,25, %63,88 idi. HP tespit edilen olguların %33,33'ünde hafif (+1), %52,78'inde orta (+2), %13,89'unda şiddetli (+3) oranda HP izlendi. HP pozitif 36 olgunun tümünde değişik derecelerde mononükleer hücre infiltrasyonu, 33'ünde değişik derecelerde nötrofil infiltrasyonu izlendi. Sonuç: Erzurum ilinde endoskopik biyopsilerde pediatrik yaş grubunda HP sıklığı %61,01'dir. Bir-beş yaş arası çocuklarda HP sıklığı %57,14 oranında saptanmış olup ülkemizin batısında ve Batı ülkelerinde yapılan çalışmalara göre daha yüksek bulunmuştur.

Histopathological frequency of Helicobacter pylori in children aged between 1-18 years in the Erzurum province

Objective: The purpose of this study is to investigate the frequency of Helicobacter pylori (HP) in upper gastrointestinal (GI) endoscopies performed in children living in the Erzurum province. Methods: Fifty-nine patients aged 1-18 years who had undergone upper GI endoscopy, and antral biopsies between July 2014, and May 2015 in our hospital were included in the study and analyzed retrospectively. Antrum biopsy specimens were stained with hematoxylineosin and modified Giemsa and evaluated by light microscopy. presence of mononuclear cell infiltration, neutrophil infiltration, atrophy, intestinal metaplasia, HP was investigated and classified as negative (0), mild (+1), moderate (+2), severe (+3) according to the Sydney system. Results: Thirty-eight patients were female (64.4%) and 21 participants were male (35.6%) and the mean age of the study population was 11.84 ± 4.88 years. HP with varying rates was found in 36 cases (61.01%). HP was foumd in 66.66% (14/21) of male, and 57.89% (22/38) of female patients. The frequencies of HP were detected to be 57.14%, 56.25%, and 63.88% in age groups of 1-5, 6-10, and 11-18 years, respectively patients demonstrated mild (33.33%), moderate (52.78%), and severe (13.89%) degrees of HP positivity. Mononuclear, and neutrophil cell infiltrations in 36, and 33 HP positive patients, respectively. Conclusion: In the Erzurum province HP was detected in 61.01% of endoscopic biopsies in the pediatric age group. While HP positivity was detected 57.14% of the patients aged 1-5 years This incidence of HP is higher than those found in the studies performed in western regions of our country, and western countries.

Kaynakça

Erbey F, Acar MN, Okur M, Güven A. Van Gölü Havzasında 1-18 Yaş Grubu Çocuklarda Helicobacter pylori Sıklığı. Çocuk Enf Derg 2010;4:93-5.

Doğan Y, Barış S, Erkan T, Önal Z, Usta M, Çullu F ve ark. Çocuklarda Helicobacter pylori enfeksiyonu: Yakınma, endoskopik bulgu, tanı yöntemleri ve tedavi sonrası eradikas- yon oranlarının değerlendirilmesi. Turk Arch Ped 2007;42:98- 102.

Doğancı T, Kansu A, Doğancı L, Girgin N. 6 ay-5 yaş arası çocuklarda Helicobacter Pylori seroprevalansı. Turk J Gastroenterol 1998;2:138-145.

Price AB. The Sydney System: histological division. J Gastroenterol Hepatol 1991;6:209-22. http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1746.1991.tb01468.x

Dixon MF, Genta RM, Yardley JH, Correa P. Classification and grading of gastritis. The updated Sydney System. International Workshop on the Histopathology of Gastritis, Houston 1994. Am J Surg Pathol 1996;20:1161-81. http://dx.doi.org/10.1097/00000478-199610000-00001

Lash RH, Lauwers GY, Odze RD, Genta RM. Inflammatory disorders of the stomach. In Odze RD, Goldblum JR (eds). Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, Biliary Tract and Pancreas. 2nd ed. Philadelphia, Elsevier Saunders: 2009. p.269-321. http://dx.doi.org/10.1016/B978-141604059-0.50015-1

Lee JY, Kim N. Diagnosis of Helicobacter pylori by invasive test: histology. Ann Transl Med 2015;3(1):10. http://dx.doi.org/10.3978/j.issn.2305-5839.2014.11.03.

Şimşek İ, Binicier ÖB. Helicobacter pylori. İç Hastalıkları Dergisi 2011;18:13-26.

Singh M, Prasad KN, Yachha SK, Saxena A, Krishnani N. Helicobacter pylori infection in children: prevalence, diagno- sis and treatment outcome. Trans R Soc Trop Med Hyg 2006;100:227-33. http://dx.doi.org/10.1016/j.trstmh.2005.03.009

Söğüt A, Acun C, Cavuldak Ş, Komşu Z, Tomaç N. Zonguldak ilinde 6 ay - 15 yaş grubu çocuklarda Helicobacter pylori seropozitifliği ve risk etmenlerinin incelenmesi. Türk Pediatri Arşivi 2004;39:152-7.

Dore MP, Malaty HM, Graham DY, Fanciulli G, Delitala G, Realdi G. Risk factors associated with Helicobacter pylori infection among children in a defined geographic area. Clin Infect Dis 2002;35:240-5. http://dx.doi.org/10.1086/341415

Murray LJ, McCrum EE, Evans AE et al. Epidemiology of Helicobacter Pylori infection among 4742 randomly selected subject from Northern Ireland. Int J Epidemiol 1997;26:880-7. http://dx.doi.org/10.1093/ije/26.4.880

Açık Y, Gülbayrak C, Dönder E, Yalnız M. Fırat Tıp Merkezine dispeptik yakınmalarla başvuran hastalarda heli- cobacter pylori sıklığı ve etkileyen faktörler O.M.Ü Tıp Dergisi 2003;20:82-8.

Özardalı Hİ, Bitiren M, Nazlıgül Y, Yılmaz N. Şanlıurfa yöresinde nonerosiv gastritlerde Helicobacter pylori sıklığı. Genel Tıp Derg 1998;8:149-52.

Konakçı N, Gülten M, İbanoğlu MS, et al. Kronik aktif gast- ritli olgularda Helicobacter pylori sıklığı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2010;36:7-10.

Uyanıkoğlu A, Coşkun M, Binici DN, Uçar Ş, Kibar Yİ, Tay A ve ark. Endoskopi yapılan hastalarda Helicobacter pylori sıklığı. Dicle Tıp Derg 2012;39:197-200. http://dx.doi.org/10.5798/diclemedj.0921.2012.02.0126

Korkmaz H, Kerpiç O, Temel T. Konya Bölgesi'nde endos- kopi yapılan hastalarda histopatolojik bulgular ve Helicobacter pylori sıklığı. Osmangazi Tıp Dergisi 2014;36:44-49.

Erkan T, Kutlu T, Çullu F, Göksel S, Tümay GT. Peptik ülser- li hastalarımızın retrospektif dökümü. Cerrahpaşa J Med 1998;29:84-88.

Trabzon M, Emiroğlu HH, Kösecik M, Tatlı MM, Yavuz C. Üst gastrointestinal kanama ve Helikobakter pilori arasındaki bağlantı. Genel Tıp Derg 1988;55:55-58.

Salimzadeh L, Bagheri N, Zamanzad B, Azadegan-Dehkordi F, Rahimian G, Hashemzadeh-Chaleshtori M, et al. Frequency of virulence factors in Helicobacter pylori-infected patients with gastritis. Microb Pathog 2015;80:67-72. http://dx.doi.org/10.1016/j.micpath.2015.01.008

Kaynak Göster

718 362

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Erzurum ilinde 1-18 yaş çocuklarda histopatolojik olarak Helicobacter pylori sıklığı

Şenay DURMUŞ ERDOĞAN, Hilal BALTA, Sevilay ÖZMEN AKALP, Ali KURT, İLKNUR ÇALIK, Ahmet Erkan BİLİCİ, FAZLI ERDOĞAN

Çocuk hastalarda klasik ve ProSeal laringeal maske (LMA) karşılaştırılması

Gürcan GÜNGÖR, Pervin BOZKURT SUTAŞ, LALE YÜCEYAR

Evaluation of endothelial function and platelet activation in dyslipidemic children

Sema UÇAR KALKAN, Yasemin Delen AKÇAY, Turan KOLOĞLU, Ertürk LEVENT, ESER YILDIRIM SÖZMEN, Mahmut ÇOKER

Çocuklarda hipolipidemiler

Cahit Barış ERDUR, Yiğithan GÜZİN

Sütçocuklarında atopik dermatit ağırlığı ile serum TSLP ve TARC düzeyleri arasındaki ilişki

Fatih BİRTEKOCAK, Pınar UYSAL, ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL

Çocuğun cinsel istismarının değerlendirilmesinde yeni model: Çocuk İzlem Merkezleri

Özlem BAĞ, Sevay ALŞEN

İşeme bozukluklarının iyileştirilmesinde kabızlık tedavisinin rolü

MEHMET CAN BALCI, Ali SAYAN

Dirençli vernal keratokonjonktivit olgularında topikal siklosporin A tedavisinin değerlendirilmesi

Gönen BAŞER, Uğur ÜNSAL

Anne ve babalar çocukların olduğu ortamlarda sigara içmekten neden kaçınmazlar?

DİLEK ASLAN, Ekin KOÇ, Elif Nursel ÖZMERT, Songül VAZİOĞLU ACAR

Hipo/hiperkalsemi ile giden subkutan yağ dokusu nekrozu ve brakiyal pleksopati

Sevgi YİMENİCİOĞLU, Mehmet Fatih YİMENİCİOĞLU, AHMET TÜRKELİ, Arzu EKİCİ, Demet AÇIKALIN, Veysel Nijat BAŞ