Alopesi areata tanılı çocuk ve ergenlerde aile işlevselliği, psikopatoloji ve yaşam kalitesi

Amaç: Alopesi areata (AA) tanılı çocuk ve ergenlerde aile işlevselliği, psikopatoloji ve yaşam kalitesini belirlemek sosyodemografik ve hastalık ile ilgili değişkenlerle ilişkisini araştırmaktır. Yöntem: İki-18 yaş arasındaki 45 hasta retrospektif olarak incelendi. Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ), Çocuklar ve Gençler İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği (ÇYKÖ), Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ile Sosyodemografik veri formu kullanılmıştır. İstatistiksel analizde SPSS 18.0 programı kullanılmıştır.Bulgular: Çalışma grubunun yaş ortalaması 9.22±3.79 yıldır ve %55.6'sı kadındır. Tüm olgu grubunda ADÖ gereken ilgiyi gösterme ve davranış kontrolü alt ölçeklerinde sorun olduğu belirlenmiştir (>2). Olguların %42.2'si en az bir psikiyatrik tanı almıştır. Psikiyatrik komorbidite varlığı; depresyon, ADÖ genel işlevler, Ebeveyn yaşam kalitesi psikososyal sağlık, çocuk yaşam kalitesinde de tüm alanlarda bozulmaya neden olmuştur. Olguların %51.1'inde psikososyal tetikleyici olay tespit edilmiştir. Ama tetikleyici olay saptanmayan olgularda ÇDÖ ve ÇYKÖ tüm alanlarda anlamlı düzeyde bozulmuştur (p

Family functioning, psychopathology and quality of life in children and adolescents with alopecia areata

Objective: To examine family functioning, psychopathology, quality of life in children and adolescents diagnosed with alopecia areata (AA), and to investigate the relationship between sociodemographic and disease-related variables.Method: 45 patients from 2 to 18 years of age were examined retrospectively. The Family Assessment Device (FAD), the Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQL), the Children Depression Inventory (CDI) and the sociodemographic data sheet were used. Statistical analyses were performed using SPSS 18.0 software.Results: Of the subjects assessed, the mean age was 9.22±3.79 and 55.6% were female. The FAD affective involvement and behaviour control subscales demonstrated impairment in the entire case group (>2). 42.2% of the cases received at least one psychiatric diagnosis. Presence of psychiatric comorbidity caused impairment in all the subscales of depression, FAD general functioning, parental quality of life psychosocial health, and pediatric quality of life. A psychosocial trigger incident was detected in 51.1% of the cases. In cases, however, where no trigger incident was detected, CDI and PedsQL showed significant impairment in all the subscales (p<0.05). Lesion intensity was found positively associated only with the number of attacks and duration of the disease.Conclusion: Family functioning in AA patients is impaired in the subscales of affective involvement and behaviour control. Although psychosocial trigger incidents are common in AA, Kabul tarihi: 21.07.2016 they may not be associated with psychopathology, quality of life and family functioning. Psychiatric comorbidity emerged as the factor which impaired the quality of life most

Kaynakça

Gilhar A, Etzioni A, Paus R. Alopecia areata. N Eng J Med http://dx.doi.org/10.1056/NEJMra1103442

Alkhalifah A. Alopecia areata update. Dermatol Clin 2013; http://dx.doi.org/10.1016/j.det.2012.08.010

Nanda A, Al-Fouzan AS, Al-Hasawi F. Alopecia areata in child- ren: a clinical profile. Pediatr Dermatol 2002;19(6): 482-5.

Fettahoğlu EÇ. Primer psikiaytrik bozukluklarla ilişkili saç kayıpları. Türkderm 2014;48:(Suppl 1):52-5.(Turkish).

Gundel H, Wolf A, Xidara V, Raymonde B, Karl-Heinz L, Jacobi F, et al. High psychiatric comorbidity in spasmodic torticollis: a controlled study. J Nerv Ment Dis 2003;191(7): 465-73. http://dx.doi.org/10.1097/01.NMD.0000081667.02656.21

Yazdan P. Update on the genetics of androgenetic alopecia, female pattern hair loss, and alopecia areata: Implications for molecular diagnostic testing. Semin Cutan Med Surg 2012; 31(4):258-66. http://dx.doi.org/10.1016/j.sder.2012.08.003

Ito T. Recent advances in the pathogenesis of autoimmune hair loss disease alopecia areata. Clin Dev Immunol 2013; 2013:348546. http://dx.doi.org/10.1155/2013/348546

Rodriguez TA, Fernandes KE, Dresser KL, Duvic M, National Alopecia Areata Registry. Concordance rate of alopecia areata in identical twins supports both genetic and environmental factors. J Am Acad Dermatol 2010; 62(3):525-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2009.02.006

Díaz-Atienza F, Gurpegui M. Environmental stress but not subjective distress in children or adolescents with alopecia areata. J Psychosom Res 2011;71(2):102-7. http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychores.2011.01.007

Chu SY, Chen YJ, Tseng WC, Lin WM, Chen TJ, Hwang CY et al. Comorbidity proŞles among patients with alopecia are- ata: the importance of onset age, a nationwide population- based study. J Am Acad Dermatol 2011;65(5):949-56. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2010.08.032

Alfani S, Antinone V, Mozzetta A, Di Pietro C, Mazzanti C, Stella P. et al. Psychological status of patients with alopecia areata. Acta Derm Venereol 2012;92(3):304-6. http://dx.doi.org/10.2340/00015555-1239

Chu SY, Chen YJ, Tseng WC, Lin MW, Chen TJ, Hwang CY et al. Psychiatric comorbidities in patients with alopecia are- ata in Taiwan: A case-control study. Br J Dermatol 2012; 166(3):525-31. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2133.2011.10714.x

Bilgiç Ö, Bilgiç A, Bahalı K, Gürkan A, Yılmaz S. Psychiatric symptomatology and health-related quality of life in children and adolescent with alopecia areata. JEDAV 2013;21(11): 1463-68. BMJ 2005;331(7522):951. http://dx.doi.org/10.1136/bmj.331.7522.951

Kovacs M. Rating scale to assess depression in school aged children. Acta Paed Psychiatrica 1981;46(5-6):305-15.

Öy B. Çocukluk depresyonu; Tarihçe, sınıflandırma ve tanı ölçütleri. Türk Psikiyatri Dergisi 1990;1:21-24.(Turkish).

Ebstein NB, Bishop DS. The McMaster Family Assesment Device. Journal of Marriage and Family Counseling 1978; 4:19-31.

Bulut I. Aile değerlendirme ölçeği el kitabı. Öz Güzeliş mat

Varni JW, Seid M, Rode CA. The PedsQL: measurement model for the Pediatric Quality of Life Inventory. Medical Care 1999;37(2):126-39. http://dx.doi.org/10.1097/00005650-199902000-00003

Üneri OS, Agaoglu B, Coskun A, Memik NC. Validity and reliability of pediatric quality of life inventory for 2-to 4-year-old and 5-to 7-year-old Turkish children. Quality of Life Research 2008;17(2):307-15. http://dx.doi.org/10.1007/s11136-007-9303-4

Memik NC, Agaoglu B, Coskun A, Uneri OS, Karakaya I. The validity and reliability of the Turkish pediatric quality of life inventory for children 13-18 years old. Turkish Journal of Psychiatry 2007;18(4):353-63. psikiyatrik eş tanılar. Düşünen Adam Dergisi 2006;19(2):72-6. (Turkish). and vitiligo. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21(7):921-8. http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-3083.2006.02106.x

Andreoli E, Mozzetta A, Provini A, Cacciaguerra MG, Paradisi M, Foglio Bonda PG. Types of stress within child alopecia. Dermatol Psychosom 2002;3(1):26-9. http://dx.doi.org/10.1159/000051360

Özden MG, Bayramoğlu NE, Aydın F, Şentürk N, Cantürk T, Özellikleri ve Seyri. Turk J Dermatol 2010;4:60-5.(Turkish).

Reid EE, Haley AC, Borovicka JH, Rademaker A, West DP, Colavincenzo M, et al. Clinical severity does not reliably predict quality of life in women with alopecia areata, telogen effluvium, or androgenic alopecia. J Am Acad Dermatol 2012;66(3):e97-e102. http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2010.11.042

Dugas M, Le Huzey MF. Stress, distress and alopecia areata: Study of 60 personal observations. İnternational Journal of Child and Adolescent Psychiatry 1983;49(5):221-37. ren and adolescents with alopecia areata in a child and ado- lescent psychiatry clinical sample. Int J Dermatol 2008; 47(11):1118-20. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-4632.2008.03743.x

Picardi A, Pasquini P, Cattaruzza MS, Gaetano P, Baliva G, Melchi CF. et al. Psychosomatic factors in first-onset alope- cia areata. Psychosomatics 2003;44:374-81. http://dx.doi.org/10.1176/appi.psy.44.5.374

Kaynak Göster

1006 670

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Ayberk Asena TELLİ, HAVA ÖZKAN

Facial nerve palsy associated with Kawasaki disease: A case report and review of the literature

Adem KARBUZ, Bilge KOCABAŞ ALDEMİR, Halil ÖZDEMİR, Murat TANYILDIZ, Cem KARADENİZ, Metehan ÖZEN, Ergin ÇİFTÇİ, Ercan TUTAR, Erdal İNCE

Serebral palsi tanısıyla izlenen çocukların beyin MRG bulgularının ve klinik bulgularının ilişkilendirilmesi

Mustafa KARTAL, Gürkan GÜRBÜZ, Ünsal YILMAZ, Aycan ÜNALP

Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi

AYŞE SONAY TÜRKMEN, GÜLEY ARSLAN

Human metapnömovirus pnömonisi: Olgu sunumu

Murat ÖZCAN, Yüksel YURDUGÜL, Melis AKPINAR, DEMET ALTUN, Semra TUNÇBİLEK, Serdar Ümit SARICI

Trichosporon asteroides: A novel etiologic agent of Kerion celsi in a child

Bilge KOCABAŞ ALDEMİR, Adem KARBUZ, Ergin ÇİFTÇİ, Fırat BEĞDE, Selver AMETOGLOU, Ali Adil FOUAD, AYŞE KALKANCI, ZEYNEP CEREN KARAHAN, Derya AYSEV, Erdal İNCE

Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Özlem KOÇ, HAVA ÖZKAN, Hediye BEKMEZCİ

Noninvoluting congenital hemangioma in a term neonate

Zübeyde KILINÇ, Şahin HAMİLCİKAN, Abdurrahman ÖZEL

Alopesi areata tanılı çocuk ve ergenlerde aile işlevselliği, psikopatoloji ve yaşam kalitesi

Ayşe KUTLU, Selcen KUNDAK