3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Amaç: Çalışma, 3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algılarını ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Araştırma Eylül 2013/Aralık 2014 tarihleri arasında tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Giresun ili merkez ve ilçelerine bağlı 20 adet anaokulunda 3-6 yaş grubu çocuğu bulunan babalar oluşturmuştur. Bu anaokullarından araştırmacıların ulaşabileceği 8 anaokulu örnekleme alınmıştır. Araştırmada örnekleme alınan anaokullarında 3-6 yaş çocuğu bulunan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 482 babadan veri toplanmıştır. Veriler, "Kişisel Bilgi Formu", "Babalık Rolü Algı Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik dağılımlar, ortalama, t-testi, ANOVA, Mann Whitney U ve Kruskal Wallis analizi kullanılmıştır.Bulgular: Babaların; eğitimi, çalışma durumu, mesleği, gelir durumu algısı, aile tipi, şu an eğitim alan çocuğu isteme, ilk kez baba olma yaşı, sahip olduğu çocuk sayısı ve babalığa ilişkin bilgi alma durumlarının babalık rolü algısını etkilediği belirlenmiştir. Babaların, "Babalık Rolü Algı Ölçeği"den aldıkları toplam puan ortalamasının 99,49±11,10 olduğu saptanmıştır.Sonuç: Babaların bazı sosyodemografik özelliklerinin babalık rolü puan ortalamalarını etkilediği saptanmıştır. "Babalık Rolü Algı Ölçeği"den aldıkları toplam puan ortalamasına göre babalık rolü algısının iyi düzeyde olduğu bulunmuştur

Determination of fatherhood role perception of fathers with children aged 3-6 years and the affecting factors

Objective: The purpose of this study was to determine the fatherhood role perceptions of fathers with children aged 3-6 years and the affecting factors.Methods: This descriptive study was conducted between September 2013 and December 2014. The population of the study consisted of fathers with children in the age group of 3-6 years in 20 kindergartens located in the city center of Giresun and its districts. Eight kindergartens that the researchers could reach among them were included in the sample. The data of the study were collected from 482 fathers who had 3-6 year-old children in the kindergartens included in the sample and agreed to participate in the study. The data were collected by using the 'Personal Information Form' and the 'Fatherhood Role Perception Scale'. Percentage distributions, mean, t-test, ANOVA, Mann Whitney U, and Kruskal Wallis analyses were used to assess the data.Results: It was determined that fathers' education, working condition, occupation, income status perception, family type, requesting the child receiving education currently, age of becoming a father for the first time, the number of children and state of receiving information about fatherhood affected the fatherhood role perception. Total mean score obtained by fathers from the Fatherhood Role Perception Scale was determined to be 99.49±11.10.Conclusion: It was also determined some socio-demographic characteristics of fathers affected mean scores of the fatherhood role. According to total mean score obtained by fathers from the Fatherhood Role Perception Scale, it was found that the fatherhood role perception was at a good level.

Kaynakça

Nirun N. Sistematik sosyoloji yönünden aile ve kültür, 2. Baskı. Ankara, AKM Yayınları, 1994: 20.

Yörükoğlu A. Çocuk ruh sağlığı, 29. Baskı. Ankara, Özgür Yayınları, 2008; 84-85.

Pontes CM, Osorio MM, Alexandrino AC. Building a place for the father as an ally for breast feeding. Midwifery 2009;25:195-202. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2006.09.004

Atmaca Koçak A. Türkiye'de babaların şimdiki durumu. Baba Destek Programı Değerlendirme Raporu. Anne Çocuk Eğitim Vakfı 2004; 1-65.

Zeybekoğlu Dündar Ö, Durugönül E, Arıkan A. Anne ve baba sözcüklerine yüklenilen anlamların bir incelemesi. Contemporary Online Language Education Journal 2011;2:25-34.

Gürşimşek I, Kefi S, Gırgın G. Okulöncesi eğitime babaların katılım düzeyi ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2007;33:181-191.

Kuzucu Y. Değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2011;4:79- 91.

Pleck JH, Masciadrelli BP. Paternal Involvement by U.S. Residential Fathers: Levels, Sources, and Consequences. In: Lamb ME (eds). The Role of The Father in Child Development, 4th ed. New Jersey, John Wiley & Sons, 2004; 222-272.

Kuzgun Y, Sevim SA. Kadınların çalışmasına karşın tutum ve dini yönelim arasındaki ilişki. Eğitim Bilimleri Dergisi 2004;37:14-27.

Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 9.Baskı. Ankara, Sistem Ofset Matbaacılık 2012; 100.

Sucuoğlu B. Kaynaştırma programlarında anne baba katılımı. Özel Eğitim Dergisi 1996;2:25-43.

Ergin A, Özdilek R. Değişen babalık rolü ve erkek sağlığına etkileri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2014;11:3-8.

Dudson F. Baba gibi yar olmaz. 3. Baskı. İstanbul, Özgür Yayınları 2000; 18-19.

Elmacıoğlu T. Başarıda aile faktörü. 2. Baskı. İstanbul, Yediveren Yayınları 2012.

Tezel Şahin F, Özbey S. Okul öncesi eğitim programlarında uygulanan aile katılım çalışmalarında baba katılımının yeri ve önemi. Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi 2009;5:30-39.

Forehand R, Wierson M, Thomas AM, Armistead L. Interparental conflict and paternal visitation following divor- ce: the interactive effect on adolescent competence. Child Study Journal 1990;20:193-202.

Aydoğmuş K, Baltaş A, Baltaş Z, Davaslıgil Ü, Güngörmüş K, Konuk E, Korkmazlar Ü, Köknel Ö, Navaro L, Oktay A, Razon N, Yavuzer H. Ana baba okulu. 10. Baskı. İstanbul, Remzi Kitabevi 2003; 245-254.

Erdoğan A. Çocuğun psikososyal gelişimde babanın rolü. Yeni Symposium 2004;42:147-153.

Saygılı S, Çankırılı A. Babacığım neredesin. 2. Baskı. İstanbul, Elit Yayın, 2009; 102-103.

Durmuş A. Özgüven gelişimi ve karakter eğitimi. 5. Baskı. İstanbul, Nesil Yayın, 2008: 90.

Sevil Ü, Kavlak O. Couvade sendromu (Sempatik gebelik). Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi 2003;6:49- 54.

Gölbaşı Z. Postpartum dönemde erken taburculuk, evde bakım hizmetleri ve hemşirelik. C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2003;7:15-22.

Kuzucu Y. Babalarıyla çatışma düzeyi yüksek ve düşük olan ergenlerin ve babaların babalık rolüne ilişkin algılarının kar- şılaştırılması. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi 1999.

Seçer Z, Çeliköz N, Yaşa S. Bazı kişisel özelliklerine göre okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların baba- larının babalığa yönelik tutumları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2007;18:411-424.

Kuruçırak Ş. 4-12 aylık bebeği olan babaların, babalık rolü algısı ile bebek bakımına katılımı arasındaki ilişki. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi 2010.

Poyraz M. Babaların babalık rolünü algılamalarıyla kendi ebeveynlerinin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi 2007.

O'Connell M. Where's Papa? Father's role in child care. Population Trends and Public Policy 2. Baskı, Washington, September 1993.

Gültekin Akduman G, Türkoğlu D. Okul öncesi dönem çocu- ğu olan babaların babalık rollerini algılamaları ile çocukları- nın davranış problemleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Hakemli Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi 2013;1:1- 17.

Bartlett E. The effects of fatherhood on the health of men: A review of the literature. The Journal of Men's Health & Gender 1:159-169. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmhg.2004.06.004

Kaynak Göster

694 335

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Serebral palsi tanısıyla izlenen çocukların beyin MRG bulgularının ve klinik bulgularının ilişkilendirilmesi

Mustafa KARTAL, Gürkan GÜRBÜZ, Ünsal YILMAZ, Aycan ÜNALP

Noninvoluting congenital hemangioma in a term neonate

Zübeyde KILINÇ, Şahin HAMİLCİKAN, Abdurrahman ÖZEL

Trichosporon asteroides: A novel etiologic agent of Kerion celsi in a child

Bilge KOCABAŞ ALDEMİR, Adem KARBUZ, Ergin ÇİFTÇİ, Fırat BEĞDE, Selver AMETOGLOU, Ali Adil FOUAD, AYŞE KALKANCI, ZEYNEP CEREN KARAHAN, Derya AYSEV, Erdal İNCE

Alopesi areata tanılı çocuk ve ergenlerde aile işlevselliği, psikopatoloji ve yaşam kalitesi

Ayşe KUTLU, Selcen KUNDAK

3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi

Ayberk Asena TELLİ, HAVA ÖZKAN

Konya ili Selçuklu ilçesinde 0-3 yaş grubu çocuğa sahip annelerin ninni söylemeye ilişkin görüş ve uygulamalarının belirlenmesi

AYŞE SONAY TÜRKMEN, GÜLEY ARSLAN

Facial nerve palsy associated with Kawasaki disease: A case report and review of the literature

Adem KARBUZ, Bilge KOCABAŞ ALDEMİR, Halil ÖZDEMİR, Murat TANYILDIZ, Cem KARADENİZ, Metehan ÖZEN, Ergin ÇİFTÇİ, Ercan TUTAR, Erdal İNCE

Annelik rolü ve ebeveynlik davranışı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Özlem KOÇ, HAVA ÖZKAN, Hediye BEKMEZCİ

Human metapnömovirus pnömonisi: Olgu sunumu

Murat ÖZCAN, Yüksel YURDUGÜL, Melis AKPINAR, DEMET ALTUN, Semra TUNÇBİLEK, Serdar Ümit SARICI