TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN 166’INCI MADDESİNİN2’İNCİ FIKRASINA İLİŞKİN SORUNLAR

Mehaz İsviçre Kanunu dahil gelişmiş ülkelerdeki boşanma hükümlerinde, kusur ilkesi ve özel boşanma sebepleri yürürlükten kaldırılmış olup altı ay, bir yıl gibi belli sürelerde fiilen ayrı yaşandığının sabit olması halinde evlilik birliğinin temelden sarsıldığına dair bazı karineler kabul edilerek diğer tarafın rızası aranmaksızın boşanma talebi kabul edilebilmektedir. Türk Medeni Kanun’unda, kusur ilkesi ve özel boşanma sebepleri mer’i olmaya devam etmekle beraber, Türk Medeni Kanun 166’ıncı maddesinin 2’inci fıkrasının uygulanmasında, genellikle bazı haksızlıklara yol açan durumlar söz konusu olmaktadır ki mevzuatın değişmemesi ve uygulamadaki sorunlar, eşler, çocuklar, toplum açısından birçok zarara mahal vermekte, anne-babalarının çocuklarına kötü rol model olmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, çalışmamızda Türk Medeni Kanun’daki kusur ilkesi, özel boşanma sebeplerinin uygulanmasının yol açtığı zararlar ve Türk Medeni kanunu 166. ıncı maddesinin 2’inci fıkranın uygulanmasındaki sorunlar ele alınacaktır.

PROBLEMS ABOUT THE PARAGRAPH 2 OF ARTICLE 166 OF THE TURKISH CIVIL CODE

TIn the divorce provisions in developed countries, including the referred Swiss Law, the principle of fault and special divorce reasons were abolished and certain presumptions about the breakdown of marriage are accepted if actual separation of a certain period such as six months or one year is proven, and the divorce request can be accepted without the consent of the other party. However, although the principle of fault and special divorce reasons continue to remain in force in the Turkish Civil Code, situations arise in the implementation of the paragraph 2 of article 166 of the Civil Code that cause some of injustices, and failure to amend the legislation and problems in implementation causes several damages on spouses, children and the society, and lead to mothers and fathers being poor role models. Therefore, this study will discuss the damages caused by implementation of the principle of fault and special divorce reasons in the Civil Code and problems encountered in the implementation of the paragraph 2 of article 166 of the Civil Code..

Kaynakça

AKINTÜRK, Turgut, ATEŞ, Derya : Aile Hukuku II. Cilt, (22. Baskı), Beta Kitabevi, İstanbul, 2020

ÇİFTÇİ, Pınar : “Boşanma Sisteminin Yargılamada Doğurduğu Temel Hak İhlâlleri ve İspat Sorunları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir, Özel Sayı 2014, 2015, C.16, ss.17641-1821

DURAL, Mustafa : Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar

ERDEM, Mehmet : Aile Hukuku, (2. Baskı), Seçkin Kitabevi, Ankara

KARA, Nazmiye : “Boşanma Sebeplerinde Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Kavramı”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004

SARI, Suat : Türk Özel Hukuku Cilt I Temel Kavramlar Ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, (13. Baskı) Filiz Kitabevi, İstanbul, 2018

DURAL, Mustafa; OĞUZ, Tufan; GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, (15. Baskı) Filiz Kitabevi, İstanbul, 2019

HATEMİ, Hüseyin : Aile Hukuku, (8. Baskı), Onikilevha Kitabevi, İstanbul, 2020

HELVACI, Serap ERLÜLE, Fulya : Medeni Hukuka Giriş Kişiler Hukuku Aile Hukuku, (5. Baskı), Legal Kitabevi, İstanbul, 2018

KILIÇOĞULU, Ahmet : Aile Hukuku, (4. Baskı), Turhan Kitabevi, Ankara, 2019

KILKELLY, Ursula : Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Gösterilmesi Hakkı, İnsan Hakları El Kitapları, No:1, Avrupa Konseyi, Almanya, 2001

ÖZTAN, Bilge : Aile Hukuku, (6. Baskı) Turhan Kitabevi, Ankara, 2015

ÖZTAN, Bilge : Medeni Hukuk’un Temel Kavramları, (43. Baskı) Turhan Kitabevi, Ankara, 2019

ÖZTÜRK, Özge : “Genel Boşanma Sebepleri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010

SEÇER, Öz : “Anlaşmalı Boşanmada Eşlerin Yaptıkları Anlaşma”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s.2, C. 7, 2016s, ss. 259- 286

YILMAZ, Canan : “Avrupa Birliğinde Aile Hukukunun Uyumlaştırılması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, İstanbul, S.1-2, 2008, C. 14, ss.85-113

Kaynak Göster