MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNİN MİRASÇILIK BELGESİNDE GÖSTERİLMESİ

Miras bırakan bir mirasçısı ile ivazlı ya da ivazsız olarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir. Böyle bir durumda, mirastan feragat eden mirasçılık sıfatını kaybeder. İvazlı mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyunu da kapsar. Mirastan feragat sözleşmesi, belli bir kişi lehine yapılabilir. Feragatin belirli bir kişi lehine yapılmış olması halinde, feragat edenin payı bu kişiye ait olur. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır. Mirastan feragat sözleşmesinin varlığı halinde, bu sözleşmenin hüküm ve sonuçlarının mirasçılık belgesinde gösterilip gösterilmeyeceği hususu tartışmalıdır. Mirasçılık belgesinin işlevi ve bu belge olmaksızın mirasçıların tereke üzerinde herhangi bir resmi işlem yapamayacağı dikkate alındığında, tartışmanın açıklığa kavuşturulması uygulama bakımından oldukça önemlidir.

INDICATING INHERITANCE RENUNCIATION CONTRACT IN CERTIFICATE OF INHERITANCE

The testator may conclude an inheritance renunciation contract with an heir with or without valuable consideration. In such a case the renouncing party is not deemed to be an heir on succession. An inheritance may be renounced in favour of certain persons. If certain persons are named in the renunciation contract as heirs, the part of the renouncing heir belongs to these. If certain persons are not named in the renunciation contract as heirs, the renunciation is presumed to be effective only in respect of the heirs of the line descending from their nearest common ascendant. In case of inheritance renunciation contract, it is not clear whether the effects and consequences of this contract will be indicated in certificate of inheritance. In terms of practice it is important to clarify the matter. Because the heirs are not able to make any official transaction on the estate without certificate of inheritance.

Kaynakça

ALBAŞ, Hakan: “Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Hükümlerine İlişkin Bazı Sorunlar”, Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. Özel, 2007, s.535- 552.

ANTALYA, Gökhan / SAĞLAM, İpek: Miras Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2019.

ANTALYA, Gökhan: Mirastan Feragat Sözleşmesi, İstanbul 1999.

AYİTER, Nuşin/KILIÇOĞLU, Ahmet: Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara 1993.

COTTI, Fiorenzo: Art. 495-497 ZGB in: Antoine Eigemann/Nicolas Rouiller (Editeurs), Commentaire du droit des successions (art. 457- 640 CC; art. 11-24 LDFR), SHK – Stämpflis Handkommentar, Stämpfli Verlag AG, Bern 2012.

ÇAĞA, Tahir: Türk-İsviçre Hukukuna Göre Mahfuz Hisseli Mirasçıların Hukuki Vaziyeti, İstanbul 1950.

DURAL, Mustafa / ÖZ, Turgut: Türk Özel Hukuku Cilt: IV: Miras Hukuku, 11. Baskı, İstanbul 2017.

EREN, Fikret/YÜCER AKTÜRK, İpek: Türk Miras Hukuku, Ankara 2019. ERİŞGİN, Nuri: Mirasçılık Belgesi, Ankara 2013.

GENÇCAN, Ömer Uğur: Miras Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2020.

GÖNEN, Doruk: “Cezai Mirasçılıktan Çıkarmanın Amacı ve Cezai Mirasçılıktan Çıkarmaya Tabi Kişilerin Kapsamı”, Prof. Dr. Hasan Erman’a Armağan, İstanbul 2015, s. 327-340.

HRUBESCH-MILLAUER, Stephanie: Erbrecht Art. 457-640 ZGB, in: Peter Breitschmid/Alexandra Jungo (Hrsg.), CHK - Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. Auflage, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2016.

İMRE, Zahit / ERMAN, Hasan: Miras Hukuku, 13. Baskı, İstanbul 2017.

KILIÇOĞLU, Ahmet M.: Miras Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2018.

KOCAAĞA, Köksal: “Mirasçılık Belgesi (MK md. 598)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. IX, S.1-2, Haziran-Aralık 2005, s. 83-105.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip: Miras Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 1987. KURŞAT, Zekeriya: Terekenin Korunması Önlemleri, İstanbul 2010.

OĞUZMAN, M. Kemal: Miras Hukuku, 6. Baskı, İstanbul 1995.

ÖZTAN, Bilge: Miras Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2014.

SARI, Suat: Suat: Uygulamalı Miras Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2016.

SEROZAN, Rona/ ENGİN, Baki İlkay: Miras Hukuku ve Uygulama Çalışmaları, 6. Baskı, Ankara 2019.

STUDHALTER, Philipp: Art. 495-497 ZGB, in: Jolanta Kren Kostkiewicz/Stephan Wolf/Marc Amstutz/Roland Fankhauser (Hrsg.), ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, OFK – Orell Füssli Kommentar (Navigator.ch), 3. überarbeitete Auflage, 2016.

ŞENER, Esat: Miras Hukuku, Birinci Kitap, Olgaç Matbaası, Ankara 1977.

TURANBOY, Kürşat Nuri: Mirasbırakanın Denkleştirme ve Tenkise Bağlı Sağlararası Hukuki İşlemleri, Ankara 2010.

WEIMAR, Peter: Die gesetzlichen Erben: Die Verfügungsfähigkeit, Die Verfügungsfreiheit, Die Verfügungsarten, Die Verfügungsformen, Art. 457-516 ZGB, in: Heinz Hausheer/Hans Peter Walter (Hrsg.), BK – Berner Kommentar Band/Nr. III/1/1/1: Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Erbrecht, 2009.

YAĞCI, Kürşad: Cezaî Mirasçılıktan Çıkarma, İstanbul 2013.

Kaynak Göster