CEZANIN AMAÇLARI İYİ BİR CEZADA BULUNMASI GEREKLİ NİTELİKLER

Ceza, hukukun ilk ortaya koyduğu müesseselerdendir. Devlet, kamu gücü tarafından konulan ve bir eylemin yapılması veya yapılmaması biçiminde belirlenen yasağın, kusurlu bir insan davranışı ile gerçekleştirilmesi durumunda, bunu gerçekleştirene uygulanan yaptırıma ceza adı verilmektedir. Bu çalışma içerisinde cezanın amacının ne olduğu, cezalandırmanın ne için gerçekleştirildiği üzerinde durulmakta ve iyi bir cezalandırmanın söz konusu olabilmesi için bir cezada bulunması gerekli olan nitelikler açıklanmaktadır. Ceza, kanuni, belirli, ölçülü, adil, insani ve ahlaki olmalı; bölünebilir, bireyselleştirilebilir, caydırıcı, etkili, geri alınabilir özellikte olmalıdır. Ayrıca, faydalı, elverişli; masrafsız veya az masraflı olmalıdır.

The punishment is one of the first institutions laid down by law. If the prohibition imposed by the state and public power, which is determined as the act or not, is committed by a flawed human behavior, the sanction applied to the person who does it is called punishment. This study focuses on the purpose, content, and characteristics of proper punishment. The proper punishment should be legal, specific, moderate, fair, humane, and moral. In addition,It should be divisible, individualized, deterrent, effective, retrievable as well as inexpensive.

Kaynakça

AKTAŞ, Sururi, Cezalandırmanın Amacı Üzerine, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (EÜHFD), Erzincan 2009, C. 13, hukukdergi. ebyu.edu.tr/wp-content/uploads/2015/10/2009-XIII_1-1. pdf (Erişim: 27.02.2020).

ARTUK, Emin, Ceza Hukukuna Giriş (Ders Notları), İstanbul 1983.

ARTUK M. Emin / GÖKÇEN, Ahmet / ALŞAHİN, Emin, / ÇAKIR, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2019

ARTUK, M. Emin / GÖKÇEN, Ahmet / YENİDÜNYA, Ahmet Caner, Ceza Hukuku Genel Hükümler 1, 2.Baskı, Ankara 2006.

ARTUK, M. Emin, “Ölüm Cezası”, Ceza Hukuku Makaleleri (ARTUK, M. Emin / GÖKCEN, Ahmet / YENİDOĞAN, Caner), İstanbul 2002. (Bu makale için ayrıca bknz: Prof. Dr. Jale AKİPEK Armağanı, Konya 1991.)

BECCARIA, Cesare, Suçlar ve Cezalar (Beşeriyetin Mecellesi), çev.: Muhiddin GÖKLÜ, 2. Baskı, Güven Basım ve Yayınevi, 1960 (BECCARIA, Muhiddin Göklü Çevirisi)

BECCARIA, Cesare, Suçlar ve Cezalar Hakkında, Çev.: Sami SELÇUK, Ankara, 2013 (BECCARIA, Sami Selçuk Çevirisi).

BECCARIA, Cesare, Suçlar ve Cezalar, Çağdaş Hukukçular Derneği Yayını, Ankara 2003, (BECCARIA, Özbayrak Çevirisi).

CENTEL, Nur, “Cezanın Amacı Ve Belirlenmesi”, s. 341, hukuk. deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/Centel-3.pdf, (Erişim: 01.03.2020).

CENTEL, Nur / ZAFER, Hamide / ÇAKMUT, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, 6. Baskı, İstanbul 2010.

ÇETİN, Soner Hamza, Türk Ceza Hukukunda Yorum ve Kıyas, Bilgi Yayınevi Ankara 2014.

ÇETİN, Soner Hamza, Türk Ceza Kanunu’nda Seçenek Yaptırımlar, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, Ankara 2018.

DEMİRBAŞ, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, Ankara 2011.

DEMİRBAŞ, Timur, İnfaz Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 6.Baskı, Ankara, 2019

DEVELİOĞLU, Ferit, Osmanlıca ve Türkçe Ansiklopedik Lügat, 5. Baskı, 1982.

DOĞAN KARAKAŞ, Fatma, Cezanın Amacı ve Hapis Cezası, 1.Baskı, Mart 2010.

DÖNMEZER, Sulhi / ERMAN, Sahir, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kısım, C.I, 12. Bası, İstanbul 1997.

DÖNMEZER, Sulhi / ERMAN, Sahir, Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, Genel Kısımlar, Cilt II, Beta Yayınları, 12. Bası, İstanbul 1999.

FOUCAULT, Michel, Hapishanenin Doğuşu, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınevi, Temmuz, 1992

GÜNGÖREN, Birden, HEGEL’in Ceza Teorisi: Suçlunun İade-i İtibarı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, Ocak 2010, Sayfa: 989-1001, jurix.com.tr/article/13579 (Erişim: 29.02.2020).

GÜRİZ, Adnan, Faydacı Teoriye Göre Ahlak ve Hukuk, Ajans Türk Matbaası, Ankara 1963.

GÜRKAN, Ülker, Montesquieu ve Kanunların Ruhu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (AÜHFD), 1988, Cilt 40, Sayı 1-4. kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0002230, (Erişim: 26.02.2020).

HAFIZOĞULLARI, Zeki / ÖZEN, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 2. Baskı, Ankara 2010.

HAFIZOĞULLARI, Zeki, Ceza Normu (Normatif Bir Yapı Olarak Ceza Hukuku Düzeni), 2. Baskı, Ankara, 1996.

HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 14.Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2012.

HONIG, Richard, Ceza Gaye Nazariyesinin Tarihine Dair, Çev.: Yavuz Abadan, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası (İHFM), C: II, Y:II, İstanbul 1936. dergipark.org.tr/tr/download/article-file/97163 (erişim: 01.03.2020). https://sozluk.gov.tr/ (Erişim : 26.02.2020).

İÇEL, Kayıhan, ”Ceza Yasası Hazırlanırken Uyulması Gereken On Ana Kural”, İn: Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5, Suç Politikası, Prof. Dr. Dr. H.C Mult. Claus ROXIN’e Armağan, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006.

KOCA Mahmut / ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, 4. Baskı, Ankara 2011.

MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat Baron de, Kanunların Ruhu Üzerine, (çev: Fehmi BALDAŞ), Hiperlink Yayınları, İstanbul

NUHOĞLU, Ayşe, Ceza Hukukunda Emniyet Tedbirleri, Adil Yayınları, Ankara 1997. ÖZBEK, Veli Özer / KANBUR, M. Nihat / DOĞAN, Koray /

TEPE, İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, 6. Baskı, Ankara 2015.

ÖZBEK, Veli Özer / DOĞAN, Koray / BACAKSIZ, Pınar, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2019.

ÖZBEK, Veli Özer, İnfaz Hukuku, 7. Baskı, Seçkin Yayınları, s. 533.

Savcılar İçin İnsan Hakları El Kitabı, Uluslararası Savcılar Birliği, (Editörler: Egbert MYJER, Barry HANCOCK, Nicholas COWDERY, Derleyen; Marnix ALINK), Ankara Barosu Yayınları, 2. Baskı, 2006.

SHELDEN, Randall G., “Neden Bu Kadar Cezalandırıcıyız? Son Zamanlardaki Hapsetme Eğilimleri Üzerine Bazı Gözlemler”, (Çev.: Esra Demir), Karşılaştırmalı Güncel Ceza Hukuku Serisi 5, Prof. Dr. Dr. H.C Mult. Claus Roxin’e Armağan, Suç Politikası, Seçkin Yayınları, İstanbul 2006.

sozluk.gov.tr (Erişim: 04.03.2020).

SOYASLAN, Doğan, Ceza Hukuku, Genel Hükümler, Ankara, 1998

TANER, Tahir, Ceza Hukuku Umumi Kısım,1953, İstanbul.

TÜTÜNCÜ ERDEN, Efser, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Gurban/ Türkiye Kararına İlişkin Değerlendirmeler, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C:15, Sayı:2-1, Temmuz- Ağustos 2016, (s.615-630)

WILLEMIN ALTINOK, Derya, Ceza Kavramı, Nitelikleri, Amacı ve Sınıflandırılması, Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ’a Armağan, İKÜHFD Özel Sayı, Cilt:16, Sayı:2, Temmuz 2017, Cilt I,

YENİDÜNYA, Caner,”Ceza Kavramı,Cezanın Amacı, Nitelikleri ve Çeşitleri” caneryenidunya.com/ceza-kavrami-cezanin-amacinitelikleri- ve-cesitleri/, (Erişim: 02.03.2020).

YÜCE, Tufan Turhan, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara 1985.

Kaynak Göster