7251 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER İLE BİRLİKTEUSUL HUKUKUNDA İHTİYATİ TEDBİR

Geçici hukuki korumalar, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Onuncu Kısmında üst başlık olarak düzenlenmiştir. Birinci bölümde ihtiyati tedbirlere, ikinci bölümde ise delil tespiti ve diğer geçici hukuki korumalara yer verilmiştir. Bu çalışma kapsamında mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte ihtiyati tedbir müessesesi mercek altına alınmıştır. Çalışmamızda öncelikle geçici hukuki koruma kavramı incelenmiş, ihtiyati tedbir hakkında genel bilgiler verilmiş, özel hukuk yargılamasındaki diğer benzer müesseseler ile ihtiyati tedbir karşılaştırılmıştır. İhtiyati tedbir kararı alınmasının usulü, ihtiyati tedbir talebinin incelenmesi, ihtiyati tedbir talebinin karara bağlanması ve ihtiyati tedbir kararına itiraz açıklanmış son olarak haksız ihtiyati tedbirden doğan tazminat davası incelenmiştir.

PRELIMINARY INJUNCTION IN PROCEDURAL LAW ON THE NEW AMENDMENTS WITH THE LAW NO 7251

Temporary legal protection is regulated under the Tenth Title of the Turkish Code of Civil Procedure. The first part covers preliminary injunctions while the second part includes determination of evidence and other temporary legal protection. This study examines preliminary injunction along with the amendments in the Code. In our study, we first analyze the concept of temporary legal protection, provide general information about preliminary injunction, and compare preliminary injunction with other similar protection in private law proceeding. The preliminary injunction procedure, review of the motion for preliminary injunction, resolution for the motion, and opposition to the preliminary injunction are clarified, and an action for damages resulting from a wrongfully-issued preliminary injunction is reviewed.

Kaynakça

AKDENİZ, Umut, İhtiyati Haciz Müessesesi, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 10, S. 1-2, S.S. 197-226, 2006

ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR, Sema Ayvaz, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2017

ERİŞİR, Evrim, Geçici Hukuki Korumanın Temelleri ve İhtiyati Tedbir Türleri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013

GÖKSU, Mustafa, Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İhtiyati Tedbirin Uygulanmasını Talep Etme Zorunluluğu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, S.S. 1253-1273, 2015

GÖRGÜN, L. Şanal/BÖRÜ, Levent/TORAMAN, Barış/KODAKOĞLU, Mehmet, Medeni Usul Hukuku, Yetkin Yakınları, Ankara, 2019

KONURALP, Cengiz Serhat, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre İhtiyati Tedbirler, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 71, S. 2, S.S. 225-274, 2013

KORKMAZ, Ramazan, Haksız İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davasının Normatif Zarar Teorisi Bağlamında Değerlendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 21, S. 2, S.S. 805-841, 2019

KURU, Baki, İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Yetkin Yayınları, Ankara, 2019

MISTAÇOĞLU, Yasemin, Medeni Yargılama Hukukunda İhtiyati Tedbir Yargılaması Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016

ÖZMEN, Remzi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muhammet, İcra İflas Hukuku, Ankara, 2013

PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2017

SARISÖZEN, Serhat, İhtiyati Tedbir Kararlarına Karşı Başvuru Yolu ve İçtihadı Birleştirme Kararı, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı, S.S. 1321-1350, 2014

TUNÇ YÜCEL, Müjgan, HMK Uyarınca Tahkimde İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2013

https://dergipark.org.tr/tr/

https://www.resmigazete.gov.tr/

Kaynak Göster