Toplu Yemek Firmalarında Uygulanan Personel Güçlendirmenin, Personel Memnuniyeti, Kurum Aidiyeti ve Kurum İçi İmaja Olan Etkisinin Belirlenmesi

Amaç – Edremit Körfezi’nde faaliyet gösteren toplu yemek firmalarında çalışan personele uygulanan personel güçlendirme faaliyetlerinin, personel memnuniyetine, kurum aidiyetine ve kurum içi imaja olan etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırma evrenini Balıkesir ili Edremit Körfezi’nde faaliyet gösteren toplu yemek firmalarında çalışan personeller oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında oluşturulan anket formlarının, katılımcılara ulaştırılması ve katılımcılar tarafından geri dönüşünün sağlanması gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler 406 katılımcının verileri ile gerçekleştirilmiştir. Anket formu iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım; katılımcıların demografik özelliklerini ifade eden bilgilerden oluşmaktadır. Anket formunun ikinci kısmı ise, araştırmanın bağımsız değişkenlerini oluşturan ve dört alt boyut ile ölçümlenen 12 ifadelik personel güçlendirme ölçeğinden meydana gelmiştir. Araştırma kapsamında veri tabanı oluşturulabilmesi adına edinilen veriler elektronik ortama aktarılmış ve aktarılan veriler istatistik paket programları ve yapısal eşitlik modeli ile analizlere tabi tutulmuştur. Bulgular – Araştırma katılımcılarının betimleyici özelliklerinin belirlenmesi için katılımcılarının demografik özellikleri ve kaçıncı iş yerinde çalıştıkları ve bu sektörde kaç yıldır çalıştıkları gibi önermeler açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırma kapsamındaki katılımcıların % 42,6’sı kadınlardan % 57,4’ü erkeklerden oluşmaktadır. Medeni duruma bakıldığında ise %59,1’inin evli olduğu görülmektedir. Tartışma – Yapılan analizler sonucunda, personel güçlendirme alt boyutlarından anlam ve yetenek boyutlarının kurumsal aidiyet üzerinde, yetenek ve etki boyutlarının personel memnuniyeti üzerinde, yetkinlik ve etki boyutunun ise genel kurum içi imaj üzerinde olumlu ve anlamlı etkileri tespit edilmiştir. Bununla birlikte personel memnuniyetinin bireysel ve genel kurum içi imaj üzerinde, kurumsal aidiyetin de bireysel kurum içi imaj üzerinde olan anlamlı ve olumlu etkileri araştırmanın diğer bulgularındandır.

Determination of the Impact of Empowerment in Catering Firms on Staff Satisfaction, Corporate Loyalty and Corporate Image

the employees working in catering companies which operates in Edremit Bay on staff satisfaction, corporate loyalty and corporate image. Design/methodology/approach – The research population is composed of employees working in catering companies operating in Edremit Bay of Balıkesir province. The survey forms created within the scope of the research were delivered to the participants and had them return the forms. The analyses were carried out with the data acquired from 406 participants. The survey form consists of two separate parts. The first part includes information stating the demographic characteristics of the participants. The second part of the survey form comprises of the 12-item-staff empowerment scale forming the independent variables of the research and measured with four sub-dimensions. In order to create a database within the scope of the research, the data obtained were transferred to the electronic environment and the transferred data were analyzed with statistical package programs and structural equation model. Findings – In order to determine the descriptive characteristics of the research participants, the demographic features of the participants and the propositions such as how many workplaces they have worked in and how many years they have been working in this sector have been tried to be explained. 42.6% of the participants in the research are women and 57.4% are men. When the marital status is examined, it is seen that 59.1% are married. Discussion- As a result of the analyses, it was determined that the meaning and ability dimensions of the employee empowerment sub-dimensions had a positive and significant effect on institutional loyalty, the ability and impact dimensions had a positive effect on the staff satisfaction and the competence and impact dimensions had a positive and significant effect on the overall corporate image. Besides, significant and positive effects of employee satisfaction on individual and general corporate image and corporate loyalty on individual corporate image are among the other findings of the research.

Kaynakça

Abratt, R. ve T.N., Mofokeng, (2001), “Development and Management of Corporate Image in South Africa.” European Journal of Marketing, 35.

Akın A., Ş. (2010), Örgüt Kültürünü Oluşturan Unsurların Çalışanlar Üzerindeki Motivasyon Etkileri, Ankara: MPM Yayınları.

Arnett D. B., Laverie, D. A., Mclane, C. (2002), Using Job Satisfaction and Pride as Internal Marketing Tools, Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarerly, Sayı: April, ss. 87-96

Aydın, M., (1991), Eğitim Yönetimi, Ankara: Hatip Oğlu Yayınevi.

Balay, R. (2000), Resmi ve Özel Liselerde Yönetici ve Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı (Ankara İli Örneği), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Başaran, İ. (1992), Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara, ss.187

Bordin C., Bartram T., Casimir G., (2007) “The antecedents and consequences of psychological empowerment among Singaporean IT employees”, Management Research News, Vol.30, No.1, p.37

Bowen, D. A. and Lawler, E. F. (1992). The Empowerment of Service Workers: What, Why, How, And,When. Sloan Management Review, pp. 31-39.

Bölükbaşı, A.G., Çakmur Y., D. (2009), Yerel Yönetimlerde İş Tatminini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Alan Araştırması, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Yıl:2009, Cilt.XXVII,Sayı:II, ss.348

Churın, Bek A.(2006), “Personel Güçlendirme ve Bireysel Performans İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Churın, Bek A.(2006), “Personel Güçlendirme ve Bireysel Performans İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Conger, J. A. ve R. N. Kanungo (1988). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, 13 (3), pp. 471-482.

Cooney, R. (2004). "Empowered Self-Management and the Design of Work Teams". Personal Review Farnborough, 33(5/6): 677-692.

Çiftçi, F, (2008). “Sektörün Tanımı”, “Sektördeki Yasa Ve Yönetmeliklerin Gelişimi”, ”Sektörün Önemi” http// www.ardayayin.net/sayfa-913-906-81.

Çolakoğlu, Ü. Ayyıldız, T. Cengiz, S. (2009), “Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık Boyutlarında Algılama Farklılıkları: Kuşadası’nda ki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (20).

Doğan, S. (2006). Personel güçlendirme. İstanbul: Kare Yayınları.

Doğan, S., Kılıç S. (2008), İlişki Yönetiminde İç ve Dış Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması, KMU İİBF Dergisi, Yıl 10, Sayı:14, Haziran 2008 ss.20.

Erdoğan, İ. (1996), İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İstanbul: İşletme Fakültesi Yayınları.

Fermanoğlu, E. N. (2015), İş Hayatında Motivasyonun Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkileri: İnşaat Sektöründe Bir Uygulama, T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yüksek Lisans Tezi.

Greasley, Kay. Bryman, Alan. Dainty, Andrew. Price, Andrew. Naismith, Nicola. Robby Soetanto. 2008, “Understanding Empowerment From An Employee Perspective: What Does it Mean And Do They Want it?” Team Performance Management: An International Journal, Vol. 14, Num. 1/2, pp. 39-55.

Gulledge, L. G. (1991), Satisfying the Internal Customer, Bank Marketing, 23(4):46- 48.

Gümüştekin, E. C.E, C. (2007), “Güçlendirme Algılarındaki Değişimin Örgütsel Kültür ve Bağlılık Üzerinde Etkileşimi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 17.

Hacımustafaoğlu, F. M. (2008), “Personel Güçlendirme Algılarının Bireysel Yaratıcılığa Etkisi ve Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul

Hackman, J. R., & O ldham, G . R . (1975). D evelopment o f t he j ob d iagnostic s urvey. Journal o f A pplied psychology, 60(2), 159.

Hancer, M. ve George, R. T. (2003), “Psychological Empowerment of Non supervisory Employees Working in Full-service Restaurants”, International Journal of Hospitality Management, Vol: 22, N: 1

Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The motivation to work (2nd ed.). New York: Wiley

İlban, M. O. ve Karadut, G.. (2018). Toplu Yemek İşletmeleri için Yiyecek İçecek Yönetimi, Balıkesir: Detay Yayıncılık.

İlısu, İ. (2012), “Personel Güçlendirmenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İşten Ayrılma Niyeti Etkisi Üzerine Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde

İnce, M. GÜL, H. (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Konya: Çizgi Kitabevi.

İşcan, Ö. F. Karabey, C. N. (2012), “Örgütsel Özdeşleşme”, Keser, A., Yılmaz, G. ve Yürür, S. (Eds.), Çalışma Yaşamında Davranış, Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Kaya, K., Sevinç, M. R. ve Asoğlu, V. (2015). Hazır Yemek İşletmelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri: Şanlıurfa Örneği. Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

Koçel, T., (2005), İşletme Yöneticiliği, Göz. Geç. 8.b., İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul.

Lınkemer, B, (1993), Profesyonel İmaj Yaratmak,İstanbul: Rota Yayın Dağıtım.

Liden, R. C., Wayne, S. J., ve Sparrowe, R. T. (2000). An examination of the mediating role of psychological empowerment on the relations between the job, interpersonal relationships, and work outcomes. Journal of applied psychology, 85(3), 407.

Macsinga, I., Sulea, C., Sârbescu, P., Fischmann, G., ve Dumitru, C. (2015). Engaged, Committed and Helpful Employees: The Role of Psychological Empowerment. The Journal of psychology, 149(3), 263-276

Mete, M., Zincirkıran, M., Tiftik, H. Yalçınsoy, A. ve Pekcan, A. (2015). "Personel Güçlendirme, Örgütsel Bağlılık ve İş Memnuniyeti İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma". Bartın Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, 6(12): 137-156.

Nakra, P., (2000), “Corporate Reputation Management”, Public Relation Quarterly, Summer, Cilt:45, No:2, 35- 42- 69.

Okay, A., (2002), Kurumsal İletişim ve Kurum Kimliği, Kurumsal İletişim Yönetimi,Eskişehir: Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Örer, L, (2006), “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin Kurumsal İmajının Öğrenciler Açısından Ölçülmesi Üzerine Bir Alan Çalışması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.

Paksoy, H. M. (2007) Üniversitelerde Akademik Personelin İş Memnuniyeti: Harran Üniversitesi Örneği, Selçuk Üniversitesi Karaman İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(12), 138-151.

Pekmezci, T, Demireli, C., Batman, G. (2008), İç Müşteri Memnuniyeti: Konya Un Fabrikalarında Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 22, Aralık 2008

Peltekoğlu, F,.. (1998), Halkla İlişkiler Nedir? İstanbul: Beta Yayıncılık.

Sabuncuoğlu, Z., & Tak, B. (2001). Çalışanların İş Tatminlerinin Müşteri Tatmini Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Bildiriler Kitabı, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Seçgin, Y. (2007), “Otel İşletmelerinde Personel Güçlendirme Yönetimi ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat

Seçgin, Y. (2007), “Otel İşletmelerinde Personel Güçlendirme Yönetimi ve Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat

Sevimli, F., İşcan, Ö. F. (2005), Bireysel ve İş Ortamına Ait Etkenler Açısından İş Doyumu, Ege Akademik Bakış, Cilt:5, Sayı:1-2, ss. 55

Spreitzer, G. M. (1995). Psychological Empowerment in the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation. Academy Of Management Journal, 38 (5), pp. 1442-1465.

Thomas, K. W. ve Velthouse, B.A. (1990), “Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation”, Academy of Management Review, Vol: 15, N: 4

Ugboro, I. O., ve Obeng, K. (2000). Top management leadership, employee empowerment, job satisfaction, and customer satisfaction in TQM organizations: an empirical study. Journal of quality management, 5(2), 247-272.

Uyar, G. (2015), Örgütsel Bağlılık ve Motivasyon, T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Uygur, A. (2009), “Örgütsel Bağlılık ve İşe Bağlılık”, (1. Baskı), İstanbul: Barış Platin Kitabevi

Uzoğlu, S., (2002), “Kurumsal Kimlik, Kurumsal Kültür ve Kurumsal İmaj”, Kurgu Dergisi, Sayı:18, 31.

Yorulmaz, A., (2001), “Kurum İçi İletişimin Verimlilik ve İmaj Üzerine Etkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul

Zencir, E. (2004), “ Bir Liderlik Modeli Olarak Personel Güçlendirme: Ankara’da Bulunan Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma”, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Eskişehir

Kaynak Göster

1168 805

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Animasyon Aktivitelerinde Deneyim Kalitesinin Otel İşletmelerinin İmajı, Konukların Değer Algısı ve Tekrar Satın Alma Niyetine Etkisi

Hakan ÇETİNER, ALİ YAYLI

Grup Hedefleri Bağlamında Transformasyonel Liderliğin Satış Performansı Üzerindeki Etkisinde Satış Yaratıcılığının Aracılık Rolü

Can Efecan AKHAN, Ebru KALEMCİ, Murat Hakan ALTINTAŞ

Hisse Senedi Piyasasında Likidite ve Getiri Oynaklığı İlişkisi: Borsa İstanbul Örneği

Gözde GÜRGÜN, Bilge CANBALOĞLU

Örgüt İkliminin Örgüt Temelli Özsaygı ve Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma

Tahir AKGEMCİ, Aleem ABDUL-KAREEM, Esra KIZILOĞLU

The Effect of US Monetary Policy on the Credit Growth of Emerging Market Economies

SELMA ÖNER, CANSU ŞARKAYA İÇELLİOĞLU

The Effect of Social Media on Sports Marketing: Konyaspor Football Club Case

Esen ŞAHİN, M. Tahir DEMİRSEL, Abdullahi Ahmed ADAM

Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Instagram Fenomenlerinin Satın Almaya Etkisi

Filiz ASLAN ÇETİN, Neval ÖZİÇ

Ayakta ve Yatarak Tedavi Gören Hastaların Hizmet Kalitesi Algılarının Farklı Hastane Türleri İçin İncelenmesi

Serdar SALTIK, Taner SIĞINDI

Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama

Fatih GÜLLÜK, Necmiye Tülin İRGE

Predictive Power of Humor Types in Explaining Leadership Styles in Different Organizations

Muammer ERGÜN, Mustafa Öztürk AKCAOĞLU