Şanlıurfa İlindeki Yatırımcıların Bireysel Emeklilik Yatırım Fonlarına Karşı Tutumları

Amaç – Araştırmanın amacı, Şanlıurfa ilindeki yatırımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili olarak ne derece etkin katılım sağladığını incelemektir. Yöntem – Anket çalışmasında kullanılan seçim kümesi, Şanlıurfa ilinde yaşayan lisans ve lisansüstü eğitim seviyesine haiz olan farklı meslek gruplarından oluşan rassal 50 kişilik karma bir popülasyon grubudur. Şanlıurfa ilindeki yatırımcıların bireysel emeklilik yatırım fonlarına karşı tutumlarını analiz ederken ki-kare bağımsızlık analizi yöntemi (PearsonChi-kare) kullanılmıştır. Bulgular – Yapılan araştırmadan çıkarılan en net sonuç şu şekildedir; çalışma yaşamı boyunca belirli standardı yakalamış olan bireylerin emeklilik dönemlerinde özellikle genç ve orta yaşlı kişilerin bireysel emeklilik sistemine karşı pozitif bakıldığı görülmektedir. Bireysel emeklilik sistemine kayıt olan kişilerin ödemeyi kabul ettikleri katkı payının; kişinin medeni durumu, eğitim düzeyi ve maaş durumuyla bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Emeklilik dönemlerinde sadece emekli oldukları kurumdan alacaklarının kendilerini tatmin etmeyeceğini düşünen katılımcıların, bireysel emeklilik sistemini mantıklı bir yatırım aracı olarak kabul ettikleri saptanmıştır. Tartışma – Bireylerin emeklilik düzenlemelerine yönelik bakış açılarının ve bu hususlara yönelik kararlarının hangi faktörlerden etkilendiği irdelenerek bir kısım düzenlemeler yapılmasının önü açılabilecektir.

Attitudes of Investors towards Private Pension Investment Funds in Şanlıurfa Province

Purpose – The purpose of this study is to investigate the extent to which the active participation of the investors in Şanlıurfa in relation to the Private Pension System (PPS) is provided. Design/methodology/approach – The selection set used in the survey is a randomized 50-person group consisting of different occupational groups having undergraduate and graduate education levels in Şanlıurfa. Chi-square independence analysis method (Pearson-Chi-square) was used to analyze the attitudes of the investors in Şanlıurfa towards private pension mutual funds. Findings – The most clear conclusion from the research is as follows; It is seen that especially young and middle aged people have positive attitudes towards the private pension system in the retirement periods of individuals who have reached a certain standard during their working life. The contribution share of the individuals who are registered to the private pension system that they accept to pay; the marital status of the person, level of education and salary status. It was found out that the participants who thought that their receivables from the institution they retired in their retirement periods would not satisfy themselves, accepted the private pension system as a logical investment tool. Discussion – It will be possible to make some arrangements by examining the factors that affect the perspectives and decisions of individuals regarding pension regulations.

Kaynakça

Alper, Y. (2002). Sosyal güvenlikte yeni bir adım: Bireysel Emeklilik. Çimento İşveren, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 16(2),11-32.

Altay, M. (2013). Türkiye’de bireysel emeklilik sistemi: Aydın İli Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu. (2004). http://www.egm.org.tr/bes2004gr1.asp, Erişim Tarihi: 13.02.2018.

Ceylan, Z., Gürsev, S. ve , Bulkan, S. (2017) “İki Aşamalı Kümeleme Analizi İle Bireysel Emeklilik Sektöründe Müşteri Profilinin Değerlendirilmesi” Bilişim Teknolojileri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 4, s.475-485.

Cural, M. (2016). “Türk sosyal güvenlik sisteminin mali yapısı ve sisteme yapılan bütçe transferlerinin ekonomik yansımaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(2),693-706.

Çetin, I.ve Sevüktekin, M. (2015) “Factors Affecting People’s Entrance To Individual Pension System In Bursa” The Journal of Accounting and Finance, July/2015, 171-192.

Demir, M., ve Canbay, T. (2013). Türkiye’de sosyal güvenlik açıkları ve sosyal güvenlik ahlakı, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2),303-315.

Erol, A., ve Yıldırım, E. (2003). Tüm yönleriyle bireysel emeklilik. Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.

Eryılmaz, A. (2019) Tasarruf Aracı Olarak Bireysel Emeklilik Sistemi ve Çalışan Kişilerin Bireysel Emeklilik İle İlgili Görüşler, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Foster,L. and Smetherham,J. (2013) “Gender and Pensions: An Analysis of Factors Affecting Women's Private Pension Scheme Membership in the United Kingdom”, Journal of Aging & Social Policy, 25:3, 197- 217, DOI: 10.1080/08959420.2013.791783

http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/kurumumuz/tarihce erişim tarihi.28.02.2018

http://www.allianz.com.tr., http://www.anadoluhayat.com.tr,http://avivasa.com.tr. erişim tarihi.28.02.2017.

Kaymak, G. (2016). Türkiye’de bireysel emeklilik fonları ve portföy performanslarının analizi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir: Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Özel, Ö. ve Yalçın, Ç. (2013). Yurtiçi tasarruflar ve bireysel emeklilik sistemi: Türkiye’deki Uygulamaya İlişkin Bir Değerlendirme. T.C. Merkez Bankası Çalışma Tebliği No: 13/04.

Özer, Ö. ve Çınar, E. (2012). “Bir Vakıf Üniversitesi Akademik Personelinin Bireysel Emeklilik Sistemine Bakış Açısının Değerlendirilmesi” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,Yıl: 2012, Cilt: 9 ,Sayı: 19, s. 75-88.

Saraçlı, S.(2004).Müşteri Tercihleri Araştırmasında Konjoint Analizi ve Bireysel Emeklilik Sistemi Üzerine Bir Uygulama. (Yayımlanmamış) Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir : Anadolu Üniversitesi

Sezer, F. (2008). Bireysel emeklilik sistemi ve fonlarının performans değerlendirmesi. (Yayınlanmamış) Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

T.C. Başbakanlık (2005). Kamu yönetiminde yeniden yapılanma:9, Sosyal Güvenlik Reformu ve Çözüm Önerileri, Ankara.

Tunçomağ, K. (1990). Sosyal Güvenlik Kavramı ve Sosyal Sigortalar, İstanbul: Beta Basım.

Uralcan, Ş. (2011). Temel sigorta bilgileri ve sigorta sektörünün yapısal analizi, İstanbul: Hiperlink Yayıncılık.

Yemez, İ. Ve Akdoğan, M.Ş. (2019). “Bireysel Emeklilik Sistemi Satın Alma Tercihlerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi” C.Ü. İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2019, S.104-118.

Yıldırım, A. (2010). Bireysel emeklilik sisteminde fonların yönetimi, türkiye uygulamaları, örnek ülkelerle karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Marmara Üniversitesi.

Kaynak Göster