Örgütlerde Teknostresin Ölçümüne Yönelik Bir Alan Araştırması

Amaç – Bu çalışmanın amacı, çalışanların kullandıkları teknoloji nedeniyle maruz kaldıkları teknostresin ölçülmesidir. Yöntem – Çalışmanın amacından hareketle teknostresle ilgili kavramsal çerçeve oluşturulmuş ve teknoloji edinimi yoğun bir sektör olan tekstil işletmelerinde Kahramanmaraş bağlamında Ayyagari vd. (2011) tarafından oluşturmuş olduğu ölçek uyarlanarak 346 kişiden oluşan bir örnekleme uygulanmıştır. Verilerin analizinde frekans, güvenirlik, tanımsal istatistikler, varyans testleri, korelasyonlar, Keşif Amaçlı Faktör Analizi (EFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) ve Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) uygulanmıştır. Bulgular – Analiz sonuçları teknostres düzeyinin çalışanlarda yüksek olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda kişilerin iş yerindeki davranışlarını etkileyen aracı unsurların teknostresle önemli ölçüde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca aracı unsurların teknolojik unsurları yarı yarıya etkilediği ve aracı özelliklerin de teknostresin sonuçlarından % 24 oranında etkilendiği ortaya konulmuştur. Tartışma – Çalışmadan elde edilen sonuçlar mevcut durumda çalışanların kullandıkları teknoloji nedeniyle teknostrese maruz kaldıklarını göstermektedir. Düşük gelir grubunda yoğunlaşan örneklemin nitelik bakımından da düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda işletmelerin rekabetçiliğinin artırılması için çalışanların güçlendirilmesi gerektiği ortaya konulmuştur. Son olarak konuyla ilgili çalışma yapacak olanların ve uygulayıcıların kullanabilecekleri strateji ve taktik öneriler sunulmuştur.

A Field Research for the Measurement of Technostress in Organizations

Purpose – The aim of this study is to measure the technostress that employees are exposed to due to the technology they use. Design/methodology/approach – Based on the purpose of the study, a conceptual framework related to technology has been established and Ayyagari et al. (2011), the scale created by it was adapted and a sample of 346 people was applied. Frequency, reliability, descriptive statistics, variance tests, correlations, Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA) and Structural Equation Model (SEM) were applied in the analysis of the data. Findings – Analysis results show that the level of technostress is high in employees. In this context, it has been determined that the mediators that affect the behavior of people at work are significantly related to technology. In addition, it has been demonstrated that intermediary elements affect the technological elements in half and intermediary properties are affected by the results of technology by 24 percent. Discussion – The results obtained from the study show that currently employees are exposed to technology due to the technology they use. Considering that the sample concentrated in the low income group is also low in terms of quality, it is revealed that employees should be empowered to increase the competitiveness of the enterprises. Finally, the strategies and tactical suggestions that the practitioners and practitioners can use are presented.

Kaynakça

Ahmad, U.N.U., Amin, S. M., and Ismail, W. K. W. (2009). The impact of technostress on organisational commitment among Malaysian academic librarians, Singapore Journal of Library & Information Management, 38, 103-123.

Ayyagari, R. (2012). Impact of information overload and task-technology fit on technostress, In Proceedings of the Southern Association for Information Systems Conference, 18-22.

Ayyagari, R., Grover, V. and Purvis, R. (2011). Technostress: technological antecedents and implications, MIS quarterly, 831-858.

Brod C. (1982). Managing technostress: Optimizing the use of computer technology, Personnel Journal, 61(10), 753-57.

Chen, L. (2015). Validating the technostress instrument using a sample of Chinese knowledge workers, Journal of International Technology and Information Management, 24(1), 5. 65-81.

Çiçeklioğlu, H. ve Taşlıyan M. (2019). Eğitim Kurumu Çalışanlarının Presenteeism (İşte Var Olamama) Algılarının Performanslarına Olan Etkisi ve Sosyo-Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi, OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 14(20), 1-32

Çoklar, A.N. ve Şahin, Y.L. (2011). Technostress levels of social network users based on ICTs in Turkey, European Journal of Social Sciences, 23(2), 171-182.

Fisher, W. and Wesolkowski, S. (1999). Tempering technostress, IEEE Technology and Society Magazine, 18(1), 28-42.

Harper, S. (2000). Managing technostress in UK libraries: A realistic guide, Ariadne, 25, 18-20.

Hudiburg, R.A. (1989). Psychology of computer use: VII. Measuring technostress: Computer-related stress, Psychological Reports, 64(3), 767-772.

Maier, C., Laumer, S., Weinert, C. and Weitzel, T. (2015). The effects of technostress and switching stress on discontinued use of social networking services: a study of Facebook use, Information Systems Journal, 25(3), 275-308.

Ragu-Nathan, T. S., Tarafdar, M., Ragu-Nathan, B. S. and Tu, Q. (2008). The consequences of technostress for end users in organizations: Conceptual development and empirical validation, Information systems research, 19(4), 417-433.

Riedl, R. (2012). On the biology of technostress: literature review and research agenda, ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems, 44(1), 18-55.

Riedl, R., Kindermann, H., Auinger, A. and Javor, A. (2012). Technostress from a neurobiological perspective. Business & Information Systems Engineering, 4(2), 61-69.

Salanova, M., Llorens, S. and Cifre, E. (2013). The dark side of technologies: Technostress among users of information and communication Technologies, International journal of psychology, 48(3), 422-436.

Shu, Q., Tu, Q. and Wang, K. (2011). The impact of computer self-efficacy and technology dependence on computer-related technostress: A social cognitive theory perspective, International Journal of Human-Computer Interaction, 27(10), 923-939.

Srivastava, S. C., Chandra, S. and Shirish, A. (2015). Technostress creators and job outcomes: theorising the moderating influence of personality traits, Information Systems Journal, 25(4), 355-401.

Şahin, Y. L. ve Çoklar, A. N. (2009). Social networking users’ views on technology and the determination of technostress levels, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1437-1442.

Tarafdar, M., Bolman Pullins, E. and Ragu-Nathan, T. S. (2014). Examining impacts of technostress on the professional salesperson's behavioural performance, Journal of Personal Selling & Sales Management, 34(1), 51-69.

Tarafdar, M., Pullins, E. B. and Ragu‐Nathan, T. S. (2015). Technostress: negative effect on performance and possible mitigations, Information Systems Journal, 25(2), 103-132.

Tarafdar, M., Tu, Q. and Ragu-Nathan, T. S. (2010). Impact of technostress on end-user satisfaction and performance, Journal of management information systems, 27(3), 303-334.

Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S. and Ragu-Nathan, T. S. (2007). The impact of technostress on role stress and productivity, Journal of management information systems, 24(1), 301-328.

Tu, Q., Wang, K. and Shu, Q. (2005). Computer-related technostress in China, Communications of the ACM, 48(4), 77-81.

Umar, A., Sale, I. and Yahaya, Y. (2013). Assessing the Relationship between Organizational Commitment, Stressors and Technological Stress in Organizations, IOSR Journal of Humanities and Social Science, 17(4), 68-74.

Kaynak Göster