Matematik Öğretmen Adaylarının, Matematiği Anlamanın Ne İfade Ettiğine Yönelik Olarak Görüşlerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, 2. sınıf matematik öğretmen adaylarına göre matematiği anlamanın ne ifade ettiği araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının düşüncelerinin ayrıntılı olarak incelenmesi amaçlandığından çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu, İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 2. sınıf öğrencilerinden 48’i kadın, 13’ü erkek olmak üzere toplam 61 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırma kapsamında veriler yapılandırılmış görüşmeler aracılığıyla elde edilmiş ve içerik analizi ile incelenmiştir. Analizler sonucunda elde edilen veriler, belirli temalara ayrılıp verilerin alt boyutları belirlenmiştir. Sonuç olarak 2. sınıf öğretmen adaylarına göre matematiği anlamanın ne ifade ettiği 5 tema altında belirlenmiştir. Bu temalar; matematiğin yapısı, dersin uygulanması, günlük yaşam, evrenin düzeni ve kazandırdıkları olarak ifade edilmiştir. Bu temalar altında yer alan özellikler doğrultusunda matematik öğretiminin gerçekleştirilmesinin, öğrencilerin matematiği hem eğitimleri sırasında hem de günlük yaşamda kolaylık sağlaması açısından faydalı olacağı belirlenmiştir.

An Investigation of the Views of Pre-Service Mathematics Teachers on the What it Means to Understand Mathematics

In this study, it was investigated what it means to understand mathematics according to the 2th grade pre-service mathematics teachers. A case study of qualitative research methods has been used in this study. The study group consisted of 61 pre-service mathematics teachers. Data were collected through structured interviews and analyzed with content analysis. The data obtained as a result of the analyzes were divided into determine themes and the sub-dimensions of the data were determined. According to second-grade pre-service teachers, what it means to understand mathematics are determined under 5 themes. These themes are expressed as the structure of mathematics, implementation of the course, daily life, the order of the universe and contribution to the individual. According to the properties of the themes, the realization of mathematics teaching was found to be beneficial in terms of students' mathematics both in their education and in daily life.

Kaynakça

Altun, M. (2014). Ortaokullarda (5, 6, 7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (10. basım). Bursa: Aktüel Yayınları.

Arslan, S. & Özpınar, İ. (2008). Öğretmen nitelikleri: İlköğretim programlarının beklentileri ve eğitim fakültelerinin kazandırdıkları, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2 (1), 38-63.

Beurk, D. (1982). An experience with some able women who avoid mathematics. For the Learning of Mathematics, 3, 19–24.

Borgen, K. (2006). From mathematics learner to mathematics teacher: Preservice teachers’ growth of understanding of teaching and learning mathematics. Unpublished doctoral dissertation, University of British Columbia, British Columbia.

Cobb, P., Yackel, E. & Wood, T. (1992). A constructivist alternative to the representational view of mind in mathematics education. Journal for Research in Mathematics education, 23 (1) 2-33.

Doruk, B. K. & Umay, A. (2011). Matematiği günlük yaşama transfer etmede matematiksel modellemenin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 124-135.

Dursun, Ş. & Dede, Y. (2004). Öğrencilerin matematikte başarısını etkileyen faktörler: matematik öğretmenlerinin görüşleri bakımından. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (2), 217-230.

Galbraith, P. & Stillman, G. (2006). A framework for identifying student blockages during transitions in the modelling process. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik, 38 (2), 143-162.

Hiebert, J. & Carpenter, Th. P. (1992). Learning and teaching with understanding. In D. W. Grouws (Ed.), Handbook of research in teaching and learning of mathematics (pp. 65-97). New York: Macmilan.

Işık, A., Çiltaş, A. & Bekdemir, M. (2008). Matematik eğitiminin gerekliliği ve önemi. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 174-184.

Knuth, E. J. (2002). Secondary school mathematics teachers' conceptions of proof. Journal for Research in Mathematics Education, 33 (5), 379-405.

Kükey, E. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel düşünme biçimleri ile öğretmen adaylarının bu konudaki görüşlerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

MEB, (2006). Ortaöğretim matematik dersi öğretim programı ve kılavuzu, Ankara: MEB Basımevi.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (Second Edition). London: Sage Publications.

Mumcu, İ., Mumcu, H. & Aktaş, M. C. (2012). Meslek lisesi öğrencileri için matematik. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 180-195.

Nillas, L. A. (2010). Characterizing preservice teachers’mathematical understanding of algebraic relationships. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 1-24.

Shipley, A. J. (1999). An investigation of collage students ' understanding of proof construction when doing mathematical analysis proofs. Unpublished doctoral dissertions, University of American, Washington.

Skemp, R. R. (2006). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics Teaching in The Middle School, 12 (2), 88.

Tekin, M. (2006). İlköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin çeşitli değişkenlere göre psikolojik ihtiyaçları. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla.

Thompson, P. W. (1985). Experience, problem solving, and learning mathematics: Considerations in developing mathematics curricula. In E. Silver (Ed.), Teaching and learning mathematical problem solving: Multiple research perspectives (pp. 189–243). Erlbaum, Hillsdale, NJ.

Tzur, R. (2007). Fine grain assessment of students’ mathematical understanding: participatory and anticipatory stages in learning a new mathematical conception. Educational Studies in Mathematics, 66 (3), 273-291.

Umay, A. & Kaf, Y. (2005). Matematikte kusurlu akıl yürütme üzerine bir çalışma, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 28, 188-195.

Yenilmez, K. & Can, S. (2006). Matematik öğretimi derslerine yönelik görüşler. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 47-59.

Yenilmez, K. & Uysal, E. (2007). İlköğretim öğrencilerinin matematiksel kavram ve sembolleri günlük hayatla ilişkilendirebilme düzeyi, On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 89-98.

Yıldırım, C. (2010). Bilim felsefesi. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster